BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Agata (Uniwersytet Jagielloński, doktorantka)
Title
Zaangażowanie pracowników Państwowej Straży Pożarnej w pandemii COVID-19 - systematyczny przegląd literatury
The Commitment of National Fire Service Personnel during the COVID-19 Pandemic : a Systematic Literature Review
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 109-122, tab., bibliogr. 47 poz.
Human Resource Management
Keyword
Straż pożarna, Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Pandemia, COVID-19, Przegląd literatury, Systematyczny przegląd literatury
Firefighters, Employees' engagement, Organizational commitment, Pandemic, COVID-19, Literature review, Systematic literature review
Note
JEL Classification: J24, O15, M54
streszcz., summ.
Abstract
Pandemia COVID-19 wpłynęła na pracę wszystkich pracowników na wszystkich kontynentach. W czasie pandemii COVID-19 pracownicy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zostali zobligowani do stałej współpracy z innymi służbami oraz instytucjami w celu ochrony życia i zdrowia społeczeństwa oraz pomocy w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Spowodowało to powierzenie pracownikom PSP dodatkowych zadań oraz położenie większego nacisku na łączenie szeregu ich niezależnych umiejętności z różnych obszarów. Praca stała się bardziej wymagająca i trudna ze względu na konieczność przestrzegania zwiększonych środków bezpieczeństwa lub na wzrost obciążenia pracą. Celem prezentowanego artykułu była identyfikacja istniejących badań nad zaangażowaniem organizacyjnym pracowników PSP w związku z pandemią COVID-19 oraz odkrycie aktualnych trendów badawczych i przyszłych kierunków badań. Publikacja powstała na podstawie systematycznego przeglądu literatury oraz analizy dokumentów związanych ze strażą pożarną oraz z jej funkcjonowaniem podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2. (abstrakt oryginalny)

The COVID-19 pandemic has affected the work of all employees on all continents. Over its course, in order to protect the life and health of the public and help prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus, National Fire Service personnel have been required to work with other services and institutions on a continuous basis. This resulted in personnel being assigned additional tasks as well as a greater emphasis on combining a range of independent personnel skills in different areas. Their work has become more demanding and difficult due to the need to comply with increased safety measures coupled with an increase in workload. The purpose of this article is to identify existing research on organizational commitment vis-à-vis the COVID-19 pandemic in the context of the National Fire Service and to uncover current research trends and future research opportunities. The publication is based on a systematic literature review and document analysis related to the fire service and its functioning during the SARS-CoV-2 virus outbreak. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamska-Chudzińska, M. (2016). Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 951 (3).
 2. Aghalari, Z., Dahms, H. U., Jafarian, S., Gholinia, H. (2021). Evaluation of organizational and social commitments and related factors during the coronavirus pandemic of healthcare workers in northern Iran. Globalization and Health, 17 (1).
 3. Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63 (1).
 4. Ayers K. E. (2006). Engagement is Not Enough: You Need Passionato Employees to Achieve your Dream. Charleston: Advantage.
 5. Bell, C., Williman, J., Beaglehole, B., Stanley, J., Jenkins, M., Gendall, P., Rapsey, C., Every-Palmer, S. (2021). Challenges facing essential workers: A cross-sectional survey of the subjective mental health and well-being of New Zealand healthcare and 'other' essential workers during the COVID-19 lockdown. BMJ Open, 11 (7), e048107.
 6. Booth-Kewley, S., Dell'Acqua, R. G., Thomsen, C. J. (2017). Factors Affecting Organizational Commitment in Navy Corpsmen. Military Medicine, 182.
 7. Borkowska, S. (2014). Rola zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 9-26.
 8. Boselie, P., Van Harten, J., Veld, M. (2019). A human resource management review on public management and public administration research: stop right there...before we go any further.... Public Management Review, 23 (4), 483-500.
 9. Bugdol M. (2007). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, 854 (3), 57-61.
 11. Dobrowolska, M., Ślazyk-Sobol, M. (2017). Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia - raport z badań empirycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 118 (5), 141-168.
 12. Duran, F., Woodhams, J., Bishopp, D. (2018). An Interview Study of the Experiences of Firefighters in Regard to Psychological Contract and Stressors. Employee Responsibilities and Rights Journal, 30, 203-226.
 13. Haynes, S. (2021). COVID-Related Stressors' Impact on Fire Service Members. Pobrane z: https://www.firehouse.com/safety-halth/article/21212709/covidrelated-stressors-impact-on-fire-service-members.
 14. Haas, E. J., Furek, A., Casey, M., Yoon, K. N., Moore, S. M. (2021). Applying the social vulnerability index as a leading indicator to protect fire-based emergency medical service responders' health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (15).
 15. Jończyk, J. (2010). Budowanie zaangażowania personelu we współczesnych organizacjach. W: E. Jędrych, J. P. Lendzion (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement. Łódź: Politechnika Łódzka.
 16. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. PWE.
 17. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4.
 18. Lee, S. H., Olshfski, D. (2002). Employee Commitment and Firefighters: It's My Job. Public Administration Review, 62.
 19. Lenart-Gansiniec R. (2021). Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 20. Ławrynowicz, M., Marcinkowska, M. (2020). Covid-19 and the HR Response of Banks: The Employee Perspective. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 137 (6), 129-144.
 21. Masuda, K. (1997). Soshiki commitment wo kimeru mono [Determinants of organizational commitment]. W: M. Tao (red.), Kaisya ningen no kenkyu: Soshiki commitment no riron to jissai [Reasearch on company people: Theory and practice on organizational commitment]. Kyoto: b.w.
 22. Meyer, J., Bobocel, D., Allen, N. (1991). Development of Organizational Commitment during the First Year of Employment: A Longitudinal Study of Pre- and Post-entry Influences. Journal of Management, 17.
 23. Moczydłowska, J. M. (2013). Zaangażowanie pracowników - aspekty psychologiczne i organizacyjne. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4, 162-171.
 24. Nijhof, W. J., De Jong, M. J., Beukhof, G. (1998). Employee Commitment in Changing Organizations: An Exploration. Journal of European Industrial Training, 22 (6).
 25. Petticrew, M., Roberts, H. (2008). Systematic reviews - Do they 'work' in informing decision-making around health inequalities? Health Economics, Policy, and Law, 3 (2), 197-211.
 26. Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 27. Radkowski, R., Zwęgliński, T. (2020). Wybrane problemy organizacji długotrwałych działań ratowniczych. W: B. Wiśniewski, A. Czupryński, M. Gikiewicz (red.), Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne - t. 4 (38-51). Warszawa: SGSP.
 28. Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement Report. Brighton: Institute for Employment Studies.
 29. Rochala, P. (2020). Bezprecedensowe wyzwanie. Przegląd Pożarniczy, 6.
 30. Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014). Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 27-38.
 31. Roguski, J. (2016). Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w straży pożarnej. Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.).
 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 325).
 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r., nr 266, poz. 2247).
 35. Samudi, S., Slamolchi, A., Mobarakabadi, H. (2016). A Literature Review on Organizational Commitment: A Comprehensive Summary. Amiemt Journal, 4 (3).
 36. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2003). Work Engagement Utrecht Scale: Preliminary Manual. Ultrecht: Occupational Health Psychology Unit.
 37. Simpson M. R. (2009). Engagement at Work: A Review of the Literature. International Journal of Nursing Studies, 46.
 38. Sørengaard, T. A., Saksvik-Lehouillier, I. (2021). Insomnia among employees in occupations with critical societal functions during the COVID-19 pandemic. Sleep Medicine, 16.
 39. Stępka-Tykwińska, E., Basińska, M. A., Sołtys, M., Piórowska, A. (2019). Selected personality traits as predictors of coping flexibility in a group of officers of the State Fire Service, Medycyna Pracy, 70 (5), 555-565.
 40. Szymczak, M. (2020). Straż Pożarna w obliczu epidemii. Magazyn w Akcji, 2, 24-28.
 41. Świątek-Barylska, I., Januszkiewicz, K. (2021). Work-life interface w sytuacji wymuszonej elastyczności zachowań pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1-2, 135-149.
 42. Tolentino, R. C. (2013). Organizational Commitment and Job Performance of the Academic and Administrative Personnel. International Journal of Information Technology and Business Management, 15 (1).
 43. Tranfield, D., Denyer, D., Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management, 14 (3), 207-222.
 44. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1997 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1204).
 45. Walecka, A., Matejun, M. (2009). Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - Monografie.
 46. Zwęgliński, T., Radkowski, R. (2020). Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii COVID-19. Funkcjonowanie i zadania w pierwszych miesiącach aktywności wirusa SarS-coV-21. Zeszyty Naukowe SGSP, 76, 93-114.
 47. Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., Schaufeli, W. B. (2009). Reciprocal Relationships between Job, Resources, Personal Resources and Work Engagement. Journal of Vocational Behavior, 74.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6325
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu