BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoląg Klaudia (Częstochowa University of Technology, Poland), Ślusarczyk Oliwia (University of Geneva, Geneva School of Economics and Management, Switzerland)
Title
Communication Technologies and Internal Communication in an Organization During the Covid-19 Pandemic
Technologie komunikacyjne a komunikacja wewnętrzna w organizacji w czasie pandemii Covid-19
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 2 (60), s. 47-55, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Technologie telekomunikacyjne, Komunikowanie wewnętrzne, Praca zdalna, Pandemia, COVID-19
Telecommunication technologies, Internal communication, Remote work, Pandemic, COVID-19
Note
JEL Classification: J24
streszcz., summ.
Abstract
W czasie pandemii Covid-19 komunikacja między pracownikami odbywała się w większości na odległość i była realizowana z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu technologii komunikacyjnych. Ta zależność od stosowanych narzędzi komunikacyjnych często przekładała się na jakość procesu komunikacji i jego skuteczność. Ponadto znaczne różnice między komunikacją zdalną a komunikacją wewnętrzną generują problemy i negatywnie wpływają na zaangażowanie i motywację pracowników. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych w komunikacji wewnętrznej. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu oraz wybranych badaniach dotyczących pracy zdalnej i komunikacji wewnętrznej podczas pandemii Covid-19. Z przeprowadzonej analizy desk research wynika, że firmy wdrażające pracę zdalną powinny skoncentrować swoje działania nie tylko na wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych, ale także na zmianie podejścia do tworzenia procesu komunikacji wewnętrznej. Wkład w dyskusję polega na zwróceniu uwagi, że proces komunikacji wewnętrznej wymaga nowego podejścia do jej tworzenia.(abstrakt oryginalny)

During the Covid-19 pandemic, communication between employees was mostly carried out remotely and was carried out using solutions in the field of communication technologies. This dependence on the communication tools used often translated into the quality of the communication process and its effectiveness. In addition, significant differences between remote communication and internal communication generate problems and have a negative impact on the commitment and motivation of employees. The aim of this study is to present selected aspects related to the use of communication technologies in internal communication. The considerations are based on the literature on the subject and selected studies on remote work and internal communication during the Covid-19 pandemic. The conducted desk research analysis shows that companies implementing remote work should focus their activities not only on the implementation of communication technology solutions, but also on a change in the approach to creating the internal communication process. Our contribution to the discussion consists in pointing out that the process of internal communication requires a new approach to its creation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogusz, K. (2015). Silna, solidna i delikatna. Personel Plus, (6), 8-15.
 2. Griffin, R. W. (2021). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 3. Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. (2020). Raport z badania. Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Wrocław: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.
 4. Jażdżewski, W. (2013). Szefowa Yahoo!: koniec ze zdalną pracą. Dziennik Związkowy, (773). Retrieved from http://dziennikzwiazkowy.com/gospodarka/szefowa-yahoo-koniec-ze-zdalna-praca/
 5. Johnston, K., Beatson, A., & Lings, I. (2015). The influence of internal communication on employee engagement: A pilot study Emma Karanges. Public Relations Review, (41), 129-131.
 6. Jurga, A. (2010). Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 7. Klimek-Michno, K., & Marciniak, K. (2017). Kultura dialogu zamiast komunikatu "góra-dół". Kompendium HR, dodatek do Personel i Zarządzanie, (10), 108-109.
 8. Komunikacja w czasach pracy zdalnej. (2020). Management Review Polska, (4). Retrieved from https:// mitsmr.pl/a/komunikacja-w-czasach-pracy-zdalnej/D15wQuqAB
 9. Koprowska, J. (n.d.). Jak pobudzać kreatywność w zdalnym zespole? MIT Sloan Management Review Polska. Retrieved from https://mitsmr.pl/b/jak-pobudzac-kreatywnosc-w-zdalnym-zespole/P68B- 3dAOK
 10. Kostro, P. (n.d.). Okiem lidera - narzędzia do pracy zdalnej. MIT Sloan Management Review Polska. Retrieved from https://mitsmr.pl/b/okiem-lidera---narzedzia-do-pracy-zdalnej/PvnFVf9XU
 11. Mishra, K., Boynton, L., & Mishra, A. (2014). Driving employee engagement: The expanded role of internal communications. International Journal of Business Communication, 51(2), 183-202.
 12. Potocki, A. (2011). Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą. Kraków: Fundacja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrieved from http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Calosc.pdf
 13. Raport Antal. (2020). Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany. Wrocław: Cushman & Wakefield.
 14. Raport Avaya. (2020). Praca zdalna - zmiana sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw! Retrieved from https://avayaplatform.pl/zmiana-sposobu-funkcjonowania-przedsiebiorstw/
 15. Raport Future Institute Business. (2020). Praca zdalna - rewolucja, która się przyjęła, teraz czas na zmiany. Warszawa.
 16. Sidor-Rządkowska, M. (2021). Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Smidts, A., Pruyn, A, & Cees van Riel, B. M. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. The Academy of Management Journal, 49(5), 1051-1062.
 18. Smoląg, K. (2016). Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 19. Wach-Kąkolewicz, A. (2011). Umiejętności komunikowania i współpracy w środowisku wirtualnym, jako efekt szkoleń e-learningowych. NEODIDAGMATA, 31/32.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.2.0
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu