BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wielki kryzys gospodarczy w opinii "Lewiatana" i Górnośląskich Sfer Wielkoprzemysłowych
The Great Economic Crisis in the Opinion of Industrial Spheres of the Second Polish Republic
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 1(103), s. 24-39, tab., bibliogr. s. 37-39
Keyword
Kryzys gospodarczy, Monopol, Przemysł
Economic crisis, Monopoly, Industry
Note
JEL Classification: N0, O14
summ., streszcz.
Country
II Rzeczpospolita
Second Polish Republic
Abstract
Cel - Artykuł ma na celu prezentację postawy przedstawicieli i rzeczników sfer wielkoprzemysłowych II Rzeczypospolitej wobec wielkiego kryzysu gospodarczego. Zarówno wielki kapitał skupiony w Centralnym Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, zwanym "Lewiatanem", jak i przemysłowcy górnośląscy, których interesy reprezentował Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, bronili się przed negatywnymi skutkami kryzysu, śląc do rządu petycje, w których domagali się: ulg podatkowych, zwolnienia z ceł, dotacji, zmniejszenia obciążeń socjalnych itp., w przeciwnym razie grożąc masowymi zwolnieniami pracowników. Jednocześnie szukali łatwiejszego przetrwania dekoniunktury w przyspieszonym procesie monopolizacji przemysłu. Metoda badań - Zastosowano metodę analizy źródeł, metodę porównawczą oraz prostą metodę opisu. Oryginalność / wartość - W artykule przytoczono wypowiedzi i publikacje przedsiębiorców oraz ich rzeczników, jak również raporty dotyczące postulatów przemysłowców pod adresem rządu. W tekście wykorzystano opracowania przedwojenne oraz powojennych historyków gospodarczych, jak też źródła archiwalne, zwłaszcza dotyczące sfer przemysłowych Górnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims to present the attitude of representatives and spokespersons of large-scale industrial spheres of the Second Polish Republic towards the great economic crisis. Thelarge capital concentrated in the Central Union of the Polish Industry, Mining, Trade and Finance, called "Lewiatan", as well as the Upper Silesian industrialists, whose interests were represented by the Upper Silesian Association of Mining and Metallurgical Industrialistsbothdefended themselves against the negative effects of the crisis. They sent petitions to the government in which they demanded tax breaks, exemption from customs duties, subsidies, reduction of social burdens, etc., otherwise threatening with mass dismissals of employees. At the same time, they were looking for the easier survival of the recession in the accelerated process of monopolizing of the industry. Research method - The source analysis method, comparative method and simple description method were used.Originality /value - The article cites statementsand publications of entrepreneurs and their spokes-persons, as well as reports on industrialists' demands for the government.The text uses both pre-war and post-war economic historians studies as well as archival sources, especially regarding the industrial spheres of Upper Silesia. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Battaglia R., 1929, Państwo a kartele, koncerny i trusty, Wydawnictwo Izby Przemysłowo- Handlowej, Warszawa.
 2. Bernadzikiewicz T., 1935, Przerosty etatyzmu. Uwagi o gospodarce państwowej w Polsce, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Warszawa.
 3. Bernadzikiewicz T., 1937, Mała reforma etatyzmu, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa.
 4. Ciechomski W., 1932, Kartele a interwencja państwowa, "Przegląd Gospodarczy", z. 3, s. 95-98.
 5. Dangel J., 1936, Bieżące zagadnienia gospodarcze w pracach Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach w ostatnim kwartale, "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze", nr 12.
 6. Dezyderaty przemysłu i handlu górnośląskiego przedłożone p. Ministrowi Zarzyckiemu, 1932, "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze", nr 12.
 7. Gliwic H., 1935, Kryzysowe rozważania ekonomiczne, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Drukarnia Narodowa, Kraków.
 8. Grzyb M., 1978, Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 9. Ivanka, A., 1964, Wspomnienia skarbowca 1927-1945, PWN, Warszawa.
 10. Kofman J., 1986, "Lewiatan" a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa.
 11. Landau Z., 1974, Zasięg kartelizacji przemysłu w Drugiej Rzeczypospolitej, "Kwartalnik Historyczny", nr 4, s. 799-817.
 12. Landau Z., Roszkowski W., 1995, Polityka gospodarcza II RP i PRL, PWN, Warszawa.
 13. Landau Z., Tomaszewski J., 1962, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 14. Landau Z., Tomaszewski J., 1982, Gospodarka Polski międzywojennej, t. III - Wielki kryzys 1930-1935, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 15. Mały rocznik statystyczny, 1937, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Notatka dla Pana posła Jarczyka doręczona 18.04.1931 r., 1931, Urząd Wojewódzki Śląski/Przemysł i Handel, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 17. Pabisz J., 1958, Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX w., "Studia i Materiały z Dziejów Śląska", t. II.
 18. Pismo dyrekcji Policji w Katowicach do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, 1934, Wydział Bezpieczeństwa z dnia 21.11.1934 r., Dyrekcja Policji Katowice 370, nlb, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 19. Poznański J., 1933, O ideę państwową w przemyśle polskim, Wydawnictwo Dom Książki Polskiej, Łódź - Warszawa.
 20. Program gospodarczy Centralnego Związku Przemysłu Polskiego, 1933, na prawach rękopisu, Warszawa.
 21. Protokół z posiedzenia Komitetu Prezydialnego Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z 7.07.1932 r., 1932a, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 22. Protokół z posiedzenia Komitetu Prezydialnego Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z 17.10.1932 r., 1932b, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 23. Protokół z posiedzenia Komitetu Prezydialnego Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z 9.06.1933 r., 1933, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 24. Protokół z posiedzenia Komitetu Prezydialnego Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z 30.05.1934 r., 1934, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 25. Protokół z posiedzenia Komitetu Prezydialnego Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z 28.03.1935 r., 1935a, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 26. Protokół z posiedzenia Komitetu Prezydialnego Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego z 5.10.1935r., 1935b, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 27. Roszkowski W., 2004, Historia Polski 1914-2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Sławiński T., 1929, Z zagadnień kartelowych, "Gazeta Polska", nr 299.
 29. Sławiński T., 1933, Zagadnienie elastyczności cen, [w:] Życie gospodarcze a ekonomika społeczna, Caro L. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Lwów.
 30. Sprawozdania Stenograficzne Sejmu Śląskiego III kadencji, 1932, 14 posiedzenie 14.01.1932 r.
 31. Sprawozdanie z działalności Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo- Hutniczych za październik 1931 r., 1931, BHVK-5, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice.
 32. Sprawozdanie z działalności Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za rok 1933, Załącznik do punktu 1 protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Unii z 2.03.1934 r., 1934, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice.
 33. Sprawozdanie z działalności Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za rok 1934, Załącznik do punktu 1 protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Unii z 28.02.1935 r., 1935, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice.
 34. Sprawozdanie z działalności Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za rok 1935 z 21.02.1936 r., 1936, UPGH, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice.
 35. Starzyński S., 1932a, Braki programu Centralnego Związku Przemysłu Polskiego, "Polska Gospodarcza", nr 47, s. 1373-1382.
 36. Starzyński S., 1932b, Program gospodarczy czy program zniżenia podatków?, "Polska Gospodarcza", nr 50, s. 1473- 1477.
 37. Starzyński S., 1932c, Zamknięcie dyskusji "programowej", "Polska Gospodarcza", nr 51, s. 1505-1506.
 38. Ślosarczyk A., 1936, Dwie miary - na marginesie sytuacji górnośląskiego przemysłu przetwórczego,^"Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze", nr 19.
 39. Tennenbaum H., 1929, Ośrodki dyspozycji gospodarczej w Polsce, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa.
 40. Tennenbaum H., 1931, Uwagi o kryzysie, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa.
 41. Urząd Wojewódzki Śląski/Przemysł i Handel, sygnatury: 52, 224, 232, 1303 II, 1310, 2500, 2635, Archiwum Państwowe w Katowicach.
 42. Wierzbicki A., 1930, Mgławice i gwiazdy, "Przegląd Gospodarczy", z. 18, s. 763-768.
 43. Wierzbicki A., 1933, Program gospodarczy Lewiatana, Wydawnictwo Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 44. Zjazd działaczy gospodarczych i społecznych województwa śląskiego zwołany przez Narodowe Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (BBWR na Śląsku) w dniu 17-go września 1933 r. w Katowicach, 1933, Główny Komitet Wykonawczy Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.01.103.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu