BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Tadeusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Olewnicki Dawid (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Zaremba Łukasz (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Poland)
Title
Production Potential of the Vegetable Sector in Poland and Selected EU Countries
Potencjał produkcyjny sektora warzywniczego w Polsce i wybranych krajach UE
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 4, s. 15-28, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Warzywnictwo, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Vegetable farming, Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
JEL Classification: Q12, D24, J24
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem badań była ocena potencjału produkcyjnego sektora warzywniczego jako czynnika konkurencyjności w Polsce i wybranych krajach UE. Ocenę produkcji warzywniczej oparto na: analizie porównawczej poziomu i zmian powierzchni ziemi przeznaczonej pod uprawę, plonów, liczby gospodarstw i średniej powierzchni upraw w gospodarstwie. Analizowano również strukturę gatunkową upraw, poziom plonów podstawowych warzyw, zasoby czynników produkcji rolnej z systemu FADN. Badania wykazały, że z jednej strony wysoka i rosnąca pozycja Polski w produkcji warzyw wynika przede wszystkim z dużego areału upraw, częściowo z ich komplementarnej struktury, a przede wszystkim z relatywnie niskich kosztów pracy w porównaniu z innymi badanymi krajami UE. Z drugiej strony za poprawą efektywności nie przemawia duże rozdrobnienie polskich gospodarstw, choć w badanym okresie zaobserwowano wzrost średniej powierzchni upraw w przeliczeniu na gospodarstwo. Z analizy nakładów w gospodarstwach warzywniczych (na podstawie danych FADN) w wybranych krajach wynika również, że w analizowanym okresie spadek zasobów czynników produkcji zaobserwowano w Polsce, we Włoszech i Francji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to assess the production potential of the vegetable sector, as a factor of competitiveness, in Poland and selected EU countries. The evaluation of vegetable production was based on a comparative analysis of the level and changes in land area devoted to crops, yields, the number of farms and the average area of crops on the farm, the species structure of crops, the level of basic vegetable yields, and the resources of the factors of vegetable farm production from the FADN system. The research has shown that Poland's high and growing position in vegetable production results mainly from the high acreage of crops, their partially complementary structure, and above all from relatively low labour costs compared to other surveyed EU countries. On the other hand, the improvement of effectiveness is not supported by the large fragmentation of Polish farms, although an increase in the average area of cultivation per farm was observed in the examined period. The research shows that in most of the analysed countries there was still a large fragmentation of vegetable farms. The analysis of vegetable farm inputs (on the basis of FADN data) in selected countries also shows that in the analysed period, a decrease in production factor resources was observed in Poland, Italy and France.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski, P., Zmarlicki, K. (2017). Production and economic results of farms with apple production in Poland and Germany in 2000-2014. Rocz. Nauk. SERiA, 19(1),Rocz. Nauk. SERiA, 19(1), 9-13.
 2. De Cicco, A. (2019). The fruit and vegetable sector in the(2019). The fruit and vegetable sector in the EU - astatistical overview. Eurostat Statistics Explained. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/53634.pdf [accessed 15.04.2020].
 3. FAO (2020). Agriculture production. Retrieved from http://www.fao.org/faostat/en/#home [accessed 23.04.2020].
 4. Filipiak, T. (2014). Changes on the vegetable market and vegetable growing farms in Poland after integration with the European Union. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 5. Filipiak, T., Maciejczak, M. (2008). The conditions of development of polish fruit and vegetable sector in the period 2004-2007. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95(2), 97-109.
 6. Galuzzo, N. (2014). Agroforestry actions in Italy: an economic analysis using the european database FADN.
 7. Bulg. J. Agric. Sci., 20(4), 727-733.
 8. Garrone, M., Emmers, D., Olper, A., Swinnen, J. (2019). Jobs and agricultural policy: Impact of the common agricultural policy on EU agricultural employment. Food Policy, 87, 101744.
 9. GUS (2002). Wyniki powszechnego spisu rolnego, Warszawa. Retrieved from https://stat.gov.pl/spisy-powszech-ne/narodowe-spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2002/ [accessed 18.11.2021].
 10. GUS (2010). Wyniki powszechnego spisu rolnego 2010, Warszawa. Retrieved from https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010/ [accessed 18.11.2021].
 11. GUS (2018). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Agricultural Statistical Yearbook, Warszawa.
 12. Jabłońska, L., Filipiak, T., Gunerka, L. (2017). Cost competitiveness of horticultural farms in Poland and selected EU countries. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(32)1, 63-72.
 13. Jabłońska, L., Olewnicki, D., Gunerka, L. (2013). Structural changes in Polish horticulture in the years 2002-2010. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100(3), 62-72.
 14. KOWR (2017). Vegetable market in Poland. Biuro analiz strategicznych Krajowego Ośrodka Wsparcie Roln-ictwa. Retrieved from http://www.kowr.gov.pl/uploads/Retrieved from http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/wydawnictwa/rynek_owocow_kowr_2018.pdf [accessed 02.03.2020].
 15. Menrad, K., Gabriel, A., (2009). National innovation sys-tems in horticulture in Germany and the Netherlands. J Public Policy, 4, 479-494.
 16. Neuenfeldt, S., Gocht, A. (2014). A handbook on the use of FADN database in programming models. Thünen Working Paper, No. 35. Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig.
 17. Nosecka, B., Pawlak, J., Poczta, W. (2011). Selected aspects of agriculture competitiveness. IERiGŻ, Warszawa.
 18. Olewnicki, D., (2011). Changes in the horticultural economy in the years 1965-2008 and prospects for development. WOBIAK, WULS-SGGW, Warszawa [PhD thesis].
 19. Shahbandeh, M. (2020). Vegetable production worldwide by region 2017. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/264066/global-vegegable-produc-tion-by-region/ [accessed 20.04.2020].
 20. Wigier, M. (2014). The model of development of polish ag-riculture in the light of the CAP implementation. Zagad-nienia Ekonomiki Rolnej, 1, 22-41.
 21. Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2012). Horticultural farms in Poland and selected European Union countries. IERiGŻ, Warszawa.
 22. Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2013). Polish Vegetable Farms Compared to Selected European Union Countries. EiOGŻ, 102, 67-86.
 23. Zmarlicki, K. (2015). Kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej, zielarskiej i roślin włóknistych. III Kongres Nauk Rolniczych. Instytut Ogrodnictwa, Warszawa. Retrieved from https://kongres.cdr.gov.pl/images/P3_4_Buchwald.pdf [accessed 21.04.2020].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu