BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mădălin-Mihai Moțoc (University of Iași, Romania)
Title
Estimation of Bankruptcy Risk Based on Audit Opinions : Case Study in Romania
Szacowanie ryzyka upadłościowego na podstawie opinii z audytu : studium przypadku w Rumunii
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 33-43, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Oszustwa finansowe, Szacowanie ryzyka, Upadłość przedsiębiorstwa
Financial fraud, Risk estimating, Enterprise bankruptcy
Note
JEL Classification: G33, M42
streszcz., summ.
Country
Rumunia
Romania
Abstract
W świecie skoncentrowanym na wzroście. akumulacji kapitału i ciągłym rozwoju gospodarczym ważne jest budowanie dźwigni bezpieczeństwa, aby zapewnić inwestorom zwrot z inwestycji. Media, brokerzy, instytucje finansowe i otoczenie biznesowe obecnie bardziej niż kiedykolwiek odwołują się do polityki inwestycyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale także osób fizycznych o zrównoważonym kapitale ekonomicznym. Platformy takie, jak Forex, e-Toro, Capital.com, Libertex, platformy handlu krypto-walutami i bezpłatny dostęp do giełdy sprawiają, że jest to niezwykle łatwe dla inwestorów zewnętrznych, dając jednocześnie obietnicę znacznych zwrotów w dość krótkim czasie. Celem artykułu jest identyfikacja modelu szacowania ryzyka upadłości opartego na opiniach firm audytorskich na temat zasadności rocznych sprawozdań finansowych i związanego z nimi ryzyka oszustwa. W artykule przedstawiono empiryczne podejście do zjawiska niewypłacalności, oparte na opiniach audytorów, którzy klasyfikują badane spółki jako obciążone ryzykiem oszustwa. Badanie zostało przeprowadzone na poziomie spółek z głównego rynku obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Wyniki pokazują badaną firmę sklasyfikowaną przez audytorów jako niosąca ze sobą ryzyko oszustwa, jest co najmniej o krok bliżej bankructwa w przeciwieństwie do firm bez oceny ryzyka związanego z oszustwami. W literaturze specjalistycznej powracającym problemem jest możliwość udziału firm audytorskich w modelach szacowania ryzyka upadłości poprzez oznaczanie ryzyka oszustwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Artykuł wnosi wartość dodaną w tworzeniu realnych modeli ryzyka upadłości dla dużych firm na rynku. (abstrakt oryginalny)

In a world focused on growth, capital accumulation and continuous economic development, it is important to build safety levers to ensure that investors see a return on their investments. Media outlets, brokers, financial institutions and the business environment are now referring, more than ever, to investment policies not only of companies, but also of individuals with sustainable economic capital. Platforms such as Forex, e-Toro, Capital.com, Libertex, cryptocurrency trading platforms and free access to the Stock Exchange now make it extremely easy for third-party investors, with promises of significant returns in a very short period of time. But are all these exhortations and "marketing guns" directed at individuals' finances devoid of speculative interest? The purpose of this paper is to identify a model of bankruptcy risk estimation that is based on the opinions of audit companies regarding the reasonableness of annual financial statements and their associated fraud risk. This paper presents an empirical approach to the insolvency phenomenon, based on the opinions of the auditors who classify the audited companies as having an associated fraud risk. The study was conducted at the level of companies on the main trading market of the Bucharest Stock Exchange. The results show that an audited company as having classified by auditors as an associated fraud risk is at least one step closer to bankruptcy, as opposed to companies without an assessed risk of associated fraud. The ability of audit companies to contribute to bankruptcy risk estimation models by flagging fraud risk, based on analysis of financial statements, represents a recurring problem in the specialized literature. This paper brings added value in establishing viable models of bankruptcy risk for big companies on the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albrecht, W., Zimbelman, M. (2010). Fraud examination at the end of an entity. ACL, Birmingham.
 2. Altman, E.I. (1968). Financial Ratios Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. J Finance, 23, 589-609.
 3. Apostol, C., Țaicu, M. (2009). Accepțiuni și controverse privind performanța firme, în Istrate. [In:] C. Toma (Ed.), Informarea financiar-contabilă în condiții de criză. Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Iași.
 4. Beaver, W. (1966). Financial ratios as predictors of failure. J. Account. Res. (Supp.), 4, 71-102.
 5. Berheci-Grosu, M., Robu, I-B., Istrate C. (2015). Exploratory study regarding the impact of IFRS on the audit opinion in the case of Romanian listed companies. Audit Financiar, 13, 127, 81-93.
 6. Chersan, C-I., Robu, I-B., Carp, M., Mironiuc, M. (2012). A circular causality analysis on the determinants of the audit fees within the NYSE-Quoted Companies. IBIMA Publishing, 1-17. DOI:10.5171/2012.896676
 7. Conan, J., Holder, M. (1979). Variables explicatives de per-formances et controle de gestion dans les P.M.I. Paris Dauphine University, Pari [PhD thesis].
 8. Eisenbeis, R. (1977). Pitfalls in the application of discriminant analysis in business, finance and economics. AFA 32(3), 875-900.
 9. Godîncă-Herlea, V. (2018). Legea nr. 85/2014. un drum către maturitate. Insolvency Magazine, 3, 20-24.
 10. Higgins, C., Stubbs, W. (2014). Regulatory standards vs. non-regulatory guidelines: Financial stakeholders' per-spectives on auditors reporting. CPA Australia.
 11. International Standards of Auditing - Materiality in planning and performing an audit. no. 320/2009. Retrieved from https://www.ifac.org/system/files/downloads/a018-2010-iaasb-handbook-isa-320.pdf [accessed 30.08.2021].
 12. International Standards of Auditing - The auditor's respon-sibility relating to fraud in an audit of financial statements. no. 240/2009. Retrieved from https://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-hand-book-isa-240.pdf [accessed 30.08.2021]
 13. Kaiser, H.F., Rice, J. (1974). Educational and Psychological Measurement. Sage Publication, California.
 14. Mărculescu, A.-M., Viașu, J. (2010). Percepția publicului privind detectarea și raportarea erorilor și fraudelor în procesul de audit (The public perception for detecting and reporting errors and fraud in audit process). Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad. Seria ŞtiinŃe Eco-nomice Anul 20/2010 Partea a II - a. Arad, 257-261.
 15. Mironiuc, M., Robu, I-B. (2012). Fraud audit mission: identifying a profile of the risk of fraud using the "Red Flags" technique. Financial Audit Magazine, 9, 22-29.
 16. Neagu, N. (2010). Accession blues: modest successes and major difficulties in Romania. J Financ Crime, 17, 47-60.
 17. Nwogugu, M. (2015). Failure of the Dodd-Frank Act. J Financ Crime, 22, 520-572.
 18. Ohlson, J.. Garman, M. (1981). Valuation of risky assets in arbitrage-free economies with transactions costs. J Fi-nanc Econ, 9(3), 271-280.
 19. Parkinson, M-M. (2016). Corporate governance during financial distress - an empirical analysis. Int. J. Law Manag., 58, 486-506.
 20. Peltier-Rivest, D., Lanoue, N. (2012). Thieves from with-in: occupational fraud in Canada. J Financ Crime. 19, 54-64.
 21. Pettersen, H-G. (2010). Shadow economy. tax evasion and transfer fraud - definition. measurement and data prob-lems. Int. Econ. J., 24, 4, 421-441.
 22. Piperea, G. (2017). Caracterele sacrificial. colectiv. concursual si necesar in procedura insolventei (The sacrificial. collective. contestual and necessary characters in the in-solvency procedure). Judicial Courier, 398, 398-408.
 23. Stănoiu, A. (2020). "Stânga-mprejur" sau cum a rămas ANAF fără colții de argint în procedura insolvenței ("Left-right" or how ANAF remained without silver fangs in insolvency proceedings). Tax Magasine, 4(309), 1-9.
 24. Taffler, R. (1983). The assessment of company solvency and performance using a statistical model. Account. Bus. Res., 13(52), 295-308.
 25. Taffler, R. (1984). Empirical models for the monitoring of UK corporations. JBF, 8(2), 199-227.
 26. Toma, C. (2012). Rolul auditului financiar în creșterea calității informațiilor financiare (The role of financial audit in increasing the quality of financial information). Revista Audit financiar, 10, 95, 11, 5-13.
 27. Veli, V.. Repousis. S. (2019). An investigation of the fraud risk and fraud scheme. J. Money Laund. Control., 22, 53-61.
 28. Wilks, J.. Zimbelman, M. (2010). Decomposition of Fraud-Risk Assessments and Auditors Sensitivity to Fraud Cues. J. Account. Res., 21(3), 719-745. DOI: 10.1506/HGXP-4DBH-59D1-3FHJ
 29. Yusof, N., Lai, M-L. (2014). An integrative model in predicting corporate tax fraud. J Financ Crime, 21, 424-432.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu