BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Title
Pomiar satysfakcji zawodowej jako potencjalne źródło usprawnień funkcji personalnej wobec pielęgniarek zatrudnionych w publicznych szpitalach
Measuring the Level of Professional Satisfaction as a Potential Source of Improvement of the Personnel Function in the Case of Nurses Employed in Public Hospitals
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 123-140, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zadowolenie z pracy, Kapitał ludzki, Badanie satysfakcji, Personel medyczny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Służba zdrowia, Zarządzanie służbą zdrowia
Job satisfaction, Human capital, Satisfaction research, Medical staff, Human Resources Management (HRM), Health service, Management of health services
Note
JEL Classification: J24, M540
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie wyników badań poziomu satysfakcji zawodowej pielęgniarek zatrudnionych w wybranych jednostkach publicznych podmiotów służby zdrowia, a tym samym rozpoznanie źródeł usprawnień praktyk ZZL wobec pielęgniarek zatrudnionych w państwowym systemie lecznictwa. W tekście przedstawiono analizę uwarunkowań kształtujących atrybuty wpływające na tak zdiagnozowane poczucie zadowolenia z pracy. Wyniki tych badań są jednak tylko kontekstem do rozpoznania ewentualnych źródeł usprawnień w praktykach ZZL wobec tak zdefiniowanej grupy zawodowej w państwowej służbie zdrowia. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój pandemii koronowirusa, należy podkreślić wciąż mocno aktualną i trudną do przecenienia istotność znaczenia pracy pielęgniarek, dlatego w artykule wskazano czynniki, które determinują ich bardzo niski poziom zadowolenia z pracy, zwłaszcza na tle innych zawodów. Analiza szczegółowych atrybutów kształtowania satysfakcji dała asumpt do propozycji poprawy praktyk zarządzania w odniesieniu do tak misyjnego charakteru grupy zawodowej. Ma to służyć podniesieniu jakości i sprawności zarządzania zasobami ludzkimi skierowanego wobec tego zbioru profesjonalistek. W podsumowaniu wskazano zasadnicze działania w obszarze ZZL, które koniecznie należy poprawić i potraktować jako sugestie dla zarządzających publicznymi jednostkami służby zdrowia. Działania naprawcze, które powinny podnieść i wzbogacać poczucie satysfakcji w zawodzie pielęgniarki, to poprawa warunków płacowych, możliwości awansowe oraz docenienie ich pracy i wyrażanie uznania ze strony przełożonych i lekarzy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the results of research into the level of professional satisfaction of nurses employed in selected public healthcare entities. The text presents an analysis of the conditions shaping aspects influencing the diagnosed sense of job satisfaction. However, the results of these studies are only a context for identifying possible sources of improvements in HRM practices in relation to the defined professional group in the state healthcare service. Taking into account the continuous development of the coronavirus pandemic, it should be emphasized that the importance of the work of this professional group is unceasingly highly relevant and difficult to overestimate. Therefore, the article concentrates on factors that indicated a very low level of job satisfaction, especially compared to other professions. The analysis of detailed attributes that shape satisfaction is behind the proposals to improve management practices with respect to this mission-oriented professional group and are aimed at increasing the quality and efficiency of human resource management in the case of these professionals. The summary indicates the main activities in the field of HRM that must be improved and taken into account-suggestions for managers of public healthcare units. Corrective actions that should raise and enrich the sense of satisfaction in the nursing profession primarily include an improvement in salary conditions and promotion opportunities as well as appreciation of their work and recognition on the part of superiors and doctors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Satysfakcja zawodowa z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania. Gdańsk: Wyd. GWP.
 2. Beisert, M. (2009). Przejawy, mechanizm i przyczyny wypalenia się pielęgniarek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Beisert, M. (2010). Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia się pielęgniarek. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, zapobieganie. Warszawa: PWN.
 4. Borowska-Pietrzak, A. (2014). Pomiar poczucia satysfakcji zawodowej. Wyniki badań pilotażowych. W: M. Stor, A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 5. Gros, U. (2012). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. https://ozzpip.pl/wp-content/uploads/2018/07/Prezentacja_Wynagrodzenia.pdf.
 7. https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pielegniarka.
 8. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2020-roku,56,85.html.
 9. https://clcl.pl/liczba-pielegniarek-w-polsce.
 10. https://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych.
 11. Juchnowicz, M. (2013). Satysfakcja z pracy determinantą jakości kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego. Zarządzanie i Finanse, 1 (4).
 12. Karkowski, T., Banaś, M. (2020). The Generation Gap among Nurses in Poland: Its Causes and Outlook for Change. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2.
 13. Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Kliszcz, J., Nowicka-Sauer, K., Trzeciak, B., Sadowska, A. (2004). Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy zawodowej. Medycyna Pracy, 55.
 15. Ksykiewicz, A. (2004). Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów licencjackich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu. Lublin: Wyd. Czelej.
 16. Kunecka, D. (2016). Determinanty satysfakcji zawodowej kadry pielęgniarskiej w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 14 (1).
 17. Kuriata, E., Felińczak, A., Grzebieluch, J., Szachniewicz, M. (2011). Specyfika pracy pielęgniarskiej w szpitalu - warunki pracy i aktualne wyzwania. Cześć I. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 1 (2).
 18. Łopatkiewicz, A., Sypniewska, B. (2019). Zespół wypalenia zawodowego i satysfakcja z pracy wśród pielęgniarek psychiatrycznych. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 29.
 19. Majchrowska, G. (2016). Zarządzanie personelem medycznym na stanowisku pielęgniarki oddziałowej - case study na podstawie wybranego oddziału szpitalnego. Prace Naukowe WSZiB w Wałbrzychu, 37 (1).
 20. Pawlik, A. (2018). Motywacja i jej wpływ na jakość pracy pielęgniarek w wybranych oddziałach szpitalnych publicznej placówki służby zdrowia. Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 48.
 21. Robak, E. (2013). Satysfakcja z pracy i jej wpływ na zachowania pracownicze. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 9.
 22. Schwab, D., Cummings, L. (1983). Przegląd teorii dotyczących związku między wykonywaniem zadań, a satysfakcją. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN.
 23. Sułkowski, Ł. (2012). Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach. W: M. Stor, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 24. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1251).
 26. Wilczek-Rużyczka, E. (2008). Wypalenie zawodowe a empatia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 27. Wilczek-Rużyczka, E. (2014). Wypalenie zawodowe pracowników medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6328
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu