BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizera-Pęczek Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kierunki reorientacji zawodowej aktorek i aktorów musicalowych w okresie pandemii
Directions of Professional Reorientation of Musical Artists during a Period of Pandemic
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), 91-107, rys., bibliogr. 29 poz.
Human Resource Management
Keyword
Kariera zawodowa, Zarządzanie karierą, Zarządzanie kulturą, Pandemia, COVID-19
Professional career, Career management, Cultural management, Pandemic, COVID-19
Note
JEL Classification: J24, M51, M59
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań własnych przedstawionych w tym artykule jest wynikająca z pandemii reorientacja zawodowa artystek i artystów w Polsce. Celem artykułu było zidentyfikowanie i opisanie tego zjawiska w środowisku artystów sztuk musicalowych, którzy w latach 2020-2021 zostali pozbawieni możliwości wykonywania pracy na scenie. Autorka założyła, że reorientacja zawodowa jest jedną z najbardziej powszechnych indywidualnych strategii radzenia sobie artystów z kryzysem, który objął organizacje kultury zajmujące się sztukami widowiskowymi "na żywo". Wprowadzane w Polsce obostrzenia doprowadziły do odwołania projektów artystycznych, koncertów, spektakli, widowisk z udziałem publiczności. Niestety organizacje, które oferują widzom tego typu doświadczenia zmysłowe, nie były w stanie przenieść swojej twórczości w całości do świata wirtualnego. W związku z tym wielu artystów zostało pozbawionych możliwości wykonywania pracy artystycznej i rozpoczęło proces reorientacji zawodowej. Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim rezultaty badań jakościowych, interpretatywnych, przeprowadzonych w sposób niereaktywny w medium społecznościowym Instagram. Autorka zidentyfikowała 60 profili polskich wykonawców musicali; dokonała analizy postów oraz obserwacji Instastory, publikowanych w okresie 16 marca 2020 do 16 marca 2021 roku, by odpowiedzieć na pytanie badawcze o kierunki reorientacji zawodowej artystek i artystów musicalowych. (abstrakt oryginalny)

The theoretical reflection and personal research presented in this article is aimed at the professional reorientation of artists in Poland that is a result of the pandemic. The goal of the article is to identify and describe the directions of professional reorientation of musical artists who were deprived of the opportunity of working on stage in the years 2020 and 2021. The author assumed that professional reorientation is one of the most common individual strategies of artists coping with this crisis that has affected cultural organizations involved in "live" performing arts. The restrictions introduced in Poland led to the cancellation of artistic projects, concerts, performances, and shows with the participation of the public. Unfortunately, organizations that offer viewers this type of sensory experience have not been successful in transferring the whole of their work to the "virtual world." As a result, many artists were deprived of the possibility of performing artistic work and began the process of professional reorientation. The article is theoretical and empirical in nature. It presents the results of qualitative and interpretative research as carried out in a non-reactive manner utilizing Instagram social media. The author identified sixty profiles of Polish musical performers and analyzed the posts and observations of Instagram users published between March 16, 2020 and March 16, 2021 in order to answer the research question about the directions of professional reorientation of musical artists. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bańka, A. (2016). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: SPiA.
 2. Bataille, P., Bertolini, S., Casula, C., Perrenoud, M. (2020). Artistic Work in Pandemic Times. Sociologia del Lavoro, 157, 55-58.
 3. Bonin-Rodriguez, P., Vakharia, N. (2020). Arts Entrepreneurship Internationally and in the Age of COVID-19. Artivate, 9 (1), 3-7.
 4. Borowska-Pietrzak, A., Krupej, D. (2018). Analiza uwarunkowań satysfakcji zawodowej pracowników artystycznych na przykładzie artysty chóru. Zarządzanie i Finanse, 16 (3, cz. 2).
 5. Broniewski, K., Chełmecki, G., Gołygowski, A., Gorwa, J., Kozdroń, E., Krawczyński, M., Marek, P., Michalak, M., Murawska, U., Ogrzebacz, E., Śmigielski, R., Wojdat-Sujkowska, B., Wysocka, A., Żyśko, J. (2013). Model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześnie kończących karierę. Raport Komisji ekspertów współpracujących przy realizacji projektu "Druga kariera młodych seniorów". Pobrane z: https://das.mpips.gov.pl/source/131218 Druga kariera modych seniorw - broszura.pdf.
 6. Comunian, R., England, L. (2020). Creative and cultural work without filters: Covid-19 and exposed precarity in the creative economy. Cultural Trends, 29 (2), 1-17.
 7. Gerstenblatt, P. (2021). What COVID-19 has brought us to: Art, activism, and changes in social work education. Qualitative Social Work, 20 (1-2), 595-603.
 8. Ilczuk, D. (2021). Artystki i artyści teatru w czasach Covid 19. "Dopóki jawi się przede mną kolejna premiera, będę walczyć". Raport z badania, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego. Pobrane z: https://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/Artystki i arty ci teatru w czasach COVID-19(2).pdf.
 9. Ilczuk, D., Gruszka-Dobrzyńska, E., Socha, Z., Hazanowicz, W. (2020). Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce, Warszawa: Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS.
 10. Jeran, A. (2017). Artyści i twórcy. Trudny los artysty czy opowieść o szczęśliwych pracownikach?. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (10), 105-123.
 11. Kaczmarek, S., Posłuszna, J. (2018). Marzenia a rzeczywistość - kariery współczesnych muzyków. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J-Paedagogia-Psychologia, 31 (1).
 12. Kopeć, K. (2016). Zawód: artysta. Specyfika zawodów artystycznych w elastycznym kapitalizmie. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11060/Zaw d artysta.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 13. Krajewski, M., Frąckowiak, M. (2021). W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii. Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego. Pobrane z: https://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/W poszukiwaniu stra-tegii_ Dzia ania instytucji teatralnych w czasie pandemii.pdf.
 14. Lewandowski, G. (2017). Musical w Polsce - gatunek popularny czy elitarny?, Art-Kwadrat Czasopismo Naukowe Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 1.
 15. Miś, A. (2018). Kształtowanie kariery utalentowanych pracowników. Teoretyczne sugestie i empiryczne rozwiązania. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 49-64.
 16. Mizera-Pęczek, P. (2020a). Praca dzieci w organizacjach kultury. Dwa oblicza cienia organizacyjnego. Culture Management/ Zarządzanie w Kulturze, 21 (4).
 17. Mizera-Pęczek, P. (2020b). Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 18. Plebańczyk, K. (2020). Zarządzanie karierą artystyczną. Kilka punktów widzenia. W: A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł (red.), Zarządzanie w Kulturze. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 19. Pokojska, W. (2014). Musical jako element rozwoju miejskiej turystyki kulturowej - Król Lew w Hamburgu. Turystyka Kulturowa, 10, 19-33.
 20. Primov-Fever, A., Roziner, I., Amir, O. (2020). Songbirds Must Sing: How Artistic Voice Users Perceive Their Voice in Times of COVID-19. Journal of Voice.
 21. Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Instytut Muzyki i Tańca. Pobrane z: https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/4539.
 22. Program reorientacji zawodowej muzyków. Instytut Muzyki i Tańca. Pobrane z: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4497.
 23. Richeson, B., Juran, E., Skaggs, S., King, Z. (2020). Carlisle Artists and Arts Organizations Respond to COVID-19. Ensemble video, 01:02:28. April 16.
 24. Russell, J. A., McIntyre, L., Stewart, L., Wang, T. (2021). Concussions in dancers and other performing artists. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, 32 (1), 155-168.
 25. Samul, J., Kobylińska, U., Rollnik-Sadowska, E. (2018). Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 120 (1), 87-98.
 26. Smolbik-Jęczmień, A., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017). Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 169-184.
 27. Status Artysty. Czas Pandemii. Czas Stabilizacji (2020). Ekspertyza 22. Pobrane z: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/07/EKSPERTYZA-22.pdf.
 28. Stuckey, M., Richard, V., Decker, A., Aubertin, P., Kriellaars, D. (2021). Supporting Holistic Wellbeing for Performing Artists During the COVID-19 Pandemic and Recovery: Study Protocol. Frontiers in Psychology, 12, 197.
 29. Wyrzykowska, K. M., Zawadzka, K. (2018). Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce. Pogranicze. Studia Społeczne, 34, 149-169.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6323
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu