BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudawska Joanna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Czy firmy parkowe są bardziej innowacyjne? Przegląd badań empirycznych w Polsce i na świecie
Are Park Companies More Innovative? A Review of Empirical Research in Poland and in the World
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 2(104), s. 58-70, tab., bibliogr. s. 68-70
Keyword
Ośrodki innowacji, Park nauki i technologii, Przedsiębiorstwo innowacyjne
Innovation centre, Science and Technology Park, Innovative enterprises
Note
JEL Classification: M13
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przegląd badań dotyczących funkcjonowania firm w parkach technologicznych i próba odpowiedzi na pytanie, czy firmy ulokowane w tego typu instytucjach są bardziej konkurencyjne, innowacyjne niż te spoza ośrodków innowacji, jakimi są parki technologiczne. Metoda badań - W artykule wykorzystano wyniki studiów literatury przedmiotu, wyniki wcześniejszych badań autorki, jak również obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze funkcjonowania parków technologicznych w Polsce. Jako podstawową metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wyniki - Zestawienie wyników badań nie przynosi jednoznacznych wniosków dotyczących tego, czy firmy ulokowane w parkach technologicznych są bardziej innowacyjne, konkurencyjne na rynku niż te spoza. Wskazują jednak na pewne elementy wyróżniające firmy parkowe na tle pozostałych w poszczególnych obszarach i metody użyte do ich badania. Oryginalność / wartość - Przegląd obejmuje badania ze świata i z Polski, zestawione po raz pierwszy w takim zakresie, obejmujące prace opublikowane po roku 2000, dotyczące zatem parków technologicznych czwartej generacji rozwoju tego typu instytucji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to review the research on the functioning of companies in tech- nology parks and to try to answer the question whether companies located in such institutions are more competitive and innovative than those outside innovation centers, such as technology parks. Research method - The article uses the results of literature studies on the subject, the results of the author's previous research, as well as observations of economic practice in the field of technology parks in Poland. Literature studies were used as the basic research method. Results - The summary of the research results does not provide unequivocal results as to whether companies located in technology parks are more innovative, competitive on the market than those outside of them. However, they indicate certain elements that distinguish park companies from others in individual areas and the methods used to study them. Originality /value - The review covers research from around the world and from Poland, compiled for the first time in this respect, including works published after 2000, covering technology parks of the fourth generation of development of such institutions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albahari A., 2019, Heterogeneity as a Key for Understanding Science and Technology Park Effects, [in:] Science and Technology Parks and Regional Economic Development, Amoroso S., Link A., Wright M. (eds.), Palgrave Advances in the Economics of Innovation and Technology, Palgrave Macmillan, Cham.
 2. Albahari A., Barge-Gil A., Pérez-Canto S., Modrego-Rico A., 2013,The Influence of Science and Technology Park Characteristics on Firms' Innovation Results, MPRA Paper, No. 48829, pp. 1-27.
 3. Allen J., 2007, Third Generation Science Parks, Manchester Science Parks, Manchester, UK.
 4. Borowy M., Mażewska M., Rudawska J., 2020, Innowacyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, SOOIPP Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Cardy R., Leonard B., 2014, Performance Management: Concepts, Skills and Exercises: Con-cepts, Skills and Exercises, Routledge, New York, pp. 280, DOI: 10.4324/9781315 701790.
 6. Chan K-Y., Oerlemans L., Pretorius M.W., 2010, Knowledge exchange behaviours of science park firm: The innovation hub case, "Technology Analysis and Strategic Manage-ment", vol. 22(2), pp. 207-228, DOI: 10.1080/09537320903498546.
 7. Colombo G., Delmastro M., 2002, How effective are technology incubators? Evidence from Italy (Research Policy), "Research Policy", vol. 31(7), pp. 1103-1122.
 8. Dąbrowska J., 2011, Measuring the success of science parks: performance monitoring and evaluation, World Conference on Science and Technology Parks, Copenhagen, Denmark.
 9. Evaluation of the past and future economic contribution of the UK Science Park Movement, 2003, ANGLE Technology, UKSPA.
 10. Ferguson R., Olofsson Ch., 2004, Science Parks and the Development of NTBFs: Location, Survival and Growth, "The Journal of Technology Transfer", vol. 29, pp. 5-17.
 11. Fukagawa N., 2006, Science Parks in Japan and their value-added contributions to new techno-logy-based firms, "International Journal of Industrial Organization", vol. 24(2), pp. 381-400.
 12. Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki, 2021, Pokorski J. (red.), PARP, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa.
 13. Hołub-Iwan J., Olczak A.B., Cheba K., 2012, Benchmarking parków technologicznych w Polsce, PARP, Warszawa.
 14. IASP Statistics, 2018, http://www.iasp.ws/Our-industry/Statistics [data dostępu: 11.12.2020].
 15. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, 2005, Matusiak K.B. (red.), PARP, Warszawa.
 16. Kwieciński L., 2018, Polskie parki technologiczne - w stronę̨ IV generacji parków technologicznych. Wstępne wyniki badań terenowych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1(43), s. 38-53, DOI: 10.15678/ZP.2018.43.1.03.
 17. Lamperti F., Mavilia R., Castellini S., 2017, The Role of Science Parks: A Puzzle of Growth, Innovation and R&D Investments, "The Journal of Technology Transfer", vol. 52, pp. 158-183, DOI: 10.1007/s10961-015-9455-2.
 18. Lindelöf H., Löfsten P., 2002, Science Parks and the growth of new technology-based firms - academic-industry links, innovation and markets, "Reseach Policy", vol. 31, pp. 859-876.
 19. Lindelöf H., Löfsten P., 2003, Science Park Location and New Technology-Based Firms in Sweden: Implications for Strategy and Performance, "Small Business Economics", vol. 20, pp. 245-258, DOI: 10.1023/A:1022861823493.
 20. Lindelöf H., Löfsten P., 2004, Proximity as a Resource Base for Competitive Advantage: University - Industry Links for Technology Transfer, "The Journal of Technology Transfer", vol. 29(3-4), pp. 311-326, DOI: 10.1023/B:JOTT.0000034125.29979.
 21. Lindelöf H., Löfsten P., 2005, R and D networks and product innovation patters - academic and non-academic new technology-based firms on science parks, "Technovation", vol. 25(9), pp. 1025-1037, DOI: 10.1016/j.technovation.2004.02.007.
 22. Lyra R.M., Almeida M.F.L., 2018, Measuring the performance of Science and Technology Parks: a proposal of a multidimensional model, "Journal of Physics: Conference Series", No. 1044, DOI: 10.1088/1742-6596/1044/1/012042.
 23. Malairaja C., Zawdie G., 2008, Science Parks and University-Industry Collaboration in Malaysia, Technology Analysis&Strategic Management, vol. 20(6), pp. 727-739, DOI: 10.1080/09537320802426432.
 24. Mażewska M., Tórz A., 2019, Raport z badania parków technologicznych 2019, SOOIPP, Poznań-Warszawa.
 25. Monck C., Peters K., 2009, Science Parks as an Instrument of Regional Competitiveness: Measuring Success and Impact, IASP 2009 Conference proceedings, pp. 1-19. https: //www.sqw.co.uk/files/8113/8712/8061/57.pdf [data dostępu: 16.05.2021].
 26. Pelle D., Bober M., Lis M., 2008, Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 27. Prezentacja wyników badań o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2017 r., 2017, SOOIPP, Poznań - Warszawa.
 28. Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2012 r., 2012, SOOIPP, Poznań - Warszawa.
 29. Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2013 r., 2014, SOOIPP, Poznań - Warszawa.
 30. Rowe D., 2003, Evolution Applies to Science Parks Too, [in:] Frontiers of Entrepreneurship and Innovation. Readings in Science Park Policies and Practice, Formica P.I., Sanz L. (eds.), IASP, Malaga.
 31. Siegel D., Westhead P., Wright M., 2003, Assessing the impact of university science parks on research productivity: explanatory firm-level evidence from United Kingdom, "International Journal of Industrial Organization", vol. 21(9), pp. 1357-1369.
 32. Squicciarini M., 2008, Science Parks' tenants versus out-of-Park firms: who innovates more? A duration model, "The Journal of Technology Transfer", vol. 33, pp. 45-71, DOI: 10.1007/s10961-007-9037-z.
 33. Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, 2011, Matusiak K.B. (red.), PARP, Warszawa.
 34. Vásquez-Urriago A.R, Barge-Gil A., Modrego Rico A., 2016, Science and Technology Parks and Cooperation for Innovation: Empirical Evidence from Spain, "Research Policy", vol. 45(1), pp. 137-147. DOI: 10.1016/j.respol.2015.07.006.
 35. Vásquez-Urriago A.R., Barge-Gil A., Paraskevopoulou E., 2011, The impact of science and technology parks on firms' product innovation: empirical evidence from Spain, "MPRA", Paper 30555.
 36. Westhead P., 2002, R and D 'Inputs' and 'Outputs' of Technology-Based Firms Located on and off Science Parks, "R& D Management", vol. 27(1), pp. 45-62, DOI: 10.1111/ 1467-9310.00041.
 37. Wójcik-Karpacz A., Rudawska J., 2016, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 419, s. 248-264, DOI: 10.15611/pn.2016.419.22.
 38. Yang Ch-H, Motohashi K., Chen J-R., 2009, Are new technology-based firms located on science parks really more innovative? Evidence from Taiwan, "Research Policy", vol. 38(1), pp. 77-85.
 39. www 1, http://www.sooipp.org.pl [data dostępu: 11.12.2020].^
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.02.104.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu