BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Trudności i korzyści oraz negatywne skutki pracy i nauki zdalnej z perspektywy gospodarstw domowych
The Difficulties and Benefits as well as Negative Effects of Remote Work and Learning from the Perspective of the Household
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 59-73, tab., bibliogr. 29 poz.
Human Resource Management
Keyword
Telepraca, Praca zdalna, Zdalne nauczanie, Gospodarstwa domowe, Pandemia, COVID-19, Badania ankietowe, Wyniki badań
Teleworking, Remote work, e-learning, Households, Pandemic, COVID-19, Questionnaire survey, Research results
Note
JEL Classification: J22, M54
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było rozpoznanie trudności oraz korzyści i negatywnych skutków pracy/ nauki zdalnej w początkowym okresie pandemii - z perspektywy gospodarstw domowych. Weryfikacji poddano hipotez ę stanowiącą, że trudności i korzyści oraz negatywne skutki pracy/ nauki zdalnej s ą uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania. Hipotez ę zweryfikowano na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu 2021 roku na próbie liczącej 1297 respondentów. Badania wykazały, że trudnością, na którą najczęściej napotykają osoby pracujące zdalnie, jest słabe łącze internetowe. Najliczniej odczuwaną korzyścią pracy zdalnej jest oszczędność czasu na dojazdy do i z pracy, a najbardziej odczuwanym negatywnym skutkiem - brak bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Analiza korelacji pozwoliła na częściową pozytywną weryfikację hipotezy, a stwierdzone istotne zależności miały słaby charakter. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the difficulties, benefits, and negative effects of remote work and learning in the initial period of the pandemic from the perspective of the household. The hypothesis that the difficulties faced by people working or learning remotely as well as the assessment of benefits and negative effects of working or learning remotely as depending on the size of the household and place of residence found verification. The hypothesis was confirmed on the basis of the results of a survey conducted in January of 2021 on a sample of 1,297 respondents. Research demonstrated that the dif ficulty faced most often by people working or learning remotely is a poor Internet connection. The most frequently felt benefit of working or learning remotely is saving time on commuting to and from work or school while the most often felt negative effect is the lack of direct contact with other people. Correlation analysis allowed for a partial positive verification of the hypothesis. The significant relationships found were weak. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz-Szkutnik, M., Sroka, A. (2020). Czy praca zdalna to przyszłość rynku pracy? Prace Naukowe. Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne, metody i modele w rozwoju regionów. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 87-95.
 2. Birski, A. (2005). Telepraca - formy organizacyjne i możliwości rozwoju. Przegląd Organizacji, 2, 26-30.
 3. Chomicki, M., Mierzejewska, K. (2020). Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19. e-mentor, 5, 45-54. DOI: 10.15219/em87.1492.
 4. Cierniak-Emerych, A., Jagoda-Lenartowicz, A. (2003). Pracownik daleko, efekty blisko. Rzeczywistość i perspektywy systemu telepracy w Polsce i w innych krajach Europy. Personel, 6, 48-51.
 5. Dewicka, A., Trziszka, M. (2018). Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej. Marketing i Zarządzanie, 51 (1) 31-39. DOI: 10.18276/miz.2018.51-03.
 6. Dobrowolska, M., Ślazyk-Sobol, M. (2014). Poczucie osiągnięć osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników o nietradycyjnych formach zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 46 (8). Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, 61-73.
 7. Dolot A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika. e-mentor, 1, 35-43.
 8. Juszczyk S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 9. Krok, E. (2000). Telepraca i nauka na odległość w społeczeństwie globalnej informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 12, 25-37.
 10. Król, M. (2014). Elastyczność zatrudnienia w organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 11. Król, M. (2013). Telepraca a pracoholizm. Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet w Katowicach, 148, 29-38.
 12. Książek, D. (2004). Telepraca. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7, 8-11.
 13. Makowski, D. (2020). Kilka uwag o pracy zdalnej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 10, 10-16. DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.2.
 14. Mierzejewska, K., Chomicki, M. (2020). Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 987 (3), 31-44. DOI: 10.15678/ZNUEK.2020.0987.0302.
 15. Nizioł, M., Rembiesa, A., Babierz, P., Jabłoński, M. (2002). Rozwój telepracy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 7, 86-92.
 16. Olejczyk, K. (2001). Wirtualna praca - kierunki zmian polityki zatrudnienia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 916, t. 2. Zmiana warunkiem sukcesu: transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, 92-97.
 17. Pruchnik, M., Pruchnik, K. (2020). Stan wiedzy o telepracy jako jeden z czynników warunkujących jej rozwój i popularyzację. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64 (11), 77-94. DOI 10.15611/pn.2020.11.06.
 18. Ratajczak, J. (2018). Pozyskiwanie i utrzymanie w organizacji pracowników z pokolenia Z w kontekście ich oczekiwań wobec pracodawcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 206-215. DOI: 10.15611/pn.2018.512.19.
 19. Sowińska, A. (2014). Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia - psychopatologia telepracy. Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 167. Polityka społeczna w dobie przemian demograficznych, 259-266.
 20. Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext.
 21. Stroińska, E. (2015). Wpływ temperamentu pracownika zdalnego na poziom satysfakcji z pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16 (3), cz. 3. Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym, 65-85.
 22. Sułkowski, P. (2010). Praca zdalna jako metoda reemigracji kapitału intelektualnego. Nauka i Gospodarka, 5 (2), 37-43.
 23. Szamrowski, P., Pawlewicz, A. (2014). Praktyczne aspekty stosowania telepracy w sektorze małych przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 14, 9-27.
 24. Szewczyk, A. (2010). Analiza telepracy w wybranych przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 26, 75-85.
 25. Śliź, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce - wyniki badania empirycznego. e-mentor, 85 (3), 50-65. DOI: 10.15219/em85.1474.
 26. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., poz. 141 z późn. zm., stan prawny na dzień 13.01.2021 r.).
 27. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).
 28. Witkowska-Pertkiewicz, K. (2020). Dobre rozwiązanie na trudne czasy: czyli prawne aspekty pracy zdalnej. Personel i Zarządzanie, 6, 76-79.
 29. Wróbel, P. (2008). Wyzwania zarządzania telepracą i wirtualnymi zespołami - studium przypadku. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (1), 682-689.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6319
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu