BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołatka Marek (Uniwersytet Gdański)
Title
Zmiana poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji : od kryzysu finansowego 2007-2009 do pandemii COVID-19
Change in the Efficiency Level of the US Stock Market : From the 2007-2009 Financial Crisis to the Covid-19 Pandemic
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 3(105), s. 33-47, tab., wykr., bibliogr. s. 45-47
Keyword
Kryzys finansowy, COVID-19, Pandemia, Rynek akcji, Efektywność
Financial crisis, COVID-19, Pandemic, Equity market, Effectiveness
Note
JEL Classification: G110, G140, G010
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Weryfikacja zmiany poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji od momentu wystąpienia kryzysu finansowego 2007-2009 do okresu pandemii COVID-19. Metoda badań - Zastosowano test BDS (występowanie zależności nieliniowych między dziennymi logarytmicznymi stopami zwrotu) oraz test autokorelacji Quenouille'a do piątego rzędu włącznie (występowanie zależności liniowych między dziennymi logarytmicznymi stopami zwrotu) dla indeksów S&P500 oraz DJIA. Wnioski - Wystąpienie zjawisk nietypowych wpływa na zmianę poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji. Zaobserwowano wzrost nieefektywności zarówno w czasie kryzysu finansowego 2007-2009, jak i obecnie podczas pandemii COVID-19. Zależności na wyższym poziomie między stopami zwrotu stwierdzono podczas pandemii COVID-19. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Porównano wpływ dwóch ostatnich wydarzeń globalnych na poziom efektywności amerykańskiego rynku akcji. Dodatkowo w artykule wskazano, na którym z dwóch kluczowych indeksów giełdowych z USA częściej pojawiały się okazje inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Verification of the change in the efficiency of the US stock market from the 2007-2009 financial crisis to the COVID-19 pandemic. Research method - The BDS test (occurrence of non-linear relationship s between daily logarithmic rates of return) and the Quenouille autocorrelation test up to the fifth order (occurrence of linear relationships between daily logarithmic rates of ret urn) for the S&P500 and DJIA indices were used. Results - The occurrence of unusual phenomena changes the lev el of US stock market effecti- veness. An increase in inefficiency was observed bo th during the 2007-2009 financial crisis and now, during the COVID-19 pandemic. Higher-level relationsh ips between rates of return were found during the COVID-19 pandemic. Originality / value / implications / recommendations - A comparison of the impact of two recent global events on the level of efficiency of the US stock m arket. Additionally, the article indicates which of the two key US stock indices provided more frequent investment opportunities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ammy-Drissa A., Garcin M., 2020, Efficiency of the financial markets during the COVID-19 crisis: time-varying parameters of fractional stable dynamics, "Statistical Finance", arXiv preprint arXiv:2007.10727, pp. 1-22. https://arxiv.org/abs/2007.10727 [data dostępu: 20.03.2021].
 2. Anagnostidis P., Varsakelis C., Emmanouilides C.J., 2016, Has the 2008 financial crisis affected stock market efficiency? The case of Eurozone, "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications", vol. 447, pp. 116-128, DOI: 10.1016/j.physa.2015.12.017.
 3. Aslam F., Aziz S., Nguyen D.K., Khurrum S., Mughal, Khan M., 2020, On the efficiency of foreign exchange markets in times of the COVID-19 pandemic, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 161, pp. 1-33, DOI: 10.1016/j.techfore. 2020.120261.
 4. Belaire-Franch J., Contreras D., 2002, How to compute the BDS test: a software comparison, "Journal of Applied Econometrics", vol. 17(6), pp. 691-699, DOI: 10.1002/ jae.679.
 5. Czekaj J., 2014, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Fama E., 1970, Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, "The Journal of Finance", vol. 25(2), pp. 383-417, DOI: 10.2307/2325486.
 7. Gilson R., Kraakman R., 2014, Market efficiency after the financial crisis: it's still a matter of information costs, 100 Va.L.Rev. pp. 314-375, https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1941&context=faculty_scholarship [data dostępu: 20.03.2021].
 8. Grossman S., Stiglitz J., 1980, On the impossibility of informationally efficient markets, "The American Economic Review", vol. 70(3), pp. 393-408.
 9. Jareño F., Negrut L., 2016, US stock market and macroeconomic factors, "The Journal of Applied Business Research", vol. 32(1), pp. 325-340, DOI: 10.19030/jabr. v32i1.9541.
 10. Kim J., Shamsuddin A., Lim K.-P., 2011, Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: evidence from century-long U.S. data, "Journal of Empirical Finan-ce", vol. 18(5), pp. 868-879, DOI: 10.1016/j.jempfin.2011.08.002.
 11. Kołatka M., 2020, Testing the adaptive market hypothesis on the WIG stock index: 1994-2019, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 64(1), pp. 132-133, DOI: 10.15611/pn.2020.1.11.
 12. Lim K.-P., Brooks R., Kim J., 2008, Financial crisis and stock market efficiency: empirical evidence from Asian countries, "International Review of Financial Analysis", vol. 17(3), pp. 571-591, DOI: 10.1016/j.irfa.2007.03.001.
 13. Lo A., 2004, The adaptive markets hypothesis: market efficiency from evolutionary perspective, "Journal of Portfolio Management", vol. 30(5), pp. 15-29, DOI: 10.3905/jpm. 2004.442611.
 14. Lo A., 2005, Reconciling efficient markets with behavioral finance: the adaptive markets hypothesis, "Journal of Investment Consulting", vol. 7(2), pp. 21-44.
 15. Mensi W., Sensoy A., Vinh Vo X., Kang S.H., 2020, Impact of COVID-19 outbreak on asymmetric multifractality of gold and oil prices, "Resources Policy", vol. 69, pp. 1-40, DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101829.
 16. Mnif E., Jarboui A., Mouakhar K., 2020, How the cryptocurrency market has performed during COVID 19? A multifractal analysis, "Finance Research Letters", vol. 36, pp. 1-21, DOI: 10.1016/j.frl.2020.101647.
 17. Mynhardt R.H., Plastun A., Makarenko I., 2014, Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007 - 2009, "Corporate Ownership and Control", vol. 11 (2 F), pp. 531-546, DOI: 10.22495/cocv11i2c5p4.
 18. Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 19. Sewell M., 2011, History of the efficient market hypothesis, "Research Note", RN/11/04, pp. 1-14.
 20. Thaler R., 1980, Toward a positive theory of consumer choice, "Journal of Economic Behavior and Organization", no. 1, pp. 39-60, DOI: 10.1016/0167-2681(80) 90051-7.
 21. Urquhart A., McGroarty F., 2016, Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis, "International Review of Financial Analysis", vol. 47, pp. 39-49, DOI: 10.1016/j.irfa.2016.06.011.
 22. Urquhart A., Hudson R., 2013, Efficient or adaptive markets? Evidence from major stock markets using very long run historic data, "International Review of Financial Analysis" vol. 28, pp. 130-142, DOI: 10.1016/j.irfa.2013.03.005.
 23. Żebrowska-Suchodolska D., 2015, Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75, s. 590-591, DOI: 10.18276 /frfu.2015.75-48.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.105.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu