BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schmidt Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wyzwania przywódcze w organizacjach pozarządowych w kontekście pandemii COVID-19
Leadership Challenges in Nongovernmental Organizations in the Context of the COVID-19 Pandemic
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 41-58, rys., bibliogr. 34 poz.
Human Resource Management
Keyword
Organizacje pozarządowe, Przywództwo, Pandemia, COVID-19, Badania empiryczne, Wyniki badań, Zarządzanie kryzysowe
Non-governmental organisation, Leadership, Pandemic, COVID-19, Empirical researches, Research results, Crisis management
Note
JEL Classification: L31, M10, M12
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza znaczenia i roli przywódców organizacji pozarządowych w kontekście kryzysów organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przywództwem organizacyjnym w kontekście organizacji pozarządowych, a także omówiono zagadnienia związane z kryzysem w tych organizacjach i roli ich liderów w radzeniu sobie z nimi. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 115 organizacji pozarządowych w Polsce w kwietniu i maju 2020 roku. Wyniki te wskazują, że najważniejsze wyzwania przywódcze organizacji pozarządowych są przede wszystkim związane z zarządzaniem zdalnym zespołem oraz finansowaniem działalności, a także z zachowaniem właściwych relacji z zewnętrznymi interesariuszami. W zależności od tego, czy i jakie wyzwania przywódcze dostrzegali liderzy, ich ocena sytuacji organizacji była zróżnicowana. Organizacje także rozmaicie oceniały swoje szanse przetrwania, przy czym te, dla których finanse oraz relacje z interesariuszami są największym wyzwaniem, oceniały swoją sytuację jako najtrudniejszą. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the importance and role of nongovernmental organization leaders in the context of organizational crises, with particular emphasis on the COVID-19 pandemic. The article presents issues related to organizational leadership in NGOs as well as issues related to the crisis in those organizations and the role of organization leaders in dealing with them. The next part of the paper presents the results of empirical research conducted on a sample of 115 NGOs in Poland in April and May of 2020. These results indicate that the most important leadership challenges facing NGOs are related primarily to remote team management and financing activities as well as maintaining proper relations with external stakeholders. Depending on whether and what leadership challenges were perceived by the leaders, their assessment of the organization's situation varied. Organizations also assessed their chances of survival differently, with organizations for which finances and relations with stakeholders are the most challenging assessing their situation as being the most difficult. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Akingbola, K., Rogers, S. E., Baluch, A. (2019). Change Management in Nonprofit Organizations. Theory and Practice. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-14774-7.
 2. Allen, S. L., Smith, J. E., Da Silva N. (2013). Leadership Style in Relation to Organizational Change and Organizational Creativity Perceptions from Nonprofit Organizational Members. Nonprofit Management & Leadership, 24 (1), 23-42. DOI: 10.1002/nml.21078.
 3. Andrea, B. B., Michael, A. F. (2005). Public, and Not-For-Profit Sectors. W: R. R Sims, S. A. Quatro (red.), Leadership: Succeeding in the Private, Public, and Not-For-Profit Sectors. New York: M.E. Sharpe Inc., 87-105.
 4. Beaton, E. E. (2020). Ohio Nonprofit COVID-19 Survey: A Report of the Results. Columbus, OH: The Ohio Attorney General's Office and Philanthropy Ohio.
 5. Bhaduri, R. M. (2019). Leveraging culture and leadership in crisis management. European Journal of Training and Development, 43 (5/6), 534-549.
 6. Charycka, B., Gumkowska, M. (2019). Kondycja organizacji pozarządowych. Raport z badań 2018. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 7. Charycka, B., Gumkowska, M. (2021a). Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/21. Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 8. Charycka, B., Gumkowska, M. (2021b). Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/21. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 9. Chikoto, G. L., Sadiq, A., Fordyce, E. (2013). Disaster mitigation and preparedness: Comparison of nonprofit, public, and private organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42 (2), 391-410.
 10. Furmańczyk, J., Kaźmierczyk, J. (2020). Economic, Psychological, and Social Consequences of the Covid-19 Pandemic. European Journal of Transformation Studies, 8, 36-54.
 11. Gigol, T. (2015). Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo. Warszawa: Difin.
 12. Gilstrap, C. A., Gilstrap, C. M., Nigel Holderby, K., Valera, K. M. (2015). Sensegiving, Leadership, and Nonprofit Crises: How Nonprofit Leaders Make and Give Sense to Organizational Crisis, Voluntas, 27, 2787-2806. DOI: 10.1007/s11266-015-9648-1.
 13. Haromszeki, Ł. (2010a). Przywództwo w czasie kryzysu. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Haromszeki, Ł. (2010b). Przywództwo w nowoczesnej organizacji non profit na przykładzie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 214-223.
 15. Hannah, S. T., Uhl-Bien, M., Avolio, B. J., & Cavaretta, F. L. (2009). A framework for examining leadership in extreme contexts. The Leadership Quarterly, 20, 897-919.
 16. Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Warszawa-Kraków: PWN.
 18. Mary, N. L. (2005). Transformational leadership in human service organizations. Administration in Social Work, 29 (2), 105-118. Doctoral dissertation: Virginia Commonwealth University. DOI: 10.25772/K9AK-XM03.
 19. McMullin, C., Raggo, P. (2020). Leadership and Governance in Times of Crisis: A Balancing Act for Nonprofit Boards. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 49 (6), 1182-1190. DOI: 10.1177/0899764020964582.
 20. McMurray, A. J., Islam, Md. M., Sarros, J. C., Pirola-Merlo A. (2012). The impact of leadership on workgroup climate and performance in a non-profit organization. Leadership & Organization Development Journal, 33 (6), 522-549. DOI 10.1108/01437731211253000.
 21. Mrówka, R. (2010). Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 22. Lewandowska-Bratek, J. (2016). Świadome przywództwo w kontekście zarządzania ludźmi wyzwaniem dla władz organizacji typu non profit w Polsce. W: A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 23. Lozano Platonoff, A., Sysko-Romańczuk, S. (2009). Bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich firm, Szczecin. Pobrane z: http://www.integracja.3is.pl/site_articles/712.
 24. Pawłowska, K. (2004). Przywództwo w organizacjach non-profit w różnych fazach ich rozwoju. Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 3, 30-40.
 25. Schmidt, J. (2010). Zasoby ludzkie w rozwoju organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej w Polsce (niepublikowany maszynopis pracy doktorskiej). Pobrane z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/159163/PRACA%20DOKTORSKA%20Joanna%20Schmidt-zabezpieczona.pdf.
 26. Szplit, A., Fudoliński, J., Markiewicz, P., Smutek, H. (2002). Strategie rozwoju organizacji. Kraków: Antykwa.
 27. Thach, L. (2012). Managerial perceptions of crisis leadership in public and private organizations: An interview study in the United States. International Journal of Management, 29 (2), 712-725.
 28. Toscano, N. A. (2015). Understanding the Impact of Leadership and Organizational Culture on Nonprofit Employees' Commitment and Turnover Intention. Virginia Commonwealth University. DOI: 10.25772/K9AK-XM03.
 29. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).
 30. Word, J., Gahre, C. (2020). Covid-19 and Nonprofits in Nevada Response: Impact and Stimulus Funding. University of Nevada Las Vegas.
 31. Witmer, H., Mellinger, M. S. (2016). Organizational resilience: Nonprofit organizations' response to change. Work, 54, 255-265. DOI:10.3233/WOR-162303.
 32. Wooten, L. P., James, E. H. (2008). Linking crisis management and leadership competencies: the role of human resource development. Advances in Developing Human Resources, 10 (3), 352-379. DOI: 10.1177/1523422308316450.
 33. Yammarino, F. J., Dansereau, F., & Kennedy, C. J. (2001). A multiple-level multidimensional approach to leadership: Viewing leadership through an elephant's eye. Organizational Dynamics, 29 (3), 149-163. DOI: 10.1016/S0090-2616(01)00027-4.
 34. Young, E., Deitrick, L., Tinkler, T., Meschen, C., Strawser, C., Funderburk, T., Abruzzo, T. (2020). Unprecedented disruption: COVID-19 Impact on San Diego nonprofits. Pobrane z: https://digital.sandiego.edu/npi-npissues/5/.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6317
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu