BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Beata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Potyczki metodologiczne Gunnara Myrdala
Gunnar Myrdal's Methodological Skirmishes
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 1(103), s. 91-103, bibliogr. s. 89-90
Keyword
Instytucjonalizm, Ekonomia, Metodologia ekonomii
Institutionalism, Economics, Economic methodology
Note
JEL Classification: B41, B50
summ., streszcz.
Myrdal Gunnar
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ukazanie podejścia metodologicznego w pracach Gunnara Myrdala, ze szczególnym uwzględnieniem jego wiodącej pracy teoretyczno-metodologicznej The political element in the development of economic theory [Myrdal, 2017] i uwagą skupioną na głównych podziałach metodologicznych w ekonomii oraz ewolucji jego koncepcji w analizowanym zakresie merytorycznym. Metoda badań - W artykule wykorzystano analizę deskryptywną oraz komparatystyczną. Wnioski - Myrdal wzmocnił argumentację zwolenników ekonomii heterodoksyjnej w kontekście symbolicznej "walki o uznanie" metodologii krytyków głównego nurtu. Rozwinął pragmatyczny element nauki ekonomii, co w konsekwencji wpływa także na styl nauczania ekonomii i prowadzenia badań naukowych na światowych uniwersytetach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to show the methodological approach in the works of Gunnar Myrdal, with particular emphasis on the publication of The Political Element in the Development of Economic Theory[Myrdal, 2017] - a leading theoretical and methodological work, as well as including the main methodological divisions in economics and the evolution of the Myrdal`s concept in the analysed substantive scope.Research method -In the article uses the descriptive and comparative analyses were used.Results - Myrdal reinforced the arguments of heterodox economists in the context of the symbolic `fight for recognition` of the methodology of mainstream critics. He developed a pragmatic element of economics, which in turn influences the style of teaching economicsand conducting scientific research at world universities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archibugi F., 2019, The programming approach and the demise of economics. Volume I. A  revival of Myrdal, Frisch, Tinbergen, Johansen and Leontief, Palgrave Macmillan, New York.
 2. Arthmar R., Mclurre M., 2019, Sraffa, Myrdal, and the 1961 Söderström gold medal, "The Scandinavian Journal of Economics", vol. 121(2), pp. 843-853, DOI: 10.1111/sjoe.12274.
 3. Barbaroux N., Bellet M., 2014, Monetary policy and value judgments: did we forget Myrdal's legacy?, "Working Paper", no. 1408, pp. 1-28, DOI: 10.2139/ssrn.2401534.
 4. Barber W.J., 1998, James Angresano, the political economy of Gunnar Myrdal: an institutional basis for the transformation problem, Cheltenham, UK: Elgar, 1997. xiii + 224 pp., "Journal of Comparative Economics", vol. 26(4), pp. 836-837.
 5. Barber W.J., 2008, Gunnar Myrdal. An intellectual biography, Palgrave McMillan, New York.
 6. Bielecka-Prus J., Walentynowicz A., 2008, Recontextualisations of a public intellectual: the case of Gunnar Myrdal and the Polish public, [in:] Academics as public intellectuals. The role of sociologists in modern societies, Kalleberg R., Eliaeson S., (ed.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.
 7. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 8. Bochenek M., 2016, Historia rozwoju ekonomii. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Cherrier B., 2009, Gunnar Myrdal and the scientific way to social democracy 1914-1968, "Journal of the History of Economic Thought", vol. 1, pp. 35-55, DOI: 10.1017/S105383720909004X.
 10. Chmielewski P., 2011, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa.
 11. Davanzati G.F., 2013, Gunnar Myrdal on labour market regulation and economic development, "Oeconomia. Histoire/Epistémologie/Philosophie", no. 3-1, pp. 3-21, DOI: 10.4000/oeconomia.573.
 12. Dykerna E.R., 1986, No view without a  viewpoint: Gunnar Myrdal, "World Development", vol. 14, no. 2, pp. 147-163, DOI: 10.1016/0305-750X(86)90049-5.
 13. Dzionek-Kozłowska J., 2013, Ekonomia jako nauka pozytywna: refleksje na marginesie "Ekonomii dobra i zła" Tomáša Sedláčka, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", t. 16, s. 335-344, DOI: 11089/2242.
 14. Economic institutions in a dynamic society: search for a new frontier. Proceedings of a conference held by the International Economic Association in Tokyo, Japan, 1989, Shiraishi T., Tsuru S. (eds.), Palgrave McMillan, New York.
 15. Ekonomia w przyszłości, 1982, Dopfer K. (red.), PWN, Warszawa.
 16. Elsner W., Schwardt H., Heinrich T., 2015, The microeconomics of complex economies. Evolutionary, institutional, and complexity perspectives, Academic Press, Oxford.
 17. Etzemüller T., 2014, Alva and Gunnar Myrdal: social engineering in the modern world, Lexington Books, London.
 18. Facts, values and objectivity in economics, 2012, Caldas J.C., Neves V. (eds.), Routledge, Abington, New York.
 19. Fujita N., 2007a, Myrdal's theory of cumulative causation, "Evolutionary and Institutional Economic Review", vol. 3, pp. 275-283.
 20. Fujita N., 2007b, John R. Commons and Gunnar Myrdal on institutional economics: their methods of social reform [in:] Contemporary meanings of John R. Commons's institutional economics. An analysis using a newly discovered manuscript, DOI: 10.1007/978-981-10-3202-8_5.
 21. Glapiński A., 2012, Meandry historii ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Glötzl F., Aingner E., 2018, Orthodox core-heterodox periphery? Contrasting citation networks of economics departments in Vienna, "Journal Review of Political Economy", vol. 30(2), pp. 210-240, DOI: 10.1080/09538259.2018.1449619.
 23. Gorynia M., 2019, Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne, PAN, Warszawa.
 24. Kaczmarczyk M., 2014, Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących. Interpretacja, "Stan Rzeczy", nr 1(6), s. 24-86.
 25. Kirdina S., 2015, Methodological individualism and methodological institutionalism for interdisciplinary research, "Montenegrin Journal of Economics", vol.11(1), pp. 53- 67.
 26. Księżyk M., 2012, Ekonomia. Podejście historyczne i prospektywne, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 27. Kubiak H., 2013, The American dilemma 70 yeas later, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 1, s. 199-229.
 28. Lagemann E.C., 1987, A philanthropic foundation at work: Gunnar Myrdal's American dilemma and the Carnegie Corporation, "Minerva", vol. 25, pp. 441-47, DOI: 10.1007/BF01099442.
 29. Landreth H., Colander D.C., 2012, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Myrdal G., 1933, The cost of livng in Sweden 1830-1930, P.S. King & Son, London.
 31. Myrdal G., 1939, Monetary equilibrium, William Hodge & Company, London.
 32. Myrdal G., 1958, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWG, Warszawa.
 33. Myrdal G., 1973, Against the stream: critical essays on economics, Macmillan, London.
 34. Myrdal G., 1975, Przeciw nędzy na świecie. Zarys światowego programu walki z nędzą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 35. Myrdal G., 1976, The meaning and validity of institutional economics, [in:] Economics in the future, Dopfer K. (ed.), Palgrave, London, DOI: 10.1007/978-1-349-15675-7_5.
 36. Myrdal G., 1978, Institutional economics, "Journal of Economic Issues", vol. 12(4), pp. 771-783, DOI: 10.1080/00213624.1978.11503577.
 37. Myrdal G., 2009, An American dilemma. The Negro problem and modern democracy, Transaction Publishers, New Brunswick and London.
 38. Myrdal G., 2017, The political element in the development of economic theory, Routledge, New York, DOI: 10.4324/9781315133881.
 39. Myrdal G., Streeten P., 1958, Value in social theory: a selection of essays on methodology, Routledge & Kegan Paul, London.
 40. O' Hara P.A., 2009, The principle of circular and cumulative causation: Myrdal, Kaldor and contemporary heterodox political economy, [in:] The foundations of non-equilibrium economics: the principle of circular and cumulative causation, Berger S. (ed.), Oxon and New York: Routledge.
 41. Pogonowska B., 1996, Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, "Zeszyty Naukowe. Seria", seria 2, nr 149, s. 1-159.
 42. Pressman S., 2002, Fifty major economists, Routledge, London and New York.
 43. Ratajczak M., 2005, Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, Polaszkiewicz B., Boehlke J. (red.), Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 44. Rizza M.O., 2008, Gunnar's Myrdal's critiques of utility theory. Some implications, "Working Paper", no. 3.197, pp. 1-28, DOI: 10.14273/unisa-462.
 45. Stankiewicz W., 2012, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
 46. Stankiewicz W., 2013, Instytucjonalna teoria kontraktów - presja ekonomii i  prawa, "Economics", nr 4(25), s. 273-288.
 47. Stewart F., 2018, Revisiting the methodology of Myrdal in Asian Drama 50 years on, "Working Paper", Series 109, pp. 1-23, DOI: 10.35188/UNU-WIDER/2018/551-0.
 48. Streeten P., 1987, Myrdal, Gunnar (1898-1987), [in:] The new palgrave dictionary of economics, Durlauf S.N., Blume L.E. (eds.), London, DOI: 10.1057/978-1-349-95121-5_853-1.
 49. Streeten P., 1998, The cheerful pessimist: Gunnar Myrdal the dissenter (1898-1987), "World Development", vol. 26, no. 3, pp. 539-550, DOI: 10.1016/S0305-750X(97)10065-1.
 50. Włodarczyk P., 2017, Koncepcje metodologii ogólnej a  ekonomia, "Studia Prawno-Ekonomiczne", vol. 102, s. 307-322.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.01.103.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu