BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaciow Magdalena (University of Economics in Katowice, Poland), Wójciak Mirosław (University of Economics in Katowice, Poland), Poradowska Konstancja (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Ecological Behaviour of Generation Z in Poland
Zachowania ekologiczne pokolenia Z w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 15-22, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Pokolenie Z, Zarządzanie ekologiczne, Badania empiryczne
Generation Z, Ecological management, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja zachowań ekologicznych pokolenia Z w Polsce. Badania zachowań ekologicznych pokolenia Z przeprowadzono techniką CAWI na próbie 260 respondentów. Za pomocą metod aglomeracyjnych z grupy Lance'a-Williamsa-Warda wyodrębniono trzy jednorodne grupy konsumentów z pokolenia Z: proekologiczną, ekologiczną i nieekologiczną. Za pomocą nieparametrycznej analizy wariancji (test Kruskala-Wallisa) oraz analizy post hoc oceniono istotność różnic wartości analizowanych zmiennych, wskazując na różnice w zachowaniach ekologicznych wyodrębnionych grup. Wyniki analizy wskazują na różnice w częstotliwości podejmowania zachowań ekologicznych w obrębie wyodrębnionych grup. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present research on the ecological behaviour of Generation Z in Poland. The research was conducted with the use of CAWI techniques on a sample of 260 Polish consumers from Generation Z. With use of the Lance-Williams-Ward's agglomerative methods, three homogenous groups of Gen Z consumers were identified on the basis of self-evaluation of ecological behaviour and on the be-haviour of their surrounding environment (household and friends), i.e. pro-ecological, ecological, and non-ecological. By means of non-parametric analysis of variances (Kruskal-Wallis test) and post hoc analysis, the significance of differences in the values of the analyzed variables was assessed, indicating differences in the ecological behaviors of the selected groups. The results of the analysis show that there are differences in the frequency of ecological behaviours that are undertaken within the selected groups. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska, A., Gabryjonczyk, P., Zawadka, J. (2020). Pro-ecological behavior of students of the WULS-SGGW Faculty of Economics. Annals PAAAE, 22(4), 13-24.
 2. Barnett, C., Cafaro, Ph., Newholm, T. (2005). Philosophy and ethical consumption. [In:] R. Harrison, T. Newholm, D. Shaw (Eds), The Ethical Consumer. Sage, London, 11-24.
 3. Bylok, F. (2017). Moralność i konsumpcja etyczna: dyskusja nad wymiarami etycznymi w konsumpcji. Władza Sądzenia, 13, 193-206.
 4. Dąbrowska, A. (2015). Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji (Morality and Ethical Consumption: Discussion on the Ethical Issues of Consumption). Handel Wewnętrzny, 355(2), 88-100.
 5. Dolan, P. (2002). The sustainability of "sustainable consumption". J. Macromarketing, 22(2), 170-181.
 6. Filipiak, O. (2018). W kierunku świadomej konsumpcji - nowe konteksty (Towards conscious consumption - new contexts). Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 4(30), 114-117.
 7. Fisk, G. (1973). Criteria for a theory of responsible consumption. Journal of Marketing, 37(2), 24-31.
 8. Huang, M.H., Rust, R.T. (2011). Sustainability and consumption. J. Acad. Mark. Sci., 39(1), 40-54.
 9. Jaciow, M., Wolny, R. (2021). New Technologies in the Ecological Behavior of Generation Z. Procedia Comput. Sci., 192, 4780-4789.
 10. Kuźniar, W., Surmacz, T., Wierzbiński, B. (2021). The impact of ecological knowledge on young consumers' attitudes and behaviours towards the food market. Sustain-ability, 13(4), 1984.
 11. Lewis, T., Potter, E. (2013). Ethical consumption: A critical introduction. Routledge, London.
 12. Łuczka, W. (2016). Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju (Sustainable Consumption and Determinants of Its Development). Handel Wewnętrzny, 365(6), 136-145.
 13. Radziszewska, A. (2017). Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów (New Consumption Patterns in Polish Consumers' Behaviour). Handel Wewnętrzny, 366(1), 286-297.
 14. Ratajczyk, M. (2016). Przejawy świadomej konsumpcji w zachowaniach młodych konsumentów (Manifestations of Conscious Consumption Behavior of Young Consumers). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(4.3), 119-130.
 15. Roux, C., Nantel, J. (2009). Conscious Consumption and Its Components: an Exploratory Study. NA - Advances in Consumer Research Volume 36, 903-904.
 16. Schaefer, A., Crane, A. (2005). Addressing sustainability and consumption. J. Macromarketing, 25(1), 76-92.
 17. Seahee, L., (2011). Consumers' value, environmental consciousness, and willingness to pay more toward greenapparel products. JGFM, 2(3), 161-169.
 18. Silva, M.D.G., Araújo, N.M.S., Santos, J.S. (2012). "Conscious consumption": ecocapitalism as ideology. Revista Katálysis, 15(1), 95-111.
 19. Teneta-Skwiercz, D. (2018). Odpowiedzialna konsumpcja w świetle wyników badań (Responsible consumption in the light of research results). Gospodarka w praktyce i teorii, 51(2), 51-65.
 20. Wasilik, K. (2015). Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji (The Fair Trade Idea. Towards Responsible Consumption). Marketing i Zarządzanie, (38), 101-109.
 21. Wierzbiński, B., Surmacz T., Kuźniar W., Witek, L. (2021). The role of the ecological awareness and the influence on food preferences in shaping pro-ecological behavior of young consumers. Agriculture, 11(4), 345, 1-14.
 22. Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w. (New Trends and Megatrends in the Households' Consumption Behaviour in the 21st Century). Konsumpcja i rozwój, 2, 3-21.
 23. Zalega, T. (2015). Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja - wybrane aspekty (Sustainable Development and Sustainable Consumption: Selected Aspects). Konsumpcja i rozwój, 4(13), 3-26.
 24. Zalega, T. (2018). Świadoma konsumpcja i konsumpcja współpracująca w zachowaniach konsumenckich osób starszych w Polsce. Wyniki badań własnych (Conscious and Collaborative Consumption in the Consumer Behaviour of Polish Seniors : Results of Author's own Research). ZIWGIB, 1(26), 103-120
 25. Zrałek, J. (2010). Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych (The Evolution of Green Consumption and Sustainable Development as a Factor Influencing Market Entities Behaviors). Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Ekonom. Probl. Usług, 55, 335-347.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu