BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Pandemia COVID-19 z perspektywy ekonomii złożoności
Covid-19 Pandemic in the Complexity Economics
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 3(105), s. 3-14, bibliogr. s. 13-14
Keyword
Pandemia, COVID-19, Ekonomia
Pandemic, COVID-19, Economics
Note
JEL Classification: B41, B52
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Wskazanie, że ekonomia złożoności proponuje bardziej adekwatny opis zjawisk gospodar-czych i podstawę strategii działania w walce z pandemią COVID-19 niż ekonomia tradycyjna, co może być początkiem przełomu w rozwoju nauk ekonomicznych. Metoda badawcza - Analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wnioski - Przyjęcie perspektywy ekonomii złożoności w opisie zjawisk towarzyszących pandemii pozwala na wiarygodne wyjaśnienie problemów i ograniczeń polityki walki z koronawirusem oraz daje interesującą podstawę do wdrożenia strategii działania przynoszącej szansę na wykorzystanie obecnego kryzysu w celu uruchomienia procesów rozwoju gospodarczego bardziej adekwatnych do współczesnych wyzwań gospodarczych, ekologicznych i społecznych, a także do rewizji dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Artykuł jest głosem w dyskusji o ekonomicznych aspektach pandemii oraz o teorii ekonomii, stanowi też autorską interpretację tez ekonomii złożoności w kontekście problemu COVID-19. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An indication that complexity economics proposes a more adequate description of economic phenomena and the basis of a strategy to co mbat the COVID-19 pandemic than traditional economics, which may be the beginning of a breakthr ough in the development of economic sciences. Research method - Analysis of the literature on the subject and deduct ive reasoning. Results - The adoption of the complexity economics perspective in the description of the pheno- mena accompanying the pandemic allows for a credible explanation of the problems and limitations of the anti-coronavirus policy and provides an interest ing basis for an action strategy that gives a chanc e to use the current crisis to initiate economic devel opment processes more adequate to contemporary economic, ecological and social challenges, and also to revise the hitherto achievements of economic science. Originality / value / implications / recommendations - The article is a contribution to the discussion on the economic aspects of the pandemic and the theory o f economics, it is also an original interpretation of the theses of complexity economics in the contex t of the COVID-19 problem. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alves C., Kvangraven I., 2020, Changing the narrative: economics after the COVID-19, "Review of Agrarian Studies", vol. 10(1), pp. 147-163, DOI: DOI: 10.22004/ag. econ.308093.
 2. Banaszyk P., Deszczyński P., Gorynia M., Malaga K., 2021, Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19, "Gospodarka Narodowa", nr 1(305), s. 53-86, DOI: 10.33119/GN/132485.
 3. Brown S., Eisenhardt K.M., 1998, Competing on the edge. Strategy as a structured chaos, Harvard Business School Press, Boston.
 4. Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T., 2012, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Daly H., 1993, Steady-state economics urban opportunity, Island Press, Washington. Hommes C., 2013, Behavioral Rationality and Heterogeneuos Expectations in Compex Economic System, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Jakimowicz A., 2010, Źródła niestabilności struktur rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jakimowicz A., 2011, Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych, "Didactic of Mathematics", nr 8(12), s. 39-54.
 8. Jakimowicz A., 2017, Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kiełczewski D., 2020, Mainstream economics versus heterodox economics - between dispute and dialogue, "Optimum. Economic Studies" nr 2(100), s. 121-131, DOI: 10.15290/ oes.2020.02.100.09.
 10. Kirman A., 2018, Ekonomia złożoności, [w]: Pomyśleć ekonomię od nowa, Hülsmann J.G, Young S. (red.), Wydawnictwo Heterodox, Poznań.
 11. Krupski R., 2010, Istota i krytyka koncepcji organizacji działającej na krawędzi chaosu, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 14(1), s. 5-12.
 12. Leszek P., 2011, Problematyka wiedzy w naukach społecznych: o jednym z powodów zawodności ekonomii głównego nurtu w wyjaśnianiu rzeczywistości gospodarczej, [w:] Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Machaj M. (red.), Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław, http: mises/pl/blog/2017/02/16/leszek-problematyka-wiedzy-w-naukach-społecz-nych/ [data dostępu: 15.05.2021].
 13. Manson S.M., 2001, Simplifying complexity: a review of complexity theory, "Geoforum", vol. 32(3), pp. 405-414, DOI: 10.1016/S0016-7185(00)00035-X.
 14. Mantegna R.N., Stanley H.E., 2000, An introduction to econophysics - correlation and complexity in finance, Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Maryniak P., 2016, Ewolucja teorii użyteczności, DOI: 10.2139/ssrn.2862763, https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862763 [data dostępu: 14.05. 2021].
 16. Mitchell M., 2020, The analogies we live by are shaping our thoughts about our current situa-tion, Santa Fe Institute, Santa Fe.
 17. Orrell D., 2010, Economyths, Icon Books, London.
 18. Rosser J.B., 2004, Complexity in economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 19. Rosser J.B., 2008, Debating the role of econophysics, "Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences", vol. 12(3), pp. 311-323.
 20. Safarzyńska K., 2020, Koronawirus a złożoność: trzy lekcje z ekonomii, "Krytyka Polityczna", https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/koronowirus-zlozonosc-lekcje-z-ekonomii/ [data dostępu: 14.05.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.105.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu