BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Segmentacja zasobów ludzkich i pandemia COVID-19 - analiza zmian w perspektywie wymiarów segmentacji
Human Resource Segmentation and the COVID-19 Pandemic : Analysis of Changes from the Perspective of Segmentation Dimensions
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 27-40, tab., bibliogr. 24 poz.
Human Resource Management
Keyword
Segmentacja, Zasoby ludzkie, Segmentacja rynku pracy, Postawy pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pandemia, COVID-19
Segmentation, Human resources, Labour market segmentation, Employee conducts, Human Resources Management (HRM), Pandemic, COVID-19
Note
JEL Classification: J24, M12, M54
streszcz., summ.
Abstract
Pandemia COVID-19 stworzyła wiele nowych wyzwań dla organizacji, skutkujących znaczącymi zmianami w warunkach pracy, oferowanych pracownikom. W artykule podjęto kwestię wpływu pandemii na segmentację zasobów ludzkich (HR differentiation), rozumianą jako nietożsame warunki pracy grup pracowników w organizacji, wynikające ze zróżnicowanej pomiędzy nich alokacji zasobów. Wykorzystując koncepcję wymiarów segmentacji zasobów ludzkich i wielopoziomowy model planowanej, faktycznej i odczuwanej segmentacji, dokonano analizy, jak pojawiające się trendy wpłyną na zróżnicowanie warunków pracy wewnątrz organizacji. Rezultaty wskazały, że w trakcie i po zakończeniu pandemii można oczekiwać zwiększenia różnic między segmentami (większa siła segmentacji) i częstych zmian w praktykach zarządzania zasobami ludzkimi (mniejsza stabilność absolutna segmentacji). Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano nowe kierunki badań segmentacji zasobów ludzkich oraz sugestie dla menedżerów. (abstrakt oryginalny)

The COVID-19 pandemic posed many new challenges to organizations. These resulted in signi ficant changes to the working conditions offered employees. The article addresses the impact of the pandemic on HR differentiation understood as unequal working conditions among groups of employees in an organization that are a result of differentiated allocation of resources across employees. Using the concept of HR differentiation dimensions and the multilevel model of intended, actual, and perceived HR differentiation, an analysis was performed on how emerging trends will affect the differentiation of working conditions within organizations. The results indicate that during and after the pandemic, one may expect seeing increased differences among segments (i.e. greater strength of HR differentiation) and frequent changes in HR practices (i.e. lower absolute stability of HR differentiation). Based on these findings, new avenues of HR differentiation research and suggestions for managers have been proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Amis, J. M., Janz, B. D. (2020). Leading Change in Response to COVID-19. The Journal of Applied Behavioral Science, 56 (3), 272-278. DOI: 10.1177/0021886320936703.
 2. Boon, C., Paauwe, J., Boselie, P., Den Hartog, D. (2009). Institutional pressures and HRM: Developing institutional fit. Personnel Review, 38 (5), 492-508. DOI: 10.1108/00483480910978018.
 3. Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D., Verbeke, A., Zimmermann, A. (2020). International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice. Journal of International Business Studies , 51 (5), 697-713. DOI: 10.1057/s41267-020-00335-9.
 4. Carnevale, J. B., Hatak, I. (2020). Employee adjustment and well-being in the era of COVID-19: Implications for human resource management. Journal of Business Research, 116, 183-187. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.05.037.
 5. Dirani, K. M., Abadi, M., Alizadeh, A., Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., Ibrahim, G., Majzun, Z. (2020). Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: A response to Covid-19 pandemic. Human Resource Development International, 23 (4), 380-394. DOI: 10.1080/13678868.2020.1780078.
 6. Esteban-Lloret, N. N., Aragón-Sánchez, A., Carrasco-Hernández, A. (2018). Determinants of employee training: Impact on organizational legitimacy and organizational performance. The International Journal of Human Resource Management, 29 (6), 1208-1229. DOI: 10.1080/09585192.2016.1256337
 7. International Labour Office (2020). Global Wage Report 2020-21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19. Pobrane z: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm.
 8. Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., Baer, J. C. (2012). How Does Human Resource Management Influence Organizational Outcomes? A Meta-analytic Investigation of Mediating Mechanisms. Academy of Management Journal, 55 (6), 1264-1294. DOI: 10.5465/amj.2011.0088.
 9. Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y., ... Vugt, M. van. (2020). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist, 76 (1), 63-77. DOI: 10.1037/amp0000716.
 10. Kramer, A., Kramer, K. Z. (2020). The potential impact of the Covid-19 pandemic on occupational status, work from home, and occupational mobility. Journal of Vocational Behavior, 119, 103442. DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103442.
 11. Kulik, C. T., Ambrose, M. L. (1992). Personal and situational determinants of referent choice. Academy of Management Review, 17 (2), 212-237. DOI: 10.2307/258771.
 12. Lepak, D. P., Snell, S. A. (2002). Examining the Human Resource Architecture: The Relationships Among Human Capital, Employment, and Human Resource Configurations. Journal of Management, 28 (4), 517-543. DOI: 10.1177/014920630202800403.
 13. Lindbeck, A., Snower, D. J. (2001). Insiders versus outsiders. The Journal of Economic Perspectives, 15 (1), 165-188. DOI: 10.1257/jep.15.1.165
 14. Lucas Ancillo, A., de, del Val Núñez, M. T., Gavrila, S. G. (2020). Workplace change within the COVID-19 context: A grounded theory approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-20. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1862689.
 15. Luo, B. N., Sun, T., Lin, C.-H. (Veronica), Luo, D., Qin, G., Pan, J. (2021). The human resource architecture model: A twenty-year review and future research directions. The International Journal of Human Resource Management, 32 (2), 241-278. DOI: 10.1080/09585192.2020.1787486.
 16. Ławrynowicz, M., Marcinkowska, M. (2020). Covid-19 and the HR Response of Banks: The Employee Perspective. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 129-144. DOI: 10.5604/01.3001.0014.5843.
 17. Malik, A. R., Singh, P. (2014). 'High potential' programs: Let's hear it for 'B' players. Human Resource Management Review, 24 (4), 330-346. DOI: 10.1016/j.hrmr.2014.06.001.
 18. Marescaux, E., De Winne, S., Brebels, L. (2021). Putting the Pieces Together: A Review of HR Differentiation Literature and a Multilevel Model. Journal of Management, 47 (6), 1564-1595. DOI: 10.1177/0149206320987286.
 19. Pauli, U., Pocztowski, A. (2019). Talent Management in SMEs: An Exploratory Study of Polish Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7 (4), 199-218. DOI: 10.15678/EBER.2019.070412.
 20. Piasecki, P. (2019). Dimensions of HR differentiation: The effect on job satisfaction, affective commitment and turnover intentions. Baltic Journal of Management, 15 (1), 21-41. DOI: 10.1108/BJM-05-2019-0178.
 21. Piasecki, P. (2018). Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 22. Pocztowski, A. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Wyd. II zm. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Reuschke, D., Felstead, A. (2020). Changing workplace geographies in the COVID-19 crisis. Dialogues in Human Geography, 10 (2), 208-212. DOI: 10.1177/2043820620934249.
 24. Trevor, C. O., Wazeter, D. L. (2006). A contingent view of reactions to objective pay conditions: Interdependence among pay structure characteristics and pay relative to internal and external referents. Journal of Applied Psychology, 91 (6), 1260-1275. DOI: 10.1037/0021-9010.91.6.1260.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6315
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu