BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodnicka Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług
The Impact of the Fourth Industrial Revolution on the Services Innovation
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 3(105), s. 48-59, tab., bibliogr. s. 58-59
Keyword
Przemysł 4.0, Innowacje, Usługi, Rynek usług, Nowe technologie
Industry 4.0, Innovations, Services, Services market, High-tech
Note
JEL Classification: L84, L86, D 23, O14, O33
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Artykuł poświęcony jest czwartej rewolucji przemysłowej i innowacyjności usług. Przedstawiono w nim istotę Przemysłu 4.0, podjęto próbę wskazania zjawisk występujących w obszarze usług będących efektem dyfuzji nowych technologii, porównano usługi oraz produkcję w odniesieniu do innowacji. Podano także praktyczne przykłady obszarów implementacji nowych technologii w usługach. Metoda badań - Metodą badawczą była analiza literatury z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej, studium przypadku - formy i obszary zastosowania w praktyce oraz własna obserwacja zmian, jakie zachodzą na rynku usług w kontekście nowych technologii. Wnioski - Obecnie sektor usług i jego potencjał innowacyjny determinowany jest nowymi techno-logiami, które w coraz większym stopniu w sposób bezpośredni i pośredni oddziałują na oferowane usługi i procesy usługowe, implikując tym samym ciągłą ich ewolucję. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Zakładając, że rozwój nowych technologii 4.0 będzie postępował, powstaje konieczność intensyfikacji badań interdyscyplinarnych nad problemem innowacyjności usług w świetle szybkiego generowania nowych rozwiązań i zacierania się granicy pomiędzy produktem a usługą. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article is devoted to the Fourth Industrial Revolution and services innovation. It presents the essence of Industry 4.0, attempts to identify phenomena occurring in the area of services resulting from the spread of new technologies, as well as compares services and production with reference to innovation. Also, some practical examples of the areas of implementation of the new technologies in services are given. Research method - The research method was the analysis of literature and a case study - forms and areas of application in practice as well as author' s own observation of the changes taking place on the service market in the context of the new technologies. Results - Currently, the service sector and its innovative potential are determined by new technologies, which increasingly, directly and indirectly affect the provided services and service processes, thus implying their constant evolution. Originality / value / implications / recommendations - Assuming that the development of new 4.0 technologies will continue, there is a need to intensify the interdisciplinary research on the problem of service innovation in the light of the rapid generation of new solutions and the blurring of the boundary between the product and the service. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayres R.U., 1986, Technological protection and piracy: some implications for policy, "Techno-logical Forecasting and Social Change", vol. 30(1), pp. 5-18, DOI: 10.1016/0040-1625(86)90052-1.
 2. Christensen C.M., 2010, Przełomowe innowacje - możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. den Hertog P., 2000, Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation, "International Journal of Innovation Management", vol. 4(4), pp. 491-528, DOI: 10.1142/S136391960000024X.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018, 2019, GUS, Warszawa- Szczecin.
 5. Kline S.J., Rosenberg N., 1986, An overview of innovation, [in:] The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth, Landau R., Rosenberg N. (eds.), National Academy Press, Washington.
 6. Li G., Hou Y., Wu A., 2017, Fourth industrial revolution: technological drivers, impacts and coping methods, "Chinese Geographical Science", vol. 27, pp. 626-637, DOI: 10.1007/s11769-017-0890-x.
 7. Miller M., 2016, Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Podręcznik OSLO 2018. Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji. Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, 2020, GUS, Warszawa-Szczecin.
 9. Popławski K., Bajczuk R., 2019, Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 10. Schumpeter J.A., 2003, Capitalism, socialism and democracy, Routledge, London-New York.
 11. Schwab K., 2016, The fourth industrial revolution, World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
 12. Skalfist P., Mikelsten D., Teigens V., 2020, Sztuczna inteligencja: czwarta rewolucja przemysłowa, Cambridge Stanford Books, e-book.
 13. Szukalski S.M., 2018, Wybrane aspekty innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce, Szukalski S.M., Wodnicka M., Wentura-Dudek B. (red.), FIDAS, Kraków.
 14. Ustundag A.E. Cevikcan, 2017, Industry 4.0. managing The digital transformation, Springer International Publishing, Switzerland.
 15. Wodnicka M., 2019, Technologie blockchain przyszłością logistyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 41(1), s. 43-54, DOI: 10. 25944/znmwse.2019.01.4354.
 16. Wyszkowska-Kuna J., 2016, Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. www 1, https://ibs.org.pl/app/uploads/2018/06/IBS_Policy_Paper_02_2018_pl. pdf [data dostępu: 3.09.2020].
 18. www 2, http://www.wnp.pl/wiadomosci/jakub-dzik-wiceprezes-impela-pracownicy -z-zagranicy-pomaga-nam-wzrastac-gospodarczo,297301.html [data dostępu: 25.08.2020].
 19. www 3, https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/next-gen-4/tech-vision -2017/pdf/Accenture-TV17-Short.pdf?la=en [data dostępu: 25.09.2020].
 20. www 4, https://ccnews.pl/2017/02/15/sztuczna-inteligencja-zmieni-caly-sektor-bpo/ [data dostępu: 25.08.2020].
 21. www 5, https://przemysl-40.pl/index.php/2020/01/03/5g-roboty-medyczne-i-roz-szerzona-rzeczywistosc/ [data dostępu: 3.09.2020].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.105.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu