BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kandziak Wioletta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwentka)
Title
Rola dialogu społecznego w procesach restrukturyzacji na przykładzie przekształceń organizacyjno-prawnych w Grupie Kapitałowej ORLEN : (przykład przejęcia Grupy Kapitałowej ENERGA przez PKN ORLEN S.A.)
The Role of Social Dialogue in Restructuring Processes : the Case of Organizational and Legal Transformation within the ORLEN Capital Group - The Takeover of the ENERGA Capital Group by PKN Orlen S.A.
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 137-168, rys., bibliogr. 27 poz.
Human Resource Management
Keyword
Restrukturyzacja, Dialog społeczny, Zarządzanie zmianami, Prawo pracy, Związki zawodowe, Negocjacje, Konsolidacja kapitałowa, Studium przypadku
Restructuring, Social dialogue, Change management, Labour law, Trade unions, Negotiations, Consolidation of capital, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
PKN ORLEN, Grupa Kapitałowa ORLEN, ENERGA SA
, ,
Abstract
Celem artykułu jest analiza procesów restrukturyzacji pod kątem roli i znaczenia dialogu społecznego procesie restrukturyzacji oraz wpływu dialogu społecznego na jego efektywność. W artykule poddano weryfikacji hipotezę, że obok prawnych gwarancji dialogu społecznego w procesie restrukturyzacji istotne znaczenie ma stopień zaangażowania i poziom dialogu społecznego oraz jego uczestników. Angażowanie partnerów społecznych w przeprowadzenie zmiany, wykraczając często poza czysto formalne zasady konsultacji, w znaczący sposób można wpłynąć na ograniczanie konfliktów społecznych i lepsze zrozumienie celów biznesowych restrukturyzacji przez partnerów i załogę. W artykule dokonano analizy roli i znaczenia dialogu w procesie restrukturyzacji prowadzonej na przykładzie przekształceń organizacyjno-prawnych w Grupie Kapitałowej ORLEN. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is an analysis of restructuring processes in terms of the role and importance of social dialogue in such processes and the impact of social dialogue on their effectiveness. The article strives to verify the hypothesis stating that in addition to legal guarantees for social dialogue, the level of involvement, and the level of the social dialogue itself as well as of the participants themselves are of major importance. The involvement of social partners in conducting changes, involvement often going beyond purely formal principles of consultation, can have a significant impact on limiting social conflict and bringing about a better understanding of the business targets of the restructuring by partners and crew. The article provides and analyzes the role and importance of dialogue in the process of restructuring as conducted in the case of organizational and legal transformations in the ORLEN Capital Group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Baran, K. W. (red.). (2014). System prawa pracy, t. 5. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Blanpain, R., Matey, M. (1993). Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN.
 3. Borkowska, S. (1997). Negocjacje zbiorowe. Warszawa: PWE.
 4. Borowiecki, R. (2014). Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dziennik Urzędowy L 082, 22/03/2001 P. 0016-0020).
 6. Encyklopedia Zarządzania. Restrukturyzacja. Pobrano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Restrukturyzacja.
 7. Fisher, R., Ury, W. (2001). Dochodząc do TAK, Negocjacje bez poddawania się. Warszawa: PWE.
 8. Foden, D. (red.) (2020). Stosunki przemysłowe: Rozwój 2015-2019, Wyzwania i perspektywy w serii UE. Luksemburg: Biuro Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2020/industrial-relations-developments-2015-2019.
 9. Gardawski, J. (2009). Dialog społeczny w Polsce, Teoria, historia, praktyka. Warszawa: SGH.
 10. Gardawski, J. (red.). (2009). Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: WN SCHOLAR.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Pobrano z: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 12. Marciniak, J. (2009). Optymalizacja zatrudnienia, zwolnienia, outsourcing, outplacement. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 13. Męcina, J. (2010). Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej. Warszawa: OW.
 14. Męcina, J., w: Baran, K. W. (red.). (2016). Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Wolters Kluwer.
 15. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). (1998). Deklaracja w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy. Pobrane z: http://mneguidelines.oecd.org/themes/employment-and-industrial-relations.htm.
 16. Piątkowski, J. (2005). Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA.
 17. Pocztowski, A. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Kraków: OE.
 18. Towalski, R. (2001). Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce. Warszawa: SGH.
 19. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity), (Dz.U. 2019, poz. 263).
 20. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2020, poz. 235).
 21. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2020, poz. 814 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 623).
 24. Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczegółowych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn, które nie dotyczą pracowników (Dz.U. 2003, nr 90, poz. 844).
 25. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320).
 26. Wratny, J. (2019). Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, wyd. 1. Warszawa: C.H. Beck.
 27. Wratny, J., Bednarski, M. (red.). (2010). Związki zawodowe a nie związkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej. Warszawa: IPiSS.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0603
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu