BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batyk Iwona M. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Rakowska Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Consumer Behavior of Inhabitants of Kaliningrad District in the Polish-Russian Local Border Traffic Zone
Zachowania konsumenckie mieszkańców obwodu kaliningradzkiego w polsko-rosyjskiej strefie małego ruchu granicznego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 4, s. 5-13, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Przejścia graniczne, Import, Preferencje zakupowe
Consumer behaviour, Border crossing, Import, Purchase preferences
Note
JEL Classification: D12, D91, E27
streszcz., summ.
Abstract
Mały Ruch Graniczny (MRG) ustanowiony na granicy polsko-rosyjskiej w 2012 roku otworzył nowe możliwości rynkowe dla rosyjskich konsumentów z obwodu kaliningradzkiego. Wprowadzenie MRG zrodziło też pytanie o to, jak zmieniające się warunki polityczne, gospodarcze i społeczne wpłynęły na ich zachowania konsumenckie. Odpowiedź na to pytanie przyjęto za cel niniejszego opracowania zrealizowanego na podstawie wywiadów z 1022 konsumentami rosyjskimi z obwodu kaliningradzkiego przeprowadzonych w latach 2012-2016. Wyniki wskazały, że rosyjscy konsumenci odnosili i dostrzegali korzyści z zakupów i handlu transgranicznego oraz przyczyniali się do lokalnego rozwoju po obu stronach granicy do czasu pojawienia się barier polityczno-administracyjnych i gospodarczych. Niekorzystne przepisy na przejściach granicznych, zakaz importu towarów rolno-spożywczych z Polski do Federacji Rosyjskiej oraz coraz bardziej niekorzystny kurs rubla zmieniły znacząco zachowania rosyjskich konsumentów, zmniejszając zakupy oraz konsumpcję towarów i usług kupowanych na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)

Local Border Traffic (LBT) established on the Polish and Russian border in 2012 created new market opportunities for Russian consumers from the Kaliningrad District, which led to a question of how the changing political, economic and social conditions impacted consumer behavior of Russians in the border market of LBT. The study aimed to answer this question based on a survey of 1,022 respondents from Kaliningrad District, carried out in 2012-2016. Findings show that Russian consumers benefitted from cross-border shopping and trade and contributed to local development on both sides of the border until administrative and economic barriers appeared. The unfavorable border crossing regulations, ban on the import of agri-food goods from Poland to the Russian Federation, and increasingly unfavorable ruble exchange rates changed the behavior of Russian consumers significantly, decreasing their purchase and consumption of goods and services bought in the LBT zone in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anczakowska, L. (2016). Rosyjska gospodarka - informacje sygnalne. Russia. Twój Rynek, 3-4, 3-14.
 2. Batyk, I.M. (2019). Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej). UWM, Olsztyn.
 3. Batyk, I.M. (2020b). Współpraca transgraniczna - motywacje, procesy i ograniczenia. Doświadczenia polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej. Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn.
 4. Batyk, I.M., Rzeczkowski, D. (2020a). Cross-border coop-Cross-border cooperation at the external border of the European Union in the context of political, economic and social conditions. The case of the Polish-Russian neighborhood. Equilibrium. Q J Econ. And Econ., 15(4), 833-871.
 5. Bobryk, A. (2020). Security policy and regional develop-ment: The impact of local border traffic on the economy of the Polish-Russian border area. Reg. Sci. Policy Pract., 12, 833-845.
 6. Chernova, V.Yu., Starostin, V.S., Butkovskaya, G.V., Zobov, A.M. (2017). Role of MNCs in Changing Preferences for Food Consumption in Russia under Import Substitution. Eur. Res. Stud. J., 20(4B), 158-166.
 7. Chmieliński, B., Wawrzusiszyn, A. (2017). Impact of local border traffic on security of local inhabitants of Warmia and Mazury region. Public Security and Public Order,Public Security and Public Order, (18), 59-76.
 8. GUS, US w Rzeszowie (2014). Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r., Warszawa--Rzeszów.
 9. GUS, US w Rzeszowie (2015). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2014 r., Warszawa-Rzeszów.
 10. GUS, US w Rzeszowie (2016). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r., Warszawa-Rzeszów.
 11. Ipsos Global Trends: Fragmentation, Cohesion & Uncertainty. (2017). Retrieved from http://assets.ipsos-mori. com/gts/ipsos-gts-report.pdf [accessed 02.09.2018].
 12. Korneevets, V.S., Zaitseva, N.A., Dragileva, I.I, Shabliauskene, E.V. (2017). Assessment of the Prospects for Cross-Border Cooperation in the Conditions of the Changing Function of the Border. Eurasian J. Anal. Chem., 12(7b), 1375-1382.
 13. Palmowski, T., Fedorov, G.M. (2020). The potential for development of Russian-Polish cross-border region. Geog-Geography, Environment, Sustainability, 13(1), 21-28.
 14. Powęska, H. (2016). Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 15. Powęska, H. (2020). The share of cross-border shopping in Poland's trade turnover of food products with neighbouring countries on the European Union eastern border in 2013-2018. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 19(4), 103-112.
 16. Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention, L 405.
 17. Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (2004). Consumer Behavior. Pearson, New York.
 18. Sokół, W. (2017), Polska-Rosja: wybrane gospodarcze aspekty współpracy transgranicznej. Polityka Wschodnia, 2(13), 82-92.
 19. Statystyki Komendy Głównej Straży Granicznej. Retrieved from https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html [accessed 10.01.2017].
 20. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012 poz. 814). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/Deta-ilsServlet?id=WDU20120000814 [acces-sed 02.02.2018].
 21. Waldziński, D. (2011). Obwód Kaliningradzki jako płaszczyzna kształtowania współpracy kulturowo-cywilizacyjnej między zachodem i wschodem w Europie Bałtyckiej. Przegląd Wschodnioeuropejski, 2, 181-206.
 22. Witkowski, P. (2014). Cross-Border Cooperation between the European Union and Neighbouring Countries. Practical Facilitations in the Form of Local Border Traffic. Barometr Regionalny, 12(1), 7-14.
 23. Zalega, T. (2012). Rationality and Methods of Research Into Consumer Market Behavior. Equilibrium, 7(4), 77-99.Equilibrium, 7(4), 77-99.
 24. Żęgota, K. (2014). Polish-Russian small border traffic in the context of Russia-EU relations. Baltic Region, 3(21),Baltic Region, 3(21), 88-99.
 25. Żukowski, A. (2002). Pogranicze północno-wschodnie Polski a Polska polityka zagraniczna. Refleksje nad perspektywą stosunków z obwodem kaliningradzkim. [In:] R. Stemplowski, A. Żelazo (Eds), Polskie pogranicze a polityka zagraniczna u progu XXI wieku - Raporty. PISM, Warszawa, 323-347.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu