BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buttler Dominik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Podobni, ale inni : międzybranżowe zróżnicowanie motywacji wolontariuszy
Similar but Different : Inter-Branch Diversification in Volunteer Motivations
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 117-135, tab., bibliogr. 46 poz.
Human Resource Management
Keyword
Wolontariat, Motywacje
Volunteering, Motivation
Note
JEL Classification: L30, L31, L39
streszcz., summ., Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 2013/11/D/HS4/03874, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Abstract
Celem analizy przedstawionej w artykule jest ustalenie, czy wolontariusze pracujący w tej samej branży sektora non-profit (np. w sferze kultury, ratownictwie, działalności dobroczynnej) wykazują podobieństwo pod względem profilu motywacyjnego. Teoretycznie zjawisko to można uzasadnić, odwołując się do trzech procesów: funkcjonalnego dopasowania, dopasowania do sposobności i zrównania motywacji. Dane wykorzystywane w części empirycznej analizy pochodzą z oryginalnego badania przeprowadzonego na próbie wolontariuszy działających w Polsce*. Ich motywacje zdefiniowano zgodnie z podejściem funkcjonalnym, wyróżniającym sześć podstawowych potrzeb, które wolontariat zaspokaja, takich jak: wyrażanie wartości, społeczna, kariera, wzmocnienie, zrozumienie, ochronna (Clary, Snyder, Stukas, 1996). Wykorzystując metody statystycznego grupowania i analizy regresji, porównano profile motywacyjne wolontariuszy działających w siedmiu branżach sektora non-profit. Wyniki sugerują, że najbardziej charakterystyczne grupy pod względem motywacji stanowili wolontariusze działający w obszarach turystyki i kultury fizycznej oraz w ratownictwie. Bardzo specyficzną grupę w aspekcie motywacji tworzyli również społecznicy pracujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) - ze względu na dużą liczbę współpracujących wolontariuszy potraktowano WOŚP jako oddzielną branżę. Przeprowadzone w artykule analizy sugerują, że za międzybranżowym zróżnicowaniem motywacji (przynajmniej w odniesieniu do funkcji społecznej) mogą stać zjawiska dopasowania do sposobności lub zrównania motywacji. Zaobserwowane międzybranżowe zróżnicowanie motywacji społeczników jest cenną informacją z punktu widzenia procesów rekrutacji, selekcji czy retencji wolontariuszy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis presented in the article is to establish if volunteers working in the same branch of the nonprofit sector (e.g., in the sphere of culture, emergency services, and charity) demonstrate any similarities in terms of motivation profiles. In theory, such a phenomenon can be justified by making reference to three mechanisms: functional matching, motivations to affordances matching, and motivation alignment. The data used in the analysis come from an original survey3 conducted among volunteers active in Poland. Their motivations were defined in line with the functional approach, identifying six basic needs satisfied through volunteer work: values, social, career, enhancement, understanding, and protective (Clary, Snyder & Stukas, 1996). Applying methods of statistical grouping and regression analysis, the motivation profiles of volunteers active in seven branches of the nonprofit sector were compared. The results indicated that in terms of motivation, the most distinctive groups consisted of volunteers working in tourism and sports as well as emergency service volunteers. The group of social activists involved in the Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC) also formed a very specific group with respect to motivation. Due to the large number of volunteers working with it, the GOCC was considered a separate branch. The analysis conducted in the article suggests that phenomena involving motivation to affordances matching or motivation alignment may be responsible for variation in motivation (at least with respect to the social function). The variety observed in the motivation of social activists provides valuable information from the point of view of volunteer recruitment, selection, and retention processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Aitken, A. (2000). Identifying key issues affecting the retention of emergency service volunteers. Australian Journal of Emergency Management, 15, 16-23.
 2. Akingbola, K., van den Berg, H. A. (2019). Antecedents, Consequences, and Context of Employee Engagement in Nonprofit Organizations. Review of Public Personnel Administration, 39 (1), 46-74.
 3. Andrzejczak, A. (2015). Zarządzenie ludźmi w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych. Od redakcji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 2-3.
 4. Bahat, E. (2020). Person-organization fit and commitment to volunteer organizations. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-16.
 5. Basińska, A., Jeran, A. (2012). Motywowanie wolontariuszy. Zastosowanie podejścia F. Herzberga. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 86-87 (3-4), 53-63.
 6. Doktór, K. (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie. Od redakcji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 2-3.
 7. Carpenter, C. J. (2012). A meta-analysis of the functional matching effect based on functional attitude theory. Southern Communication Journal, 77 (5), 438-451.
 8. Chacon, F., Vecina, M. L., Davila, M. C. (2007). The three-stage model of volunteers' duration of service. Social Behavior and Personality, 35 (5), 627-642.
 9. Clary, E. G., Snyder, M. A. (1991). Functional analysis of altruism and prosocial behavior: The case of volunteerism. W: M. Clark, M. (red.), Review of personality and social psychology, 12, 119-148.
 10. Clary, E. G., Snyder, M. (1999). The motivations to volunteer: theoretical and practical considerations. Current Directions in Psychological Science, 8 (5), 156-159.
 11. Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Miene, P. K., Haugen, J. A. (1994). Matching messages to motives in persuasion: a functional approach to promoting volunteerism. Journal of Applied Social Psychology, 24 (13), 1129-1146.
 12. Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: a functional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (6), 1516-1530.
 13. Clary, E. G., Snyder, M., Stukas, A. A. (1996). Volunteers' motivations: findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505.
 14. Cox, J., Oh, E. Y., Simmons, B., Graham, G., Greenhill, A., Lintott, C., Masters, K., Woodcock, J. (2018). Doing Good Online: The Changing Relationships Between Motivations, Activity, and Retention Among Online Volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47 (5), 1031-1056.
 15. Davis, M. H., Hall, J. A., Meyer, M. (2003). The first year: influences on the satisfaction, involvement, and persistence of new community volunteers. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 248-260.
 16. Dawes, N. P., Larson, R. (2011). How youth get engaged: Grounded-theory research on motivational development in organized youth programs. Developmental Psychology, 47 (1), 259-269.
 17. Finkelstein, M. (2008). Volunteer satisfaction and volunteer action: a functional approach. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36 (1), 9-18.
 18. Grabus, M., Rogowska, M. (2016). Uwarunkowania wolontariatu pracowniczego w firmie informatycznej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 108 (1), 91-105.
 19. Grube, J. A., Piliavin, J. A. (2000). Role identity, organizational experiences, and volunteer performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 26 (9), 1108-1119.
 20. Houle, B. J., Sagarin, B. J., Kaplan, M. F. (2005). A functional approach to volunteerism: do volunteer motives predict task preference? Basic and Applied Social Psychology, 27 (4), 337-344.
 21. Ihm, J., Baek, Y. M. (2021). Why do participants in voluntary organizations leave? Exploring the relationship between value congruence and length of stay. Nonprofit Management and Leadership, 31, 505-524.
 22. Ingen, E., van, Wilson, J. (2017). I Volunteer, Therefore I am? Factors Affecting Volunteer Role Identity. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 46 (1), s. 29-46.
 23. Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24 (2), 163-204.
 24. Katz, D., Stotland, E. (1959). A preliminary statement to a theory of attitudes structure and change. W: S. Koch (red.), Psychology: a study of science. New York: McGraw-Hill, 423-475.
 25. Kulik, L. (2016). Volunteering during an emergency. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 46 (22), 419-441.
 26. Löckenhoff, C. E., Carstensen, L. L. (2004). Socioemotional Selectivity Theory, Aging, and Health: The Increasingly Delicate Balance Between Regulating Emotions and Making Tough Choices. Journal of Personality, 72 (6), 1395-1424.
 27. Marta, E., Pozzi, M. (2008). Young people and volunteerism: A model of sustained volunteerism during the transition to adulthood. Journal of Adult Development, 15 (1), 35-46.
 28. Newton, C. J., Mazur, A. K. (2016). Value congruence and job-related attitudes in a nonprofit organization: A competing values approach. The International Journal of Human Resource Management, 27 (10), 1013-1033.
 29. NGO (2020). Baza danych organizacji pozarządowych portalu ngo.pl. Pobrano z: https://spis.ngo.pl.
 30. Omoto, A. M., Snyder, M. (1995). Sustained helping without obligation: Motivation, longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 671-686.
 31. Omoto, A. M., Snyder, M. (2002). Considerations of Community: The Context and Process of Volunteerism. American Behavioral Scientist, 45 (4), 846-867.
 32. Penner, L.A. (2002). Dispositional and organizational influences on sustained volunteerism: An interactionist perspective. Journal of Social Issues, 58 (3), 447-467.
 33. Rotolo, T., Berg, J. A. (2010). In times of need: an examination of emergency preparedness and disaster relief service volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40 (4), 740-750.
 34. Sciulli, L. M., Bebko, C. P., Bhagat, P. (2017). How emotional arousal and attitudes influence ad response: Using eye tracking to gauge nonprofit print advertisement effectiveness. Journal of Marketing Management, 5 (1), 1-11.
 35. Segal, L. M., Weisbrod, B. A. (2002). Volunteer labor sorting across industries. Journal of Policy Analysis and Management, 21 (3), 427-447.
 36. Sen, A. (1977). Rational fools: a critique of the behavioral foundations of economic theory. Philosophy and Public Affairs, 6 (4), 317-344.
 37. Smith, M. B., Bruner, J. S., White, R. W. (1956). Opinions and Personality. New York: John Wiley and Sons.
 38. Snow, D., Rochford, B., Worden, S., Benford, R. (1986). Frame alignment processes, micromobilization and movement participation. American Sociological Review, 51 (4), 464-481.
 39. Snyder, M., Omoto, A. M. (2009). Who gets involved and why? The psychology of volunteerism: principles, policies and practices. W: E. Liu, M. J. Holosko, T. W. Lo (red.), Youth empowerment and volunteerism: principles, policies and practices. Hong Kong: City University of Hong Kong Press, 3-26.
 40. Sokolowski, W. (1996). Show me the way to the next worthy deed: towards a microstructural theory of volunteering and giving. Voluntas, 7 (3), 259-278.
 41. Stukas, A. A., Hoye, R., Nicholson, M., Brown, K. M., Aisbett, L. (2016). Motivations to Volunteer and Their Associations With Volunteers' Well-Being. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45 (1), 112-132.
 42. Stukas, A. A., Worth, K. A., Clary, E. G., Snyder, M. (2009). The matching of motivations to affordances in the volunteer environment: an index for assessing the impact of multiple matches on volunteer outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38, 5-28.
 43. Stukas, A., Snyder, M., Clary, E. G. (2014). Volunteerism and community involvement: antecedents, experiences, and consequences for the person and the situation. W: D. Schroeder, W. Graziano (red.), The oxford handbook of prosocial behavior. New York: Oxford University Press, 459-493.
 44. Sundeen, R. A. (1992). Differences in personal goals and attitudes among volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 21, 271-291.
 45. Vianen, A. E. M., van (2018). Person-Environment Fit: A Review of Its Basic Tenets. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5 (1), 75-101.
 46. WOŚP (2020). https://en.wosp.org.pl/fundacja.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0602
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu