BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębski Robert Zygmunt (Uniwersytet Warszawski)
Title
Prawo moratoryjne państwa polskiego w okresie kryzysu gospodarczego lat 30. XX wieku
Polish Moratory Laws During the Great Depression of the 1930s
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 3(105), s. 74-83, tab., bibliogr. s. 81-83
Keyword
Kryzys gospodarczy, Deflacja, Ustawodawstwo gospodarcze
Economic crisis, Deflation, Economic legislation
Note
JEL Classification: K12, K34, N14, N24
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Artykuł ma na celu scharakteryzowanie ustawodawstwa moratoryjnego państwa polskiego w okresie kryzysu gospodarczego lat 30. Omówiono w nim przede wszystkim ustawodawstwo w zakresie zobowiązań publicznoprawnych i prywatnoprawnych. W szczególności zwrócono uwagę na strukturę gospodarczą oraz politykę deflacyjną państwa polskiego, które determinowały ówczesną legislację. Metoda badań - Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wykorzystano analizę przepisów prawa. Wnioski - Wskazano, że ustawodawstwo moratoryjne dotyczyło przede wszystkim rolnictwa ze względu na strukturę gospodarczą państwa polskiego. Miało ono charakter antyegzekucyjny i polegało na obniżeniu stopy procentowej oraz rozłożeniu na szereg lat spłaty zobowiązań pieniężnych, zwłaszcza prywatnoprawnych. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Cel i funkcje ustawodawstwa moratoryjnego miały i mają istotne znaczenie dla gospodarki, w szczególności w okresie kryzysów. Egzemplifikacją tego jest właśnie ustawodawstwo państwa polskiego, które realizowało przyjętą strategię polityki deflacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims at characterising Polish moratory laws during the Great Depression. The article is centred around the legislation on public and private law liabilities. The author pays particular attention to the structure of the Polish economy and to Poland's deflationary policy that determined the Polish legislation of that time. Research method - The author reviewed the literature on the subject and analysed legal regulations. Results - The author indicates that - given the structure of the Polish economy - moratory legislation concerned the farming industry in particular. It was mainly of an anti-enforcement nature and consisted in reducing the interest rate and spreading the debt repayment over several years (particularly as regards private law liabilities). Originality / value / implications / recommendations - The purpose and functions of moratory laws were, and still are, of particular importance to the economy, especially at the time of economic crisis. This is exemplified by the moratory legislation of the Polis State that adopted and pursued the deflationary policy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dekret, 1949, Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nieumorzonych zobowiązań pieniężnych, Dz.U. 1949, Nr 45, poz. 332.
 2. Drozdowski M., 1963, Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 3. Fisher I., 1934, Teorja deflacji długów w wielkich kryzysach, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 4. Glass J., 1930, Moratorjum, [w:] Encyklopedja Podręczna Prawa Publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), Cybichowski Z. (red.), t. I, Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", Warszawa.
 5. Grabski W., 1937, Reforma oddłużenia rolniczego na skutek wzrostu cen rolniczych, "Przegląd Ekonomiczny", t. XVII, s. 3-20.
 6. Jastrzębski R., 2009, Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Karpiński Z., 1958, Bank Polski 1924-1939, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 8. Karpiński Z., 1968, Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Knakiewicz Z., 1967, Deflacja polska 1930-1935, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Landau Z., Tomaszewski J., 1982, Wielki Kryzys 1930-1935. Gospodarka Polski Między-wojennej 1918-1939, t. III, Książka i Wiedza, Warszawa.
 11. Landau Z., Tomaszewski J., 1989, Lata Interwencjonizmu Państwowego 1936-1939.
 12. Gospodarka Polski Międzywojennej 1918-1939, t. IV, Książka i Wiedza, Warszawa.
 13. Liebeskind A., 1935, Moratorjum, [w:] Encyklopedja Podręczna Prawa Prywatnego założona przez Henryka Konica, Zoll F., Wasilkowski J. (red.), t. II, Bibljoteka Polska, Warszawa.
 14. Majewski J., 1960, Struktura i rola urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich w latach 1932-1939, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. XXII, s. 109-163.
 15. Mieszczankowski M., 1983, Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza, Warszawa. Morawski W., 1998, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Muza, Warszawa.
 16. Morawski W., 2003, Kronika kryzysów gospodarczych, Trio, Warszawa.
 17. Oddłużenie samorządu terytorialnego. Sprawozdanie Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu, 1937, Warszawa.
 18. Ostrowski K., 1962, Finanse i prawo finansowe, [w:] Historia Państwa i Prawa Polski 1918-1939, Bardach J. (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Richter M., Zarwincer P., Korczemny W., 1936, Kodeks Ulg Rolniczych. Komentarz. Teksty ustaw i rozporządzeń - przepisy związkowe, Księgarnia Powszechna, Kraków.
 20. Rozporządzenie, 1932a, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o dochodzeniu roszczeń pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych, przypadających od związków komunalnych, Dz.U. 1932, Nr 94, poz. 809.
 21. Rozporządzenie, 1932b, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw kredytowych małej własności rolnej, Dz.U. 1932, Nr 72, poz. 653.
 22. Rozporządzenie, 1934, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych, Dz.U. 1934, Nr 94, poz. 846.
 23. Rusinek Z., 1939, Oddłużenie gospodarstw wiejskich, [w:] Encyklopedja Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), Reyman E.J. (red.), t. I, Wydawnictwo Instytutu Społecznego: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, Warszawa.
 24. Tennenbaum H., 1936, Struktura Gospodarstwa Polskiego, t. II. Kredyt, Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", Warszawa.
 25. Ustawa, 1933, Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich, Dz.U. RP, Nr 29, poz. 253.
 26. Ustawa, 1935, Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. RP, 1935, Nr 30, poz. 227.
 27. Ustawa, 1937, Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakończeniu akcji oddłużenia związków samorządowych, Dz.U. RP, Nr 24, poz. 151.
 28. Zawadzki A.W., 1971, Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Zweig F., 1933, O programach walki z kryzysem, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.105.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu