BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbkowicz Anna (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Jak Niemcy obniżają koszty pracy? Efekty dystrybucyjne
How Germans Constrain Labour Costs. Distributive Effects
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 1(103), s. 40-52, tab., bibliogr. s. 51-52
Keyword
Koszty pracy, System emerytalny, Polityka płacowa
Labour costs, Pension schemes, Wage policy
Note
JEL Classification: F16, J32
summ., streszcz.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Cel - To próba wyjaśnienia swoistego paradoksu, jakim jest utrzymywanie przez Niemcy przewagi konkurencyjnej przy stosunkowo wysokich łącznych kosztach pracy. Nie ogranicza się ona do czysto ekonomicznej analizy płac jako kosztów, lecz bierze pod uwagę także koszty pozapłacowe, które system zabezpieczeń społecznych implikuje, ale może także moderować. Metoda badań - Analiza kosztów pracy polega tu na dezagregacji uwzględniającej sektory gospodarki (w części pierwszej) oraz uczestników systemu zabezpieczeń emerytalnych (w części drugiej). Przedmiotem zainteresowania są symptomatyczne efekty dystrybucyjne. Wnioski - Międzysektorowy i międzyregionalny rozkład nakładów mierzonych płacowymi kosztami pracy wyjaśnia proces "duszenia" uśrednionych (w skali całej gospodarki niemieckiej) jednostkowych kosztów pracy. Mianowicie, konkurencyjne w skali międzynarodowej branże przemysłu stymulują swoich pracowników za pomocą rosnących płac, jednocześnie neutralizując wzrost kosztów płacowych dzięki przechwytywaniu nakładów zarówno z innych sektorów gospodarki narodowej jak z zagranicy. Zajmują one pozycję uprzywilejowaną także w polityce reform emerytalnych, które chronią producentów przed dalszym wzrostem pozapłacowych obciążeń kosztem wzrastającego wkładu pozostałych stron systemu zabezpieczeń emerytalnych, to jest pracowników i budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Germany is successful in preserving cost advantage internationally while sustaining relatively high total labour costs. This proposal to explain the paradox does not rely on a purely economic analysis of wage costs but considers alsonon-wage costs which social security system implies but which can also be moderated by a systemic change.Research method - Theanalysis relies on separating economic sectors (part one) and on identifyingparticular parties within the social security system (part two). It aims at specific distributive effects.Results - The inter-sector and inter-regional inputs measured by wage costs explain how unit labour costs on average have been pressed down. Namely, competitive industries are able to stimulate their employees by rising wages, and to neutralize the wage-cost increases simultaneously by capturing inputs both from other sectors of national economy as well as fromabroad. Accordingly, the "exposed" industries seem to be privileged by the policy of pension reforms which protect employers from conti-nuous growth of non-wage costs shifting the burden of contribution to old-age security onto employeesand state budget.Thus, the findings go further than Dustmann et al. who served as inspiration for this analysis of distributive effects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dustmann Ch., Fitzenberger B., Schoenberg U., Spitz-Oener A., 2014, Od chorego człowieka Europy do ekonomicznej supergwiazdy: odradzająca się gospodarka Niemiec, "Gospodarka Narodowa", nr 6(274), s.149-172, DOI: 10.33119/GN/100903.
 2. Hausermann S., 2010, The politics of welfare state reform in continental Europe. Modernization in hard times, Cambridge University Press, New York.
 3. Hemerijck A., Eichhorst W., 2010, Whatever happened to the Bismarckian welfare state? From labor shedding to employment-friendly reforms, [in:] Long goodbye to Bismarck? The politics of welfare reforms in continental Europe, Palier B. (ed.), Amsterdam University Press, Amsterdam.
 4. Hinrich K., 2010, A social insurance state withers away. Welfare state reforms in Germany or: attempts to turn around in a Cuel-De-Sac, [in:] Long goodbye to Bismarck? The politics of welfare reforms in continental Europe, Palier B. (ed.) Amsterdam University Press, ProQuest Book Central, Amsterdam.
 5. Jackson G., 2003, Corporate governance in Germany and Japan: liberalization pressures and responses during the 1990s, [in:] The end of diversity? Prospects for German and Japanese capitalism, Streeck W., Yamamura K. (eds.), Cornell University Press, Ithaca and London.
 6. Mazurek-Chwiejczak M., 2016, Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD - studium porównawcze, "Przedsiębiorstwo i Region", nr 8, s. 166-185, DOI: 10.15584/pir.2016.8.15.
 7. Mierzejewski A., 2015, Paradigm shift: the reform of the German public pension system in 2001, "Journal of Policy History", vol. 27, iss. 4, pp. 695-721, DOI: 10.1017/S0898030615000317.
 8. Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Płóciennik S., 2012, Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu. Systemowe skutki reform ubezpieczeń^społecznych w RFN w latach 2000-2008, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław.
 10. Priewe J., 2018, A  time bomb for the euro? Understanding Germany's current account surplus, "IMK Studies", vol. 59, pp. 1-99.
 11. Schmieg E., 2019, Economy, [in:] Germany, Poland and the future of transatlantic community, Balcer A., Blusz K., Schmieg E. (eds.), WiseEuropa and Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa.
 12. Sozialstaat Deutchland. Gesichte und Gegenwart, 2010, Becker U., Hockerts H.G., Tanfelde K., Friedrich Ebert Stiftung, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, Bonn.
 13. Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (oryginalnie: Stiglitz J., 2000, Economics of the public sector, W. W. Norton & Co., New York, London).
 14. Streeck W., Trampusch C., 2005, Economic reform and the political economy of the German welfare state, "German Politics", vol. 14, iss. 2, pp. 174-195, DOI: 10.1080/09644000500154490.
 15. The handbook of West European pension politics, 2007, Immergut E., Anderson K., Schultze I. (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 16. Wiss T., 2011, Der Wandel der Alterssicherung in Deutschland. Die Rolle der Sozialpartner, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 17. www 1, https://data.oecd.org/tax/social-security- contributions.htm [data dostępu: 11.12.2019].
 18. www 2, https://www.lohn- info.de/sozialversicherungsbeitraege2018.html [data dostępu: 24.03.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.01.103.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu