BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszewska-Kubicz Agata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Propozycja wartości dla pracowników (EVP) a ich oczekiwania - na przykładzie branży IT w województwie łódzkim
The Employee Value Proposition (EVP) and Employee Expectations : the Case of the IT Industry in the Voivodeship of Łódź
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 83-98, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Human Resource Management
Keyword
Wizerunek pracodawcy, Budowanie marki, Pracodawcy, Oczekiwania, Motywowanie pracowników, Rynek informatyczny, Wyniki badań
Employer branding, Brand building, Employers, Expectations, Motivating employees, Information technology (IT) market, Research results
Note
JEL Classification: E71, J33, M52
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Obecnie ważnym wyzwaniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest pozyskiwanie do pracy i utrzymywanie w organizacji najlepszych pracowników. Remedium na to wyzwanie może być stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej propozycji wartości dla pracowników (EVP - employee value proposition), która odpowiada na oczekiwania zatrudnionych. Artykuł prezentuje zagadnienia teoretyczne koncepcji budowania marki pracodawcy oraz podział na rodzaje korzyści oferowane pracownikom. Ponadto przedstawia wyniki badań, których celem było sprawdzenie, jakie korzyści dla pracowników są proponowane przez pracodawców z branży IT w ofertach pracy, oraz porównanie ich z oczekiwaniami pracowników - na podstawie danych zawartych w raportach dotyczących branży IT. Główny wniosek z badań wskazuje, iż korzyści komunikowane w ofertach pracy w dużej mierze odpowiadają na potrzeby pracowników z branży IT (szczególnie biorąc pod uwagę potrzeby rozwoju zawodowego oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy). (abstrakt oryginalny)

Currently, an important challenge in the area of human resource management is the recruitment of people for work and the retaining of the best workers in the organization. The remedy for this challenge may well be the creation of an attractive and competitive value proposition for employees-the Employee Value Proposition (EVP)-that meets employee expectations. The article presents theoretical questions regarding the concept of building employer brand as well as the subdivision into types of benefits offered employees. Moreover, it presents research results identifying employee benefits proposed by employers in the IT industry in their job offers and compares these to employee expectations on the basis of data contained in IT industry reports. The main conclusion stemming from the research indicates that benefits communicated in the job offers meet IT industry employee expectations to a great extent (especially bearing in mind their needs for professional development and good atmosphere in the workplace). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ahmad, A., Khan, M. N., Haque, M. A. (2020). Employer branding aids in enhancing employee attraction and retention. Journal of Asia-Pacific Business, 21 (1), 27-38. DOI:10.1080/10599231.2020.1708231.
 2. Ambler, T., Barrow, S. (1996). The employer brand. The Journal of Brand Management, 4 (3), 185-206. DOI: 10.1057/bm.1996.42.
 3. Andrałojć, M., Ławrynowicz, M. (2012). Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 49-62.
 4. Backhous, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9 (4/5), 502-503.
 5. Barrow, S., Mosley, R. (2005). The employer brand: Bringing the best of brand management to people at work. Chichester: John Wiley.
 6. Beck-Krala, E. (2012). Ocena efektywności systemów wynagrodzeń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 23-36.
 7. Bendaravičiene, R. (2017). Towards sustainable organization: Integrative conceptual model for employer branding. Journal of Security and Sustainability Issues, 6 (4), 649-664. DOI: 10.9770/jssi.2017.6.4(10).
 8. Bindhya, M. S., Harikumar, P. N. (2020). Employer branding-a hottest strategy to retain talents. International Journal of Scientific and Technology Research, 9 (2), 3842-3846.
 9. Binu Raj, A. (2020). Impact of employee value proposition on employees' intention to stay: Moderating role of psychological contract and social identity. South Asian Journal of Business Studies. DOI: 10.1108/SAJBS-10-2019-0183.
 10. Blašková, M., Blaško, R., Rosak-Szyrocka, J., Ulewicz, R. (2017). Flexibility and Variability of Motivating Employees and Managers in Slovakia and Poland. Polish Journal of Management Studies, 15 (1): 26-36. DOI: 10.17512/pjms.2017.15.1.03.
 11. Borkowska, S. (2004). Motywować skutecznie. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 12. Borkowska, S. (2012). Struktura wynagrodzeń w procesie zmian. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 11-22.
 13. Botella-Carrubi, D., Gil-Gomez, H., Oltra-Badenes, R., Jabaloyes-Vivas, J. M. (2020). Employer branding factors as promoters of the dimensions of employee organizational commitment. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1851280.
 14. BullDogJob (2019). Raport z badania branży IT 2019. Pobrane z: https://bulldogjob.pl/it_report_2019.
 15. BullDogJob (2020). Raport z badania społeczności IT 2020. Pobrane z: https://bulldogjob.pl/it-report/2020.
 16. Bustamante, S., Ehlscheidt, R., Pelzeter, A., Deckmann, A., Freudenberger, F. (2021). The effect of values on the attractiveness of responsible employers for young job seekers. Journal of Human Values, 27 (1), 27-48. DOI: 10.1177/0971685820973522.
 17. Carlini, J., Grace, D., France, C., Lo Iacono, J. (2019). The corporate social responsibility (CSR) employer brand process: Integrative review and comprehensive model. Journal of Marketing Management, 35 (1-2), 182-205. DOI: 10.1080/0267257X.2019.1569549.
 18. Dabirian, A., Berthon, P., Kietzmann, J. (2019). Enticing the IT crowd: Employer branding in the information economy. Journal of Business and Industrial Marketing, 34 (7), 1403-1409. DOI: 10.1108/JBIM-11-2018-0333.
 19. Dabirian, A., Kietzmann, J., & Diba, H. (2017). A great place to work!? understanding crowdsourced employer branding. Business Horizons, 60 (2), 197-205. DOI: 10.1016/j.bushor.2016.11.005.
 20. Dąbrowska, J. (2014). Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 21. Easa, N. F., Bazzi, A. M. (2020). The influence of employer branding on employer attractiveness and employee engagement and retention: Ten years of literature. International Journal of Customer Relationship Marketing and Management, 11 (4), 48-69. DOI: 10.4018/IJCRMM.2020100104.
 22. Gregorka, L., Silva, S., Silva, C. (2020). Employer branding practices amongst the most attractive employers of IT and engineering sector. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 11 (1), 1-16. DOI: 10.4018/IJHCITP.2020010101.
 23. HRM Institute (2020). Raport Employer Branding w Polsce 2020.
 24. Jurczak, P. Satysfakcja zawodowa i przyczyny odejść pracowników IT w 2016 roku. Pobrane z: https://badaniahr.pl/biblioteka/article/100.
 25. Khan, N. A., Bharadwaj, S., Khatoon, A., Jamal, M. T. (2021). Assessing the nexus between employer branding and employee retention: Moderating role of organizational identification. Management and Labour Studies. DOI: 10.1177/0258042X211005330.
 26. Kołosowska, A. (2017). Praca w IT: Co motywuje specjalistów? Pobrane z: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-w-it-co-motywuje-specjalistow,49757.html.
 27. Kopertyńska, M. W. (2008). Motywowanie pracowników - teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
 28. Lubecka, A. (2013). Employer branding - a diagnostic communication tool of a competitive employer. Journal of Intercultural Management, 5 (2), 5-16.
 29. Łysik, K. (2011). Istota i znaczenie czynników niematerialnych w motywowaniu pracowników. Humanizacja Pracy, 260 (2), 67-79.
 30. Maheshwari, V., Gunesh, P., Lodorfos, G., Konstantopoulou, A. (2017). Exploring HR practitioners' perspective on employer branding and its role in organisational attractiveness and talent management. International Journal of Organizational Analysis, 25 (5), 742-761. DOI: 10.1108/IJOA-03-2017-1136.
 31. Maurya, K. K., Agarwal, M., Srivastava, D. K. (2020). Perceived work-life balance and organizational talent management: Mediating role of employer branding. International Journal of Organization Theory and Behavior, 24 (1), 41-59. DOI: 10.1108/IJOTB-12-2019-0151.
 32. Minchington, B. (2011). Secrets to a Great Employee Value Proposition. Human Resources, 07/08, 34-35.
 33. Monteiro, B., Santos, V., Reis, I., Sampaio, M. C., Sousa, B., Martinho, F., Au-Yongoliveira, M. (2020). Employer branding applied to smes: A pioneering model proposal for attracting and retaining talent. Information (Switzerland), 11 (12), 1-19. DOI: 10.3390/info11120574.
 34. NoFluffJobs (2020). Raport Najbardziej pożądani specjaliści IT. Zarobki, oczekiwania, wymagania. Pobrane z: https://nofluffjobs.com/insights/raport-oczekiwania-specjalistow-mid-i-senior/.
 35. Pârjoleanu, R. (2020). Work Motivation Efficiency in the Workplace. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 11 (4), 293-309. DOI: 10.18662/po/11.4/236.
 36. Petry, T., Treisch, C., Peters, M. (2021). Designing job ads to stimulate the decision to apply: A discrete choice experiment with business students. International Journal of Human Resource Management. DOI: 10.1080/09585192.2021.1891112.
 37. Ronda, L., Valor, C., Abril, C. (2018). Are they willing to work for you? An employee-centric view to employer brand attractiveness. Journal of Product & Brand Management, 27 (5), 573-596. DOI: 10.1108/JPBM-07-2017-1522.
 38. Rzemieniak, M., Wawer, M. (2021). Employer branding in the context of the company's sustainable development strategy from the perspective of gender diversity of generation Z. Sustainability (Switzerland), 13 (2) , 1-25. DOI: 10.3390/su13020828.
 39. Yousf, A., Khurshid, S. (2021). Impact of employer branding on employee commitment: Employee engagement as a mediator. Vision. DOI: 10.1177/09722629211013608.
 40. Zając-Pałdyna, U. (2018). Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 49 (3), 203-213.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0600
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu