BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplicka-Kozłowska Iwona Zofia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kozłowski Andrzej Józef (Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) w Ciechanowie)
Title
Zarządzanie kadrami w sytuacjach kryzysowych - warunki pracy i system motywacyjny w okresie pandemii z perspektywy pracownika
Staff Management in Extraordinary Situations : Working Conditions and Incentive Systems during a Period of Pandemic as Viewed by Employees
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 75-90, rys., bibliogr. 35 poz.
Human Resource Management
Keyword
Warunki pracy, Systemy motywacyjne, Sytuacje kryzysowe, Pandemia, COVID-19, Sektor publiczny, Sektor prywatny, Badania ankietowe, Wyniki badań
Working condition, Motivating systems, Crisis situations, Pandemic, COVID-19, Public sector, Private sector, Questionnaire survey, Research results
Note
JEL Classification: H83, J24, M12
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Kryzysowym wydarzeniem, które wstrząsnęło życiem wielu ludzi, był wybuch pandemii. Zaburzyło to funkcjonowanie wielu organizacji. Podstawowym celem artykułu było ukazanie zmian, jakie wystąpiły w warunkach pracy i systemach motywacyjnych w organizacjach w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu naznaczonym pandemią COVID-19. Badania służące realizacji celu zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego wśród prawie tysiąca pracowników organizacji sektora publicznego i prywatnego. Z badań tych wynika, że w czasie pandemii COVID-19 nastąpiło pogorszenie warunków pracy, często związane z wykonywaniem obowiązków poza zakładem pracy. Uciążliwości tej nie rekompensują funkcjonujące w tych organizacjach systemy motywacyjne. (abstrakt oryginalny)

The outbreak of the pandemic was a sudden event that shook the lives of many people. It also disrupted the functioning of many organizations. The main goal of the article is to show the changes that occurred in working conditions and incentive systems in organizations in a dynamically changing environment marked by the COVID-19 pandemic. The research aimed at achieving this goal was carried out using the diagnostic survey method among almost one thousand employees of public and private sector organizations. The conducted research shows that in the face of the COVID-19 pandemic, working conditions-often related to work outside the workplace-deteriorated. This nuisance is not compensated by the incentive systems functioning in these organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Alrawahi, S., Sellgren, S. F., Altouby, S., Alwahaibi, N., Brommelsf, M. (2020). The application of Herzberg's two-factor theory of motivation to job satisfaction in clinical laboratories in Omani hospital. Heliyon, 6, 1-9. Pobrane z: https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2405-8440(20)31672-8.
 2. Alshmemri, M., Shahwan-Akl, L., Maude, P. (2017). Herzberg's Two-Factor Theory. Life Science Journal, 14 (5), 12-16. Pobrane z: https://www.lifesciencesite.com/lsj/life140517/03_32120lsj140517_12_16.pdf.
 3. Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 4. Aruma, E. O., Hanachor, M. E. (2017). Abraham Maslow's hierarchy of needs and assessment of needs in community development. International Journal of Development and Economic Sustainability, 5 (7), 15-27.
 5. Babiński, A. (2020). W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2 (35), 91-109.
 6. Badanie EY Polska (2021). Spośród firm, które stosują rozwiązania pracy zdalnej, żadna nie chce przejść w pełni na ten model po zakończeniu pandemii. Pobrane z: https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/01/sposrod-firm-ktore-stosuja-rozwiazania-pracy-zdalnej.
 7. Bigram, Thinktank (2020). Raport: Rynek pracy po korona wirusie. Pobrane z: https://think-tank.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport-Rynek-pracy-po-koronawirusie.pdf.
 8. Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 9. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (2020). Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19, Warszawa: CIOP - PIB. Pobrane z: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89970/2020051833329&Koronawirus-zalecenia-ogolne-2020-05-18.pdf.
 10. Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2019). Wartościowanie pracy w systemie zarządzania kadrami w instytucjach publicznych. W: A. J. Kozłowski, M. Mroziewski, I. Z. Czaplicka-Kozłowska (red.), Zarządzanie w obszarze zasobów dobra wspólnego. Wybrane czynniki i efekty zarządzania kadrami, logistyką i finansami w administracji publicznej i policji. Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 11. Denysiuk, I. (2020). Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności. De Securitate et Defensione, 7 (2), 168-184.
 12. Desmet, P., Fokkinga, S. (2020). Beyond Maslow's Pyramid: Introducing a Typology of Thirteen Fundamental Needs for Human-Centered Design. Multimodal Technologies and Interaction, 4 (3), 1-22.
 13. Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika, E-mentor, 83 (1), 35-43.
 14. Gableta, M. (1998). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 15. Haber, L. H. (1995). Management. Zarys zarządzania małą firmą. Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 16. Ipsos (2020). The covid-19 pandemic's impact on workers' lives. Pobrane z: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-workers-lives-report.pdf.
 17. Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2016). The Phenomenon of Corruption in Public Sector Organizations (Local Government Case Studies from the Warmia and Mazury Regions of Poland). Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 9 (1), 117-141.
 18. Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y., van Vugt, M. V. (2021). COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action. American Psychologist, 76 (1), 63-77.
 19. Lenik, P. (2012). Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Warszawa: Difin.
 20. Ławrynowicz, M., Marcinkowska, M. (2020). Covid-19 and the HR Response of Banks: The Employee Perspective. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 129-144.
 21. Michoń, P. (2020). Polacy o swoich obawach w związku z pandemią koronawirusa. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 22. Nogalski, B., Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2021). Czynniki kształtujące podmiotowość pracownika a osiągnięcie sukcesu zawodowego w optyce pracownika. Przegląd Organizacji, 2, 26-33.
 23. Prandecki, K. (2016). Dobro wspólne a zrównoważony rozwój. Optimum. Studia Ekonomiczne, 82 (4), 55-68.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861).
 25. Rynek pracy po koronawirusie (2020). Pobrane z: https://think-tank.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport-Rynek-pracy-po-koronawirusie.pdf.
 26. Salathé, M., Althaus, C. L., Neher, R., Stringhini, S., Hodcroft, E., Fellay, J., Zwahlen, M., Senti, G., Battegay, M., Wilder-Smith, A., Eckerle, I., Egger, M., Low, N. (2020). COVID-19 epidemic in Switzerland: on the importance of testing, contact tracing and isolation. Swiss Medical Weekly. Pobrane z: https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20225.
 27. Sidor-Rządkowska, M. (2021). Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze. Praca zdalna. Coworking. Warszawa: Wolters Kluwer.
 28. Sikorski, C. (2004). Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 29. Skalik, J. (2006). Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1144, 42-47.
 30. Skuczyński, P. (2018). Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 1, 250-275.
 31. Turabik, T., Baskan, G. A. (2015). The Importance of Motivation Theories in Terms of Education Systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 1055-1063.
 32. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).
 33. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
 34. Wielechowski M. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19. Warszawa: SGGW.
 35. Życie codzienne w czasach zarazy (komunikat z badań COBS nr 60/2020). Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_060_20.PDF.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6321
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu