BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Ewa (University of Lodz, Poland)
Title
The Engagement of Universities in Entrepreneurship and Innovation Infrastructure in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 2(104), s. 31-43, tab., wykr., bibliogr. s. 41-43
Keyword
Otoczenie biznesu, Uniwersytet, Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, Wspieranie przedsiębiorczości, Inkubatory przedsiębiorczości, Transfer technologii, Ośrodki naukowo-badawcze
Business environment, University, University-Business Cooperation (UBC), Entrepreneurship support, Enterprise incubators, Technology transfer (TT), Research centres
Note
JEL Classification: I230, O300, R100, D830
summ.
Abstract
Purpose - The paper is intended to identify the role and activity of universities in building up business environment infrastructure in Poland. It analyses centres that support innovation processes and entrepreneurship co-established by higher education institutions, such as technology and academic incubators, technology transfer centres, and science and technology parks. Research method - The research methods include: a critical analysis of subject-matter literature, the analysis of the existing data (reports and expert opinions), and three casual interviews with leaders of innovation and entrepreneurship centres in Poland. Results - After a period of dynamic development (which ended in 2012), the number of business support institutions is declining. The trend is observed, in particular, amongst technology parks and incubators. On the other hand, the engagement of universities in the development of technology transfer centres is growing while the population of university start-up incubators remains stable. The number and power of entrepreneurship and innovation support centres are strongly correlated with the economic strength of regions and their position as academic centres. University and business collaboration has been expanding together with the density of regional relationships. Originality / value - The article assesses the state and quality of operation of the academic business environment and its transformation in the last decade. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baaken Th., Rossano S., Hagen F., Davey T., Meerman A., 2015, University-Business Cooperation and Entrepreneurship at Universities - An Empirical Based Comparison of Poland and Germany, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 5(77), s. 3-26, DOI: 10.15290/ose.2015.05.77.01.
 2. Bąkowski A., Mażewska M., 2014, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport SOOIPP, Poznań-Warszawa.
 3. Bąkowski A., 2015, Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Bąkowski A., Mażewska M. (red.), SOOIPP, Warszawa.
 4. David P.A., Metcalfe S., 2007, Universities need to find their place in Europe's innovation system, "Knowledge Economists Policy Brief", no 2.
 5. Ferreira J., Fayolle A., Ratten V., Raposo M., 2018, Entrepreneurial Universities. Collaboration, Education and Policies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA USA.
 6. Kwiek M., 2015, Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, WN PWN, Warszawa.
 7. Leja K., 2006, Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2(28), s. 7-23.
 8. Majczak M., 2016, Centra transferu technologii w Polsce. Analiza, bariery i perspektywy rozwoju, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 306, s. 81-96.
 9. Marszałek A., 2010, Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa.
 10. Matusiak K.B., Guliński J., 2010, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa.
 11. Matusiak K.B., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Matusiak K.B., 2011, Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Warszawa.
 13. Mażewska M., Rabczenko A., Tórz A., 2011, Organizacja i zarządzanie działalnością inkubatorów technologicznych, PARP, Warszawa.
 14. Mażewska M., Tórz A., 2015, Parki technologiczne [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Bąkowski A., Mażewska M. (red.), SOOIPP, Warszawa.
 15. Nowakowska A., 2012, Rola uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, Materiały INTREGRISNET, Łódź.
 16. Nowakowska A., 2014, Kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki. Nowe wyzwania wobec wyższych uczelni, [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Osiadacz J., Gordon O., 2011, Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii, PARP, Warszawa.
 18. Sauerland K., 2006, Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2(28), s. 89-96.
 19. Siemieniuk Ł., 2016, Academic Business Incubators as an Institutional Form of Academic Entrepreneurship Development in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 7(1), pp. 143-159. DOI: 10.12775/OeC.2016.010.
 20. Sobkowicz P., 2013, Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem, "Marketing instytucji naukowych i badawczych", nr 4(10), s. 3-18.
 21. SOOIPP, 2021, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, wewnętrzne bazy danych instytucji - niepublikowane, http://www.sooipp.org.pl/.
 22. Swieszczak K., 2016, Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Tórz A., 2015, Inkubatory technologiczne, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Bąkowski A., Mażewska M. (red.), SOOIPP, Warszawa.
 24. Wisseman J.G., 2009, Uniwersytet Trzeciej Generacji Uczelnia XXI wieku, ZANTE, Wrocław.
 25. Zarate-Hoyos G.A., Larios-Meoño F., 2015, The role of universities and other institutions in successful entrepreneurship: Some insights from a literature review, "Propósitos y Representaciones", vol. 3(2), pp. 261-317, DOI: 10.20511/pyr2015.v3n2.82.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.02.104.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu