BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abrahamyan Satine (University of Wrocław, Poland)
Title
Evaluation of E-Government Information and Services Among Students in the City of Wroclaw
Jakość lokalnej e-administracji i poziom e-usług w ocenie wrocławskich studentów
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 33, s. 133-151, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
e-administracja, e-usługi, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Komunikowanie cyfrowe, Administracja samorządowa, Administracja publiczna
e-government, e-services, Information and Communication Technology (ICT), Digital Communication, Self-government administration, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przyniosły wyraźne zmiany nie tylko w sposobie komunikowania się ludzi na poziomie interpersonalnym, ale także w kontakcie z urzędami. ICT są więc instrumentem umożliwiającym władzom państwowym odbudowę relacji z obywatelami poprzez zapewnienie lepszego i łatwiejszego dostępu do informacji i usług związanych z zarządzaniem. Skuteczność ICT jest uznawana przez prawie wszystkie państwa, podejmują więc one działania mające na celu stworzenie solidnego systemu e-administracji. Badania ankietowe korzyści wynikających z wdrożenia e-administracji, zasadniczo prowadzą do wniosków potwierdzających pozytywne konsekwencje jej wykorzystania. Argumentuje się, że e-administracja wpływa na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ograniczenie powtarzalności tych samych procedur, zwiększenie korzyści finansowych dla państwa i obywateli. Ponadto e-administracja zwiększa satysfakcję władz poprzez dostarczanie mniej czasochłonnych, dogodniejszych i tańszych e-usług. Nadal jednak brakuje danych na temat tego, w jakim stopniu obywatele są zadowoleni z informacji i usług e-administracji opartych na wyżej wymienionych kryteriach. W celu oceny jakości e-informacji i e-usług oraz zadowolenia z nich studentów przeprowadzono ankietę internetową z udziałem 100 osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ocenili oni swój dostęp do e-informacji i e-usług, z których korzystali na portalu e-administracji. Z badania wynika, że większość respondentów jest częściowo zadowolona z informacji znalezionych na samorządowej stronie internetowej. Jeśli chodzi o ocenę e-usług według trzech kryteriów: efektywność czasowa, opłacalność ekonomiczna i przyjazność dla użytkownika (wygoda), większość respondentów nie jest przekonana, że e-usługi są mniej czasochłonne lub tańsze w porównaniu z usługami offline, uważają natomiast, że są one łatwiej dostępne. (abstrakt oryginalny)

Undoubtedly, information and communication technologies (ICT) have brought tangible changes not only in the way people communicate on an interpersonal level but also with government offices. Hence, ICT are an enabling tool for the state govern- ment to rebuild its relations with citizens by providing better and easier access to the government-related information and services. The efficiency of ICT is acknowledged by almost all states and actions are taken to establish robust e-government system. Surveys, exploring benefits of the implementation of e-government, basically reach to positive conclusions about the consequences of implementation of e-government. It is argued that e-government influences reduction of administrative burden, decrease of repetition of the same administrative procedure, increase financial benefits for the state and citizens. Moreover, e-government increases satisfaction from the government by providing less time-consuming, easy and cheap e-services. However, currently there is still scarcity of data to what extent citizens are satisfied with e-government information and servi- ces based on the above-mentioned criteria. With the purpose of assessing the quality of e-information and e-services and satisfaction with them among the students an online survey has been run. 100 partici- pants, studying at the University of Wroclaw, Wroclaw Medical University, Wroclaw University of Economics and Business evaluated their access to e-information and e-services used by them on e-government website. The survey shows that most of the respondents are somewhat satisfied with e-information found on the local govern- ment website. When it comes to evaluation of e-services by three criteria; time effectiveness, cost effectiveness and user-friendliness (easiness), most of the respondents are not sure that e-services are less time-consuming or cheap compared to offline ones, while most of them find e-services quite easy to get.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baharon, Y, A., Mohd H., (2017) "Citizen Satisfaction with E-government Portals in Malaysia", p. 9. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/323836240_Citizen_Satisfaction_with_E-government_Portals_in_Malaysia
 2. Bruno E., (2015) "Co-Deciding with Citizens: Towards Digital Democracy at EU Level", ECAS publ., Retrieved from: http://www.ecas.org/wp-content/uploads/2015/06/ECAS-Publication-online-version.pdf
 3. CDT (2002), The E-government Handbook for Developing Countries: A Project of InfoDev and The Center for Democracy and Technology, Center for Democracy and Technology, Washington, DC (PDF) The impact of electronic government on democracy: E-democracy through e-participation. Available https://www.researchgate.net/publication/220082835_The_impact_of_electronic_government_on_democracy_E-democracy_through_e-participation
 4. Council of Europe (2009), "Electronic democracy". Retrieved https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20
 5. Daniel E., Ward J., "Integrated service delivery: exploratory case studies of enterprise portal adoption in UK local government" Business Process Management Journal, vol. 12, no 1, pp. 113-123, 2006. Retrieved: https://www.researchgate.net/publication/42789442_Integrated_service_delivery_exploratory_case_studies_of_enterprise_portal_adoption_in_UK_local_government
 6. Davidson R.M., Wagner C., and Ma L.C.K. (2005) "From government to e-overnment: a transition model" Information technology and People, vol 18, no.3, pp 280-299, Retrieved:https://www.researchgate.net/publication/220436922_From_government_to_e-government_A_transition_model
 7. Digital McKiensy (2018) The rise of digital challenges, How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe, Perspective on Poland, p. 4 Retrieved:https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/Rise_of_Digital_Challengers_Perspective_Poland.pdf
 8. Emad A. Abu-Shanab (2015) "E-democracy: The Fruit of E-government" , Int. J. Technology and Globalization vol 8, No 1, Available at: https://www.researchgate.net/publication/306167221_E-democracy_The_fruit_of_e-government
 9. EU e-government Action Plan 2016-2020'', COM(2016) 179 final, Brussels 2016. Retrieved https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF
 10. European Commission, (2014). Final report: "Study on eGovernment and the reduction of administrative burden", p. V-VI, 16. Retrieved: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/finalreportstudyonegovernmentandthereductionofadministrativeburden.pdf
 11. European Commission (2018). Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, on Digital Education Action Plan, COM) 22 final. Brussels. Retrieved: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
 12. European Commission (2019), "Digital Government Factsheets - Poland", Warsaw, p. 4 Retrieved https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Poland_2019_4.pdf
 13. Izdebski K. (2020) Lessons on Trust, Democracy and Technology" (online) Available at: https://epf.org.pl/en/2020/03/26/lessons-on-trust-democracy-andtechnology/1/04/2020
 14. Hernandez K., Roberts T., "Leaving No One Behind in a Digital World" Institute of Development Studies, 2018. Retrieved: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c178371ed915d0b8a31a404/Emerging_Issues_LNOBDW_final.pdf
 15. HM Government (2002) "E-government In the Service of Democracy", Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/265348503_E-government_in_the_service_of_democracy
 16. Hoffman, J. (2014). Digitalisation and democracy: The challenges of shaping the digital society, (online). Assessed at: https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/kroes/en/content/digitisation-and-democracy-challenges-shaping-digital-society-jeanette-hofmann.html
 17. Jan A. G.M. van Dijk (2012) "Digital Democracy: Vision and Reality", To be Published in: I. Snellen & W. van de Donk 'Public Administration in the Information Age: Revisited', IOS- Press, 2013, Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/287413539_Digital_democracy_Vision_and_reality
 18. Jansen and Ølnes (2016) ,,The nature of public e-services and their quality dimensions, published Government Information Quarterly, Volume 33, Issue 4, 2016, pp. 647-657, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.005.
 19. Śledziewska K., Levai A., Zięba D., (2016), "Use Of E-Government In Poland In Comparison To Other European Union Member States" Information Systems In Management Vol. 5 (1) 119-130. Retrieved:http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-b1333bef-934b-42b2-be7f-307427e6bf06/c/Sledziewska.pdf
 20. Świątek W., (2019) ,,Development of E-administration Services in Poland", published Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pp. 72-83, DOI 10.5604/01.3001.0013.6545
 21. Sztop-Rutkowska, et.al., (2019) "E-Government Closer to the People", pp. 9-10. Retrieved: http://dilersur.com/wp-content/uploads/2019/04/e-bookfinal-28.04.2019-1.pdf
 22. Tallinn Declaration on E-government, EU 2017, Retrieved from: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-04/eGovernmentMinisterialDeclarationsignedinTallinnon6October2017.pdf
 23. UN (2014), E-government Survey "E-government for the future we want" Retrieved from: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/UN%20E-government%20Survey%202014.pdf
 24. UN (2018), E-government survey, "Gearing e-government to support transformation towards sustainable and resilient societies", Retrieved from: https://www.unescap.org/resources/e-government-survey-2018-gearing-e-government-supporttransformation-towards-sustainable
 25. UN (2016) "E-government for Women's Empowerment", Retrieved from: https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
 26. UN-DPEPA (2002, May) "Benchmarking E-government: A Global Perspective", p. 16-19, Retrieved: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/ELibrary%20Archives/2002%20Benchmarking%20E-government_A%20Global%20Perspective%20-%20Assessing%2
 27. United Nations (2003). UN Global E-government Survey, p. 9, Retrieved from: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2003-Survey/Complete-Survey.pdf
 28. World Bank (2012), Definition of e-government. https://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org 10/01/2020
 29. World Bank (2002, July), New-Economy Sector Study: "Electronic Government and Governance: Lessons for Argentina" Washington DC , p. 2-3 Retrieved: http://documents.worldbank.org/curated/en/527061468769894044/pdf/266390WP0E1Gov1gentina1Final1Report.pdf
 30. Ziemba E., Papaj E. and Descours D. (2014) "Assessing the Quality of E-government Portals-the Polish experience", ACSIS, Vol 2, pp 1257-1267. Retrieved: https://annals-csis.org/Volume_2/pliks/121.pdf
 31. ePUAP, https://epuap.gov.pl/wps/portal/english. Accessed: 24/03/2020.
 32. GOV.UK https://www.gov.uk/apply-renew-passport 10/11/2019
 33. Government of the republic of Poland. e-dowód, https://www.gov.pl/web/e-dowod 01.04.2020
 34. Ministry of Digital Affairs of the Republic of Poland, https://www.gov.pl/web/digitalization/about-us1 03/03/2020
 35. Ministry of Digital Affairs of the Republic of Poland. The main e-services website, https://obywatel.gov.pl/ 24/03/2020
 36. Polska bankowość w liczbach https://prnews.pl/raport-prnews-pl-rynek-bankowosciinternetowej-kw-2018-435269 25/03/2020
 37. Polish Information Processing Society (PIPS ): https://pti.org.pl/about-us/ Accessed: 24/03/2020
 38. https://pti.org.pl/about-us/
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12929
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu