BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Springer Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Widzińska Wiktoria (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, absolwentka)
Title
Promocja zdrowia jako obszar CSR - zakres i adekwatność wdrożonych działań z perspektywy pracowników chorych przewlekle
Health Promotion as an Area of CSR : Scope and Adequacy of Implemented Actions from the Perspective of Chronically Ill Employees
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 45-65, tab., bibliogr. 46 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zdrowie, Promocja zdrowia, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kapitał ludzki, Choroby przewlekłe, Badania ankietowe
Health, Health promotion, Corporate Social Responsibility (CSR), Human capital, Chronic diseases, Questionnaire survey
Note
JEL Classification: M14, M12, I12, I31
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto tematykę promocji zdrowia w przedsiębiorstwach z perspektywy pracowników dotkniętych chorobami przewlekłymi. Obserwacja rosnącego zainteresowania pracodawców koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR) zdeterminowała analizę wyników badań z podziałem na przedsiębiorstwa o wdrożonym oraz niewdrożonym CSR. Badania na próbie 197 pracowników dotkniętych chorobami przewlekłymi przeprowadzono w 2020 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w formule online. Jedną trzecią badanych stanowiły osoby pracujące w organizacjach, które realizują CSR. Analiza badań własnych pozwoliła na wskazanie zależności pomiędzy wdrożeniem CSR a adekwatnością i skalą działań podejmowanych w ramach promocji zdrowia oraz na identyfikację tych przedsięwzięć, których podjęcie stanowi dla pracowników z chorobami przewlekłymi największe wsparcie w środowisku pracy. Wyniki badań wskazały, iż potrzeby pracowników z chorobami przewlekłymi są zaspokajane tylko w niewielkim stopniu przez przedsiębiorstwa, a najbardziej oczekiwanymi przez nich działaniami prozdrowotnymi są: pakiet opieki medycznej, elastyczny czas pracy oraz możliwości osobistego zaangażowania się w modyfikację warunków pracy. W 6 z 12 badanych przedsięwzięć potrzeby pracowników są częściej zaspokajane w organizacjach realizujących koncepcję CSR. Oznacza to, iż jej wdrożenie istotnie zwiększa aktywność organizacji w sferze promocji zdrowia, a co więcej - podejmowane działania w wyższym stopniu odpowiadają na potrzeby osób z chorobami przewlekłymi. (abstrakt oryginalny)

The article takes up the subject of promoting health in companies from the perspective of employees suffering from chronic illnesses. Observations of the growing interest of employers in the concept of corporate social responsibility (CSR) is the reason behind the analysis of research results, subdivided into companies that have implemented CSR and those that have not. Research on a sample of 197 workers suffering chronic illnesses was conducted in 2020 using the diagnostic poll method, utilizing online questionnaires. One-third of those studied worked for organizations that had implemented CSR. Analysis of own research made it possible to identify dependencies between the implementation of CSR and the adequacy and scale of actions taken within the framework of promoting health as well as identification of efforts whose taking up provided the most support in the work environment for employees with chronic illnesses. Research results indicate that the needs of employees with chronic illnesses are satisfied to only a minor extent by companies, where pro-health actions most anticipated by workers are healthcare packages, flexible working time, and the possibility of personal involvement in modifying working conditions. In six of the twelve examined companies, worker needs are most often satisfied in organizations implementing the CSR concept. This means that its implementation significantly increases the activity of organizations in the area of health promotion and, what is more, undertaken efforts to meet the needs of people with chronic illnesses to a greater extent. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Aguilera, R., Rupp, D., Williams, C., Ganapathi, J. (2007). Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations. The Academy of Management Review, 32 (3), 836-863. DOI: 10.2307/20159338.
 2. Anuszkiewicz, K., Marona, T. (2012). Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 1, 34-41. Pobrano z: https://www.kwartalnikrsk.pl/rsk1-2012.html.
 3. Barrena-Martinez, J., López-Fernández, M., Romero-Fernandez, P. M (2018). Drivers and barriers in socially responsible human resource management. Sustainability, 10 (5). DOI: 10.3390/su10051532.
 4. Edmunds, S., Stephenson, D., Clow, A. (2013). The effects of a physical activity intervention on employees in small and medium enterprises: A mixed methods study. Work, 46 (1), 39-49. DOI: 10.3233/WOR-121523.
 5. Bupa (2015). Zdrowie w pracy - diagnoza i oczekiwane zmiany, London: Bupa.
 6. ENWHP (2007). The Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion. Luxembourg.
 7. European Commission (2001). Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Commission of the European Communities. Pobrano z: https://www.enwhp.org/?i=portal.en.workplace-health-promotion.
 8. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2018). Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki. [online] Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 9. Freeman, R. E. (2015). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139192675.
 10. Furmańska-Maruszak, A., Sudolska, A. (2017). Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR. Organizacja i Kierowanie, 176 (2), 253-267.
 11. Gadomska-Lila, K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Management and Business Administration. Central Europe. 115 (2), 41-52. DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.4.
 12. GUS (2007). Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-przekroju-terytorialnym-w-2004-r,5,1.html.
 13. GUS (2016). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html.
 14. GUS (2020). Informacja o rynku pracy w IV kwartale 2019 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2019-roku-dane-wstepne,12,40.html.
 15. Holmqvist, M. (2009). Corporate social responsibility as corporate social control: The case of work-site health promotion. Scandinavian Journal of Management, 25 (1), 68-72. DOI: 10.1016/j.scaman.2008.08.001.
 16. Jamali, D. R., El Dirani, A. M., Harwood, I. A. (2015). Exploring human resource management roles in corporate social responsibility: The CSR-HRM co-creation model. Business Ethics: A European Review, 24 (2), 125-143. DOI: 10.1111/beer.12085.
 17. Joffe, M., Robertson, A. (2001). The potential contribution of increased vegetable and fruit consumption to health gain in the European Union. Public Health Nutrition, 4 (4), 893-901. DOI: 10.1079/phn2001126.
 18. Karanika-Murray, M., Biron, C. (red.), (2015). Derailed organizational interventions for stress and well-being: Confessions of failure and solutions for success. Derailed Organizational Interventions for Stress and Well-Being: Confessions of Failure and Solutions for Success. New York/London: Springer.
 19. Khan, M., Hassan, A., Harrison, C., Tarbert, H. (2020). CSR reporting: a review of research and agenda for future research. Management Research Review, 43 (11), 1395-1419. DOI: 10.1108/MRR-02-2019-0073.
 20. Kim, J. (Sunny), Milliman, J. F., Lucas, A. F. (2021). Effects of CSR on affective organizational commitment via organizational justice and organization-based self-esteem. International Journal of Hospitality Management, 92 (October 2020), 102691. DOI: 10.1016/j.ijhm.2020.102691.
 21. Klimkiewicz, K., Kowalik, W. (2020). Changes in the Discourse on Corporate Social Responsibility: A Case Study, the Example of a Trade Journal in the Field of Human Resource Management. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 134-135 (3-4), 43-60. DOI: 10.5604/01.3001.0014.1669.
 22. Kozioł, L., Wojtowicz, A. (2016). Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, 71, 165-177. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2016.071.15.
 23. Macassa, G. (2019). Integrated corporate social responsibility and human resources management for stakeholders health promotion. South Eastern European Journal of Public Health, 12 (June), 1-6. DOI: https://doi.org/10.4119/seejph-2373.
 24. Magnavita, N., Sakowski, P., Capitanelli, I., La Milia, D.I., Moscato, U., Poscia, A., Ricciardi, W. (2018). Health promotion for the aging workforce in Poland. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 31 (6), 753-761. DOI: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01207.
 25. Malińska, M., Namysł, A., Hildt-Ciupińska, K. (2012). Promocja zdrowia w miejscu pracy: dobre praktyki (2). Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 7 (2010), 18-21. Pobrano z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0012-0022/c/Malinska.pdf.
 26. Martin, A., Sanderson, K., Scott, J., Brough, P. (2009). Promoting mental health in small-medium enterprises: An evaluation of the 'business in mind' program. BMC Public Health, 9, 1-9. DOI: 10.1186/1471-2458-9-239.
 27. McWilliams, A., Siegel, D. S., Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic implications. Journal of Management Studies, 43 (1), 1-18. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x.
 28. Merrill, R. M., Aldana, S. G., Pope, J. E., Anderson, D. R., Coberley, C. R., Grossmeier, J. J., Whitmer, R. W. (2013). Self-rated job performance and absenteeism according to employee engagement, health behaviors, and physical health. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 55 (1). DOI: 10.1097/JOM.0b013e31827b73af.
 29. Michalak, M. (2009). Akceptacja osób przewlekle chorych w społeczeństwie. Student Niepełnosprawny - Szkice i Rozprawy, 9 (2), 95-121. Pobrano z: http://hdl.handle.net/11331/1799.
 30. Ostrzyżek, A. (2008). Jakość życia w chorobach przewlekłych [Quality of life in chronic diseases]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89 (4), 467-470. Pobrano z: www.phie.pl.
 31. Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2017). Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r.- diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. Medycyna Pracy, 68 (2), 229-246. DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00532.
 32. Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2019). Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. - rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności. Medycyna Pracy, 70 (3), 275-294. DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00802.
 33. Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2020). Obstacles to the development of workplace health promotion in Poland - the perspective of companies' representatives. Medycyna Pracy, [online] 71 (5). Pobrano z: http://www.journalssystem.com/medpr/Przeszkody-dla-rozwoju-promocji-zdrowia-w-zakladach-pracy-w-Polsce-perspektywa-reprezentantow,122696,0,2.html.
 34. Quintiliani, L., Sattelmair, J., Activity, P., Sorensen, G. (2007). The workplace as a setting for interventions to improve diet and promote physical activity. World Health Organization, 1-36. Pobrano z: https://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_991_0.pdf.
 35. Ruiz-Frutos, C., Pinos-Mora, P., Ortega-Moreno, M., Gómez-Salgado, J. (2019). Do companies that claim to be socially responsible adequately manage occupational safety and health? Safety Science, 114 (November 2018), 114-121. DOI: https://doi.org/10.1002/csr.1344.
 36. Santana, M., Morales-Sánchez, R., Pasamar, S. (2020). Mapping the link between Corporate Social Responsibility (CSR) and Human Resource Management (HRM): How is this relationship measured? Sustainability (Switzerland), 12 (4), 4-6. DOI: 10.3390/su12041678.
 37. Schmitt-Howe, B. (2016). Interpretive Patterns of Occupational Safety and Health: How Do They Affect Safety Organization and Health-Related Decisions of Enterprises? Basic Assumptions and First Impressions out of an Ongoing Project. Healthy at Work, 217-234. DOI: 10.1007/978-3-319-32331-2_17.
 38. Sorensen, G., McLellan, D., Dennerlein, J., Pronk, N., Allen, J., Boden, L., Okechukwu, C.A., Hashimoto, D., Stoddard, A., Wagner, G. (2013). Integration of Health Protection and Health Promotion: Rationale, Indicators, and Metrics. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 55 (12), 12-8. DOI: 10.1097/JOM.0000000000000032.
 39. Sorensen, G., McLellan, D. L., Sabbath, E. L., Dennerlein, J. T., Nagler, E. M., Hurtado, D.A., Pronk, N. P., Wagner, G. R. (2016). Integrating worksite health protection and health promotion: A conceptual model for intervention and research. Preventive Medicine, 91, 188-196. DOI: 10.1016/j.ypmed.2016.08.005.
 40. Sznajder, M. (2013). Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy). Ekonomia i Zarządzanie, 5 (2), 194-211. DOI: 10.12846/j.em.2013.02.12.
 41. Uçkun, S., Arslan, A., Yener, S. (2020). Could CSR practices increase employee affective commitment via moral attentiveness? Sustainability (Switzerland), 12 (19), 1-17. DOI: 10.3390/su12198207.
 42. Wided, R., Alwehabie, A. (2020). Sustainable human resource management (SHRM) and corporate social responsibility (CSR): An Integrated Mediated Moderation Model of dynamic capabilities (DC) on family business industry. Management Science Letters, 10 (10), 2259-2268. DOI: 10.5267/j.msl.2020.3.010.
 43. Wingerden, J., Poell, R. (2018). Employees' Job Characteristics and Job Crafting Behavior : The Mediating Role of Perceived Opportunities to Craft. International Journal of Human Reasource Studies, 8 (4), 65-83. DOI: https://doi.org/10.5296/ijhrs.v8i4.13764.
 44. Wojtaszczyk, P. (2008). Promocja zdrowia w miejscu pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Medycyna Pracy, 59 (3), 255-261. Pobrano z: http://cybra.lodz.pl/Content/9208/Medycyna_Pracy_2008_T_59_nr_3_(255-261).pdf.
 45. Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się. Informator dla pracodawców, dyrektorów HR i menadżerów zarządzających zdrowiem w firmach. Materiał opracowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
 46. Żychlewicz, M. (2015). Corporate social responsibility as a business strategy Polish enterprises. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 281-289. DOI:10.18276/wpe.2015.11-01.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0598
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu