BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywna Paweł (University of Silesia in Katowice, Poland), Stępień-Lampa Natalia (University of Silesia in Katowice, Poland)
Title
The New Role of the University on the Example of the University of the Best Programme Conducted by the University of Silesia in Katowice
Nowa rola uczelni wyższej na przykładzie programu Uniwersytet Najlepszych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 33, s. 15-44, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Program nauczania, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Drenaż mózgów, Proces wyludniania
Curriculum, Teaching process in higher education, Brain exchange, Depopulation process
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Śląski
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki związanej ze zmianami zachodzącymi w uczelniach wyższych. W ich wyniku nie zajmują się one jedynie kształceniem studentów czy uprawianiem nauki, ale również proaktywnie reagują na bodźce płynące z otoczenia zewnętrznego. W efekcie tych zmian w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach powstał program Uniwersytet Najlepszych skierowany do zdolnych uczniów regionu. W założeniu ma on stanowić odpowiedź Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na proces depopulacji i związany z nim drenaż mózgów. Celem autorów niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu Najlepszych oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych w jego trakcie. Program ten może się okazać modelowym rozwiązaniem, które w przyszłości zostanie wdrożone w innych ośrodkach akademickich. (abstrakt oryginalny)

The article considers changes taking place at universities. As a consequence of these changes, universities are not only dedicated to student education or science a, but also proactively respond to stimuli from the external environment. As a result, the University of the Best programme for talented students of the region was created at the University of Silesia in Katowice. The assumption is that the programme will be the response of the University of Silesia in Katowice to the depopulation and brain drain related to this process. The purpose of this study is to present the way the University of the Best operates and the results of surveys carried out during Univeristy's activities. This programme may be a model solution that will be implemented in other academic centres in the future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bienias, S., Gapski, T., Jąkalski, J., Lewandowska, I., Opałka, E., Strzęboszewski, P., (2012). Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej [Evaluation. The guide for public administration employees]. Downloaded from: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/11102/Poradnik_ewaluacji.pdf (access: 20.05.2021).
 2. Boguski, J. (2010). Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości [From a traditional university to a university of the future]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no 1/33/2009, pp. 25-33.
 3. Boulton, G., Lucas, C. (2011). What are universities for? Chinese Science Bulletin, vol. 56, no 23, pp. 2509-2517, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11434-011-4608-7.
 4. Ciechanowska, D. (2012). Uczenie się głębokie jako efekt studiowania [Deep learning as a result of studying]. In: D. Ciechanowska (ed.), Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego [Determinants of the effects of academic education], (pp. 111-129). Szczecin: Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie.
 5. Denek, K. (2013). Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości [University. Between tradition and the challenges of the present and future]. Edukacja Humanistyczna, no 1(28), pp. 7-21.
 6. Fielden, J. (2010). The Changing Roles of University Governing Boards and Councils. In: P. Peterson, E. Baker, B. McGaw (eds.), International Encyclopedia of Education, vol. 4 (pp. 273-278). Oxford: Elsevier, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00887-3.
 7. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (access: 20.05.2021).
 8. http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_13.aspx. (access: 20.05.2021).
 9. Master, B. (2019). Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja Domowa [Tutoring. Coaching. Mentoring. Home education]. Katowice: Wydawnictwo BE-MASTER Sp. z o.o.
 10. Ratajczak, S. (2016). Tutoring akademicki - korzyści dla studenta, nauczyciela i uczelni wyższej [Academic tutoring - benefits for students, teachers and universities]. Kultura i Edukacja, nr 3(113), pp. 154-171.
 11. Runge, A. (2017). Procesy starzenia ludności województwa śląskiego [Ageing processes of the population of the Silesian Voivodeship]. In: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (eds.), Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej [Demographic situation of the Silesian Voivodeship as a challenge for social and economic policy], (pp. 69-95). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 12. Sellman, C.L. (2015). University in Knowledge Society: Role and Changes. Journal of System and Management Science, vol. 5, pp. 84-113.
 13. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) [Act of July, 20, 2018 Law on higher education and science, uniform text, OJ 2020, item 85]. Downloaded from: http://isap.sejm.gov.pl/(access: 20.05.2021).
 14. www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl. (access: 20.05.2021).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12503
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu