BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasada Jacek (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Title
Integration of the Production Planning and Execution Process in Enterprise Management IT Systems
Integracja procesu planowania i realizacji produkcji w informatycznych systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 2 (60), s. 69-83, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Systemy ERP, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Planowanie produkcji, Logistyka
ERP system, Supply Chain Management (SCM), Production planning, Logistics
Note
JEL Classification: M11, M15
streszcz., summ.
Abstract
W obecnych czasach menedżerowie przedsiębiorstw produkcyjnych stają przed coraz cięższymi problemami decyzyjnymi. Wahania popytu oraz stale rozwijające się rynki stawiają przed planistami wiele wymagań dotyczących utworzenia poprawnego harmonogramu produkcji. Dzięki rozwojowi technologicznemu możliwe jest korzystanie z systemów wspierających podejmowanie decyzji. Jednakże nie wszystkie systemy prawidłowo współpracują ze sobą. Przykładem problemów z integracją systemów jest wdrożenie systemu monitorującego produkcję (MES) do istniejącego systemu klasy ERP. Ten artykuł ma na celu pokazanie wykorzystania podstawowych funkcji zawartych w systemie klasy ERP jako części funkcji systemu MES. Poprzez integrację systemu ERP z aplikacją mobilną możliwe staje się uzyskanie podstawowych funkcjonalności systemu MES, czyli monitorowania bieżącej produkcji oraz potwierdzania uzysku na stanowisku roboczym. Artykuł zawiera krótki wstęp teoretyczny dotyczący ustalania harmonogramu produkcji oraz przedstawienie funkcji systemów klasy ERP oraz MES. Część praktyczna pokazuje zdiagnozowane problemy przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz przykład wdrożenia autorskiego rozwiązania. Całość podsumowana jest wnioskami oraz wytycznymi na dalsze etapy badań.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, managers of manufacturing companies are facing more and more difficult decision-making problems to resolve. Fluctuations in demand and constantly growing markets place many requirements for planners to create a correct production schedule. Thanks to technological development it is possible to use systems supporting decision-making. However, not all systems work properly together. An example of problems with system integration is the implementation of a production monitoring system (MES) into an existing Enterprise Resource Planning(ERP) class system. This article aimed to show the use of the basic functions contained in the ERP system as part of the functions of the MES system. By integrating the ERP system with a mobile application, it becomes possible to obtain the basic functionalities of the MES system, i.e. monitoring of current production and confirmation of yield at the workplace. The article contains a short theoretical introduction regarding production schedule planning and the functions of ERP and MES class systems. The empirical part shows the diagnosed problems of the production company and an example of implementing an original solution, and is summed up with conclusions and guidelines for further stages of research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beheshti, H., Oghazi, P., Mostaghel, R., & Hultman, M. (2014). Supply chain integration and firm performance: An empirical study of Swedish manufacturing firms. Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating the Journal of Global Competitiveness, 24(1), 20-31.
 2. Bernroider, E. W., Sudzina, F., & Pucihar, A. (2011). Contrasting ERP absorption between the transition and developed economies from Central and Eastern Europe (CEE). Inf. Syst. Manag., 28(3), 240-257.
 3. Bo, L., Zhenghang, C., & Ying, C. (2004). Research on reconfigurable manufacturing execution system (Intelligent Mechatronics and Automation. Proceedings. International Conference on Intelligent Mechatronics and Automation, 2004, Chengdu, China, (pp. 157-161).
 4. Chen, K. Y. (2006). Performance measurement of implementing manufacturing execution system. Materials Science Forum, 505, 1117-1122.
 5. Cupek, R., Ziębiński, A., Huczała, Ł., & Erdogan, H. (2016). Agent-based manufacturing execution systems for short-series production scheduling. Computers in Industry, (82).
 6. Hadaś, Ł., Fertsch, M., & Cyplik, P. (2012). Planowanie i sterowanie produkcją. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 7. Häkkinen, L., & Hilmola, O.-P. (2008). ERP evaluation during the shakedown phase: Lessons from an after-sales division. Information Systems Journal, 18(1).
 8. Lewis, M. (2019). Operations management: A research overview. Routledge.
 9. Madapusi, A. & D'Souza, D. (2012). The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization. International Journal of Information Managment, 32(1), 24-34.
 10. McClellan, M. (1997). Applying manufacturing execution systems. Boca Raton, FL.: St. Lucie Press.
 11. MESA. (1997). MES explained: A high level vision for executives. MESA White Paper, (06).
 12. Meyer, H., Fuchs, F., & Thiel, K. (2009). Manufacturing execution systems: Optimal design, planning, and deployment. New York: McGraw Hill.
 13. Oghazi, P., Rad, F., Karlsson, S., & Haftor, D. (2018). RFID and ERP systems in supply chain management. European Journal of Management and Business Economics, 27(2), 171-182
 14. Oleśków-Szłapka, J., & Kudelska, I. (2012). Informatyczne wspomaganie planowania i sterowania produkcją. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 15. Oman, S., Leskovar, R., Rosi, B., & Baggia, A. (2017). Integration of MES and ERP in supply chains: Effect assessment in the case of the automotive industry. Tehnicki Vjesnik, 24(6).
 16. Pouraghabagher, R. (2013). Manufacturing Execution System (MES) an examination of implementation strategy (IIE Annual Conference and Expo).
 17. Saenz de Ugarte, B., Artiba, A. & Pellerin, R. (2009). Manufacturing execution system - a literature review. Production Planning & Control - Production Planning Control, (20), 525-539.
 18. Safra, I., Jebali, A., Jemai, Z., Bouchriha, H., & Ghaffari, A. (2021). The beneficial effect of information sharing in the integrated production-distribution planning of textile and apparel supply chain. RAIRO - Operations Research, (55). doi: 10.1051/ro/2021038
 19. Sardjono, W., Sudirwan, J., Priatna, W., & Putra, G. (2021). Application of factor analysis method to support the users acceptance model of ERP systems implementation. Journal of Physics: Conference Series, (1836). doi: 012032. 10.1088/1742-6596/1836/1/012032
 20. Sari, M., & Santoso, B. (2021). Analysis of Enterprise Resource Planning (ERP) system implementation for manufacturing in Indonesia. Journal of Physics: Conference Series, (1823). doi: 012116. 10.1088/1742-6596/1823/1/012116.
 21. Simunovic, G., Saric, T., & Lujic, R. (2008). Application of neural networks in evaluation of technological time. Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 54(3), 179-188.
 22. Soja, P. (2005). Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP. Kraków: Katedra Informatyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 23. Śliwczyński, B., Koliński, A., & Andrzejczyk, P. (2014). Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 24. Tsai, W.-H., Lan, S.-H., & Lee, H.-L. (2020). Applying ERP and MES to implement the IFRS 8 operating segments: A steel group's activity-based standard costing production decision model. Sustainability, 12(10), 4303. doi: 10.3390/su12104303.
 25. Tseng, M.-L., Wu, K.-J., & Nguyen, T. (2011). Information technology in supply chain management: A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (25), 257-272. doi: 10.1016/j. sbspro.2011.10.546.
 26. Valckenaers, P., & van Brussel, H. (2005). Holonic manufacturing execution systems. CIRP Annals- Manufacturing Technology, 54(1), 427-432.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.2.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu