BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Klimat organizacyjny a konflikty ról w perspektywie równowagi praca-życie
Organizational Climate and Role Conflict from the Perspective of Work-Life Balance
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 67-82, tab., bibliogr. 49 poz.
Human Resource Management
Keyword
Klimat organizacyjny, Równowaga praca-życie, Badania empiryczne, Wyniki badań
Organizational climate, Work-Life Balance (WLB), Empirical researches, Research results
Note
JEL Classification: M14, M19, O15, O29
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto problematykę wzajemnych relacji klimatu organizacyjnego i konfliktów ról (konfliktu praca-rodzina i konfliktu rodzina-praca), osadzając zagadnienie w kontekście równowagi praca-życie (Work-Life Balance). Projekt zrealizowano w aspekcie teoretycznym i empirycznym, obejmując badaniem grupę 757 pracowników. Narzędzia badawcze stanowił Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego Kolba i kwestionariusz Konflikty: Praca-Rodzina i Rodzina-Praca Netemeyera i współpracowników. Z wykorzystaniem analizy korelacji poddano weryfikacji związki klimatu organizacyjnego (w wymiarze ogólnym i poszczególnych składowych) z konfliktami praca-rodzina i rodzina-praca. Stosując analizę wariancji, niezależnie w grupie kobiet (n = 402) i mężczyzn (n = 355), ocenie poddano znaczenie typu klimatu organizacyjnego dla doświadczania konfliktu ról. Uzyskane rezultaty umożliwiły sformułowanie implikacji praktycznych odnoszących się do codziennej praktyki organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper takes up the matter of the mutual relations between organizational climate and role conflict (work-family and family-work conflict), placing these questions firmly in the context of work-life balance. The project was looked at in both its theoretical and empirical aspects. The study encompassed a group of 757 employees. Research tools consisted of the Kolbe Organizational Climate Questionnaire and the Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales by Netemeyer et al. Using correlation analysis, links between organizational climate (in terms of general and individual components) and work-family and family-work conflicts were validated. Applying variance analysis, independently for the group of women (n = 402) and men (n = 355), the importance of the type of organizational climate in experiencing role conflict was assessed. Results received made possible the formulation of practical implications with respect to day-to-day organizational practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Adenike, A. (2011). Organizational Climate as a Predictor of Employee Satisfaction: Evidence from Covenant University. Business Intelligence Journal, 4 (1).
 2. Bahrami, M. A., Taheri, G. H., Montazer Alalfaraj, R., Dehghani Tafti, A. (2013). The Relationship Between Organizational Climate and Psychological Well-Being of Hospital Employees. World Journal of Medical Sciences, 9 (1).
 3. Baka, Ł. (2012). Wymagania w pracy i w rodzinie a satysfakcja z pracy i satysfakcja z małżeństwa, mediująca rola konfliktów między pracą a rodziną. Polskie Forum Psychologiczne, 17 (1).
 4. Balcerzak-Paradowska, B. (2008). Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca - życie - rodzina. Białystok: Wyd. WES.
 5. Bednorz, K. (2014). Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości. Studia Oeconomica Posnaniensa, 2 (10).
 6. Beutell, N. J. (2007). Self-employment, work-family conflict and work-family synergy; antecedents and consequences. Journal of Small Business Entrepreneurship, 20 (4).
 7. Beutell, N. J., Witting-Berman, U. (2008). Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures. Journal of Managerial Psychology, 3 (5).
 8. Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 240.
 9. Chełpa, S. (1993). Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba. Przegląd Psychologiczny, 28.
 10. Claiborne, N., Auerbach, C., Zeitlin, W., Lawrence, C. K. (2015). Organizational Climate Factors of Successful and Not Successful Implementations of Workforce Innovations in Voluntary Child Welfare Agencies. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 39 (1).
 11. Derbis, R. (2013). Konflikt praca-rodzina i rodzina-praca a poczucie jakości życia matek pracujących zawodowo. W: H. Skłodowski, Zarządzanie stresem. Łódź: SAN.
 12. Durniat, K. (2007). Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Poznań: WSKiZ.
 13. Durniat K. (2012). Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego na przykładzie zrealizowanego projektu badawczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 249.
 14. Dzwonkowska-Godula, K. (2009). Rozwiązania ułatwiające kobietom powrót do pracy i łączenie aktywności w sferze rodzinnej i zawodowej. W: J. Czernecka, K. Dzwonkowska-Godula, P. Woszczyk (red.), Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Łódź: HRP.
 15. Gross-Gołacka, E. (2008). Równowaga praca-życie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca - życie - rodzina. Białystok: WES.
 16. Hildt-Ciupińska, K. (2016). Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców. Bezpieczeństwo Pracy, 6.
 17. Huang, T.-C., Hsiao, W.-J. (2007). The Causal Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment. Social Behavior and Personality, 35 (9).
 18. Janicka, I. (2008). Konflikt w relacji rodzina-praca a jakość życia jednostki. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wyd. UŁ.
 19. Kołodziejczyk-Olczak, I., Rogozińska-Pawełczyk, A. (2008). Miejsce oceny i wynagradzania efektów pracy jako obszar programów praca-życie. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca - życie - rodzina. Białystok: WES.
 20. Lachowska, B., Porydzaj, K. (2017). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a zadowolenie z małżeństwa - badania nauczycieli. Studia nad Rodziną, 4.
 21. Lipińska-Grobelny, A. (2007). Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. Łódź: Wyd. UŁ.
 22. Lipińska-Grobelny, A. (2008). Wybrane determinanty stylów zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych. Roczniki Psychologiczne, 1.
 23. Lipińska-Grobelny, A. (2014). Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Łódź: Wyd. UŁ.
 24. Lipińska-Grobelny, A., Michałowska, W. (2018). Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później. Organizacja i Kierowanie, 180 (1).
 25. Lubrańska, A. (2011). Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego. Medycyna Pracy, 62 (6).
 26. Lubrańska, A. (2014a). Klimat organizacyjny jako predyktor zdrowia psychicznego pracowników. Humanizacja Pracy, 278 (4).
 27. Lubrańska, A. (2014b). Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 100 (5).
 28. Lubrańska, A. (2017). Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 114 (1).
 29. Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 215 (2).
 30. Matysek, A., Włoszczak-Szubzda, A. (2016). Uwarunkowania klimatu organizacyjnego a wypalenie zawodowe pielęgniarek oddziałów zabiegowych. Aspekty Zdrowia i Choroby, 1 (4).
 31. Nawrat, D. (2013). Wspieranie innowacyjności poprzez kształtowanie klimatu pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (9).
 32. Nawrat, D. (2014). Wpływ klimatu organizacyjnego na psychologiczne koszty pracy. Problemy Profesjologii, 2.
 33. Niculita, Z. (2015). The relationship between work style and organizational climate for Romanian employees. Procedia Economics and Finance, 32.
 34. Pawłowska, Z. (2019). Podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy w krajach UE w świetle badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 6.
 35. Rogozińska-Pawełczyk, A., Kołodziejczyk-Olczak, I. (2008). Godzenie życia osobistego z pracą w firmach sektora MŚP. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca-życie-rodzina. Białystok: WES.
 36. Rostowska, T., Budziński, W. (2012). Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 37. Smoder, A. (2010). Równowaga praca-życie - wybór czy konieczność? Polityka Społeczna, 4.
 38. Smolarek, M., Sipa, M. (2015). Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 4.
 39. Stankiewicz, J., Moczulska, M. (2012). Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników. W: B. Mikuła, Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu: księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego. Kraków: Fundacja UE.
 40. Syper, M. (2006). Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 41. Szejniuk, A. (2014). Równowaga praca-życie osobiste. Journal of Modern Science, 2.
 42. Świętochowski, W. (2007). Klimat organizacyjny jako jeden ze sposobów w procesie radzenia sobie ze stresem - badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm, Folia Psychologica, 11.
 43. Świętochowski, W. (2008). Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy prac. Studia i Monografie, 19.
 44. Tsai, Ch. (2014). The Organizational Climate and Employees' Job Satisfaction in the Terminal Operation Context of Kaohsiung Port. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 3.
 45. Witkowski, S. A., Ślazyk-Sobol, M. (2012a). Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 2.
 46. Witkowski, S. A., Ślazyk-Sobol, M. (2012b). Professional burnout - a comparative analysis considering the selected sectors in Poland. Management, 2.
 47. Zalewska, A. (2008). Konflikty praca-rodzina - ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wyd. UŁ.
 48. Zalewska, A. (2011). Płeć i okres życia a konflikty praca-rodzina. Zadowolenie z pracy i rodziny. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź, Wyd. UŁ.
 49. Zalewska, A. (2018). Konflikty "praca-rodzina" a zadowolenie z pracy - pośrednicząca rola zaangażowania w pracę. Czasopismo Psychologiczne, 3.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0599
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu