BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Katarzyna (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Szala Łukasz (Wroclaw University of Economics and Business)
Title
Potential Directions for Improving Production Processes in Industry 4.0 Conditions Based on a Polish Furniture Enterprise - a Case Study
Potencjalne kierunki doskonalenia procesów produkcji w warunkach Industry 4.0 na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa meblarskiego - case study
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 2 (60), s. 27-46, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Proces produkcji, Przemysł 4.0, Przemysł meblarski
Production process, Industry 4.0, Furniture industry
Note
JEL Classification: L68
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań, których wyniki zamieszczono w tym artykule, jest wskazanie możliwych kierunków zmian w procesach produkcji w sektorze producentów mebli, które mogą zajść pod wpływem Industry 4.0. Metodami badawczymi wykorzystanymi w badaniach są: krytyczny przegląd literatury, studium przypadku wybranej firmy sektora producentów mebli uzupełnione o badanie ankietowe. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ Industry 4.0 na przedsiębiorstwa z polskiego sektora produkcji mebli, który widoczny jest w dążeniu tych przedsiębiorstw do modernizacji procesów produkcji. Szczególnie istotnym kierunkiem zmian jest wprowadzanie systemów zintegrowanych przetwarzających dane w czasie rzeczywistym, które pozwalają na kastomizację produkcji przy jednoczesnym zachowaniu założenia masowości. Uzyskane wyniki poszerzą wiedzę w zakresie stosowania technologii 4.0 w obszarach prostych technologii i w sektorach o niskim poziomie innowacji, czyli w sektorach tradycyjnie niepodatnych na rewolucyjne zmiany wywoływane użyciem nowych technologii w zarządzaniu produkcją.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to outline potential directions of changes in production processes in furniture manufacturing that may occur under the impact of Industry 4.0. The research methods used as part of the study include a critical literature review, nd a case study of a selected company operating in the furniture manufacturing sector supplemented with a survey. The results obtained indicate the impact of Industry 4.0 on enterprises operating in this sector, which is visible in their efforts aimed at modernizing their production processes. A particularly important direction of the changes involves the implementation of integrated systems, processing data in real time, which allows for customizing the manufacturing while meeting the requirements of mass production. The results obtained broaden the knowledge of the application of 4.0 technologies in areas that involve the use of simple technologies, including industries with low levels of innovation, i.e. in sectors traditionally not susceptible to revolutionary changes brought about by new production management technologies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barreto, L., Amaral, A., & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: an overview. Procedia Manufacturing, 13, 1245-1252.
 2. Blunck, E., & Werthmann, H. (2017). Industry 4.0 - an opportunity to realize sustainable manufacturing and its potential for a circular economy (Dubrovnik International Economic Meeting).
 3. Cheng, G. J., Liu, L. T., Qiang, X. J., & Liu, Y. (2016, June). Industry 4.0 development and application of intelligent manufacturing. (2016 International Conference on Information System and Artificial Intelligence (ISAI), pp. 407-410). IEEE.
 4. Greenwood, J. (1997). The third industrial revolution: Technology, productivity, and income inequality. Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Review, 35(2).
 5. Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2020). Rocznik statystyczny przemysłu.
 6. Ivanov, D., Dolgui, A., & Sokolov, B. (2019). The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. International Journal of Production Research, 57(3), 829-846.
 7. Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., Wahlster, W. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry (Final report of the Industrie 4.0 working group). Forschungsunion.
 8. Kozłowski, R., & Liwowski, B. (2011). Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Wrocław: Wolters Kluwer.
 9. Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 6(4), 239-242.
 10. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.
 11. Lee, J., Davari, H., Singh, J., & Pandhare, V. (2018). Industrial Artificial Intelligence for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 18, 20-23.
 12. Lee, J., Kao, H. A., & Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for industry 4.0 and big data environment. Procedia Cirp, 16, 3-8.
 13. Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration, 6, 1-10.
 14. Michalski, M. (2018). Uwagi na temat roli postępu technicznego w procesach rozwoju cywilizacyjno- -społecznego dawniej i dziś. Człowiek w Cyberprzestrzeni, (4).
 15. Müller, J. M., Kiel, D., & Voigt, K. I. (2018). What drives the implementation of Industry 4.0? The role of opportunities and challenges in the context of sustainability. Sustainability, 10(1), 247.
 16. Niemczyk, J., & Trzaska, R. (2020). Klasyfikacja modeli biznesowych w Industry 4.0. Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Pereira, A. C., & Romero, F. (2017). A review of the meanings and the implications of the Industry 4.0 concept. Procedia Manufacturing, 13, 1206-1214.
 18. Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., & Bogoviz, A. V. (Eds.). (2019). Industry 4.0: Industrial revolution of the 21st century. New York: Springer.
 19. Rahman, A. A. A. (2020). Revolution of Production System for Industry 4.0. London: IntechOpen.
 20. Ślusarczyk, B. (2018). Industry 4.0: Are we ready? Polish Journal of Management Studies, 17.
 21. Trade Map. (2020). Retrieved from www.trademap.org
 22. Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2017). Industry 4.0: Managing the digital transformation. New York: Springer.
 23. Weyer, S., Schmitt, M., Ohmer, M., & Gorecky, D. (2015). Towards Industry 4.0-Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems. Ifac-Papersonline, 48(3), 579-584.
 24. Wilson, J. M. (2014). Henry Ford vs. assembly line balancing. International Journal of Production Research, 52(3), 757-765.
 25. Wollschlaeger, M., Sauter, T., & Jasperneite, J. (2017). The future of industrial communication: Automation networks in the era of the internet of things and industry 4.0. IEEE industrial electronics magazine, 11(1), 17-27.
 26. Zagajewski, A., & Saniuk, S. (2018). E-commerce w dobie rozwoju koncepcji Przemysł 4.0. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 7.
 27. Zhou, K., Liu, T., & Zhou, L. (2015, August). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. (2015, 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), pp. 2147-2152). IEEE.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.2.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu