BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamosiński Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Przedsiębiorcy i przedsiębiorczość a recesja transformacyjna w Polsce po 1989 roku
Entrepreneurs and Entrepreneurship and the Transformational Recession in Poland after 1989
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 1(103), s. 53-67, tab., bibliogr. s. 66-67
Keyword
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Mikroekonomia, Recesja gospodarcza
Entrepreneurship, Entrepreneur, Microeconomics, Economic recession
Note
JEL Classification: B25, N1, N8
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem badań jest zwrócenie uwagi na fakt, że eksplozja przedsiębiorczości obserwowana w Polsce po 1989 roku i trwająca przez następne lata z różnym natężeniem jest fenomenem na skalę światową. Co ważne, indywidualna przedsiębiorczość wyzwoliła skumulowany zasób ludzkiej energii, która była uśpiona w latach Polski Ludowej. Metoda badań - Do realizacji tak postawionego celu badań zastosowano metodę analizy dostępnych danych statystycznych z lat 1989-1992 oraz materiału źródłowego w postaci wspomnień ówczesnych przedsiębiorców. Wnioski - Tak postawiony cel badań prowadzi do wniosku, że nawet jeśli jednostki aktywne gospodarczo nie mieściły się w zakresie pojęcia "przedsiębiorcy", które zaproponował Józef Schumpeter, to nawiązując do jego myśli, należy stwierdzić, że to ta grupa po 1989 roku była podmiotem inicjującym dynamiczne zmiany w polskiej gospodarce, określane mianem "twórczej destrukcji". Eksplozja zasobu przedsiębiorczości obserwowana w tym okresie odbywała się w czasie recesji transformacyjnej, która miała miejsce w latach 1990-1991. Obserwowano wówczas w klasycznej formie schumpeterowskie zjawisko wykorzystania przez aktywne jednostki recesji jako trampoliny do sukcesu w biznesie. Oryginalność / wartość / implikacje /rekomendacje - W literaturze przedmiotu toczy się ożywiona i inspirująca dyskusja na temat recesji transformacyjnej oraz jej społecznych skutków. Rzadziej natomiast uczeni zwracają uwagę na powiązanie eksplozji przedsiębiorczości po 1989 roku z recesją transformacyjną. Artykuł podejmuje ten problem badawczy z perspektywy mikroekonomicznej. Odsłania wysiłek przedsiębiorców włożony budowę własnej firmy, wskazuje na ich wkład w łagodzenie społecznych następstw recesji transformacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The " explosion" of entrepreneurship observed in Poland after 1989 andcontinuingthroughout the years withvaried intensity is a globalphenomenon.Mostimportantly, the entrepreneurship freed theaccumulatedresources of human energy thathadbeendormant in the years of thePeople's Republic.Research method - For thestudypresented herein themethod of analysis of availablestatisticaldatadatingback to the years 1989-1992,and of sourcematerials in theform of memories of entrepreneursoperating in thatperiod w as applied. Results - Theobjective of research as such provesthat, even though theeconomicallyactive entitiesdidnot fall within theframe of theconcept of " entrepreneurs"proposedby Joseph Schumpeter,they were the one who initiated thedynamicchanges in thePolisheconomy after1989, often referredto as the "creativedestruction". Considering theabove, thedevelopment of theresources of entrepreneurship observed at thosetimes tookplaceduring thetransformationalrecession thatoccurred in 1990-1991.In its classicalform, theSchumpeterianphenomenonof usingrecession as a springboard to businesssuccessbyactiveindividuals wasobserved.Originality / value / implications / recommendations - In the literature on the subject, there is a lively and inspiring discussion about the transformational recession and its social consequences. Less frequently, scientists point to the link between the explosion of entrepreneurship after 1989 and the transformational recession. The article deals with this research problem from the microeconomic perspective. It reveals the efforts of entrepreneurs to build their own businesses and indicates their contribution to alleviating the social consequences of the transformational recession
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Robinson J.A., 2014, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 2. Aslund A., 2010, Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 3. Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 5. Felber Ch., 2014, Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów.
 6. Gardawski J., 2001, Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warszawa.
 7. Gardawski J., 2013, Sylwetki przedsiębiorców, [w:] Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 8. Glinkowski C., 1992, Rezerwy produkcyjne w przemyśle. Studium teoretyczno-poznawcze i metodyczne badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 9. Kostrzewski L., Miączyński P., 2012, Łowcy milionów, Agora SA, Warszawa.
 10. Pacanowska R., 2013, "Laboratorium kosmetyczne" na miarę XXI wieku. Firma rodzinna dr Ireny Eris i Henryka Orfinger (1983-2010), [w:] Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, Czechanowski P., Grala D. (red.), Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", Poznań.
 11. Piątek D., Szarzec K., 2011, Liberalizacja mikroekonomiczna, [w:] Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, Jarmołowicz W., Szarzec K. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Rosati D.K., 1998, Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Rybiński K., 2014, Go global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe, Onepress, Warszawa.
 14. Sobczak J.B., 2002, Polski small business - próba rekonstrukcji jego kulturowych wzorów, [w:] Buddenbrookowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Skąpska G. (red.), TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.
 15. Ustawa, 1988a, Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o  działalności gospodarczej, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324.
 16. Ustawa, 1988b, Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 325.
 17. Wilczyński W., 2005, Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 18. Wyżnikiewicz B., Pinto B., Grabowski M., 1993, Wyzwania kapitalizmu. Nowi polscy przedsiębiorcy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, B.P.S. Consultants Poland Ltd., Warszawa-Gdańsk.
 19. Zimowski A., 2001, Za burtą, [w:] Prywaciarze 1945-89, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Ośrodek Karta, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.01.103.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu