BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Niedzielski Piotr (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Rozwój symulatorów w technologii VR jako przykład oszczędnych innowacji
Development of Simulators in VR Technology as an Example of Frugal Innovations
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 2(104), s. 44-57, rys., bibliogr. s. 55-57
Keyword
Innowacje, Rzeczywistość wirtualna, Szkolenia
Innovations, Virtual reality, Training
Note
JEL Classification: O3
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania technologii virtual reality [VR] jako oszczędnej metody szkoleń i doskonalenia kompetencji pracowników. Tym samym wskazuje się w nim na wykorzystanie VR jako przykładu oszczędnej innowacji, która przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez tanie i efektywne metody edukacji zasobów ludzkich. Metoda badań - Metodę badawczą oparto na dwóch głównych obszarach: teoretycznym i empirycznym. W rozważaniach teoretycznych dokonano przeglądu literatury, przedstawiając zagadnienia, które wyjaśniają ideę budowania konkurencyjności dzięki wdrażaniu innowacji, w tym implementację oszczędnych innowacji. Wymiar empiryczny został przybliżony poprzez zaprezentowanie studium przypadków zastosowań technologii VR w szkoleniu kadr. Wnioski - Wykorzystanie rozwiązań VR należy uznać za oszczędną innowację, ponieważ przyczynia się do obniżenia kosztów szkoleń i jednocześnie znacznie poprawia bezpieczeństwo uczestników szkoleń. Oryginalność / wartość / implikacje /rekomendacje - Oszczędne innowacje, których korzeni należy szukać na rynkach wschodzących, szybko wzbudziły zainteresowanie świata naukowego w kontekście nowego spojrzenia na zarządzanie w organizacjach funkcjonujących w gospodarkach rozwiniętych. Wciąż brakuje wyczerpującej literatury na temat wykorzystania tych innowacji we współczesnych przedsiębiorstwach, zwłaszcza w kontekście szkoleń zasobów ludzkich. Artykuł uzupełnia tę lukę. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the use of virtual reality [VR] technology as a cost-effective method of training and improving employee competences. Thus, the article indicates the use of VR as an example of frugal innovation, which contributes to increasing the competitiveness of enterprises through cheap and effective methods of educating human resources. Research method - The research method is based on two main areas - theoretical and empirical. In theoretical considerations, a literature review was conducted, presenting theoretical issues that explain the idea of building competitiveness based on the implementation of innovations, including frugal innovations. The empirical dimension was explained by presenting a case study of VR technology applications in personnel training. Results - The use of VR solutions should be considered as a frugal innovation, as it contributes to the reduction of training costs and at the same time significantly improves the safety of training part icipants. Originality /value / implications /recommendations - frugal innovations, whose roots are to be found in emerging markets, quickly aroused the interest of the scientific world in the context of a new approach to management in organizations operating in developed economies. There is still no comprehensive literature on the use of cost-effective innovations in modern enterprises, especially in the context of human resources training. The article fills this gap. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bound K., Thornton I., 2012, Our Frugal Future - Lessons from India's Innovation System, Nesta, London.
 2. Burdea G.C., Coiffet P., 2003, Virtual Reality Technology, Hoboken, John Wiley & Sons, New York.
 3. Dandonoli P., 2013, Open innovation as a new paradigm for global collaborations in health, "Global Health", vol. 9(41), pp. 1-5, DOI: 10.1186/1744-8603-9-41.
 4. Gust-Bardon N.I., Niedzielski P., 2016, Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Hossain M., 2016, Grassroots innovation: A systematic review of two decades of research, "Journal of Cleaner Production", vol. 137, pp. 973-981, DOI: 10.1016/j.jclepro. 2016.07.140.
 6. Howard M., 2011, Will frugal innovation challenge the west? "Market Leader", quarter 3, p. 53.
 7. Kozuba J., Niedzielski P., Maziarz W., Drewnowski A., Czapka B., 2016, Możliwości wykorzystania szkoleń symulacyjnych maszynistów w transporcie kolejowym w aspekcie analizy benchmarkingowej systemu szkoleń pilotów w transporcie lotniczym, Ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego, Szczecin-Dęblin.
 8. Markiewicz J., Bielawa A., Tylżanowski R., 2020, Oszczędne innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Merx-Chermin M., Nijhof W.J., 2005, Factors influencing knowledge creation and innovation in an organization, "Journal of European Industrial Training", vol. 29(2), pp. 135-147, DOI: DOI: 10.1108/03090590510585091.
 10. Niedzielski P., 2013, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Pawlowski J.M., 2013, Towards born-global innovation: the role of knowledge management and social software, [w:] Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management, Janiūnaitė B., Pundziene A., Petraite M. (red.), ECKM, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania.
 12. Prahalad C.K., 2005, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits, 1st ed., Prentice-Hall: Upper Saddle River, New Jork.
 13. Radjou N., Prabhu J., 2014, Frugal Innovation: How to Do More with Less, 1st ed., Profile Books Ltd., London.
 14. Schumpeter J.A., 1995, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sehgal V., Dehoff K., Panneer G., 2011, Back to basics, "Market Leader", quarter 1.
 16. Sirko S., Kozuba J., Piotrowska-Trybull M., 2019, The Military's Links with Local Communities in the Context of Sustainable Development, "Sustainability", vol. 11(4427), pp. 1-11, DOI: 10.3390/su11164427.
 17. Weyrauch T., Herstatt C., 2016, What is frugal innvation? Three defining criteria, "Journal of Frugal Innovation", vol. 2(1), pp. 1-17, DOI: 10.1186/s40669-016-0005-y.
 18. Zeschky M., Winterhalter S., Gassmann O., 2014, From Cost to Frugal and Reverse Innovation: Mapping the Field and Implications for Global Competitiveness, "Research Technology Management", vol. 57(4), pp. 20-27, DOI: 10.5437/08956308X570 4235.
 19. www 1, http://www.thehindubuisinessline.com/catalyst/2004/08/19/stories/2004 081900010400.htm [data dostępu: 22.07.2008].
 20. www 2, https://www.nesta.org.uk/feature/frugal-innovations/ [data dostępu: 20.04. 2020].
 21. www 3, https://4experience.co/portfolio-item/dpd-vr-training-app/ [data dostępu: 20.04.2020].
 22. www 4, https://www.jungheinrich.pl/ [data dostępu: 20.04.2020].
 23. www 5, https://zeppelin.pl/aktualnosci/szkolenie-symulator-wozkow-widlowych-dob-rana-para-magazynie/ [data dostępu: 20.01.2021].
 24. www 6, https://apps.apple.com/gb/app/medical-realities-platform/id1244122151?l =pl [data dostępu: 5.04.2020].
 25. www 7, https://www.apk4fun.com/screenshot/274029/ [data dostępu: 05.04.2020].
 26. www 8, https://www.esencja-studio.pl/portfolio/ostatni-dyzur-video [data dostępu: 05.04.2020].
 27. www 9, https://flaimsystems.com/products/trainer [data dostępu: 05.04.2020].
 28. www 10, https://tabliczni.pl/hardware/flaim-trainer-symulator-gaszenia-pozarow-w-vr/ [data dostępu: 15.04.2020].
 29. www 11, https://bhpzycie.com/ [data dostępu: 03.05.2021].
 30. www 12, https://epicvr.pl/pl/portfolio-realizacji-vr/ [data dostępu: 02.05.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.02.104.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu