BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączkowska Martyna (Poznań University of Economics, Poland), Borychowski Michał (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Profitability of Photovoltaics in Poland : Case Study af a Household
Opłacalność inwestycji w panele fotowoltaiczne w Polsce na przykładzie gospodarstwa domowego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 4, s. 29-37, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Energia odnawialna, Gospodarstwa domowe, Inwestycje, Energia elektryczna, Energia słoneczna
Renewable energy, Households, Investment, Electric power, Solar energy
Note
JEL Classification: Q41, Q42, Q50, D14
streszcz., summ.
Abstract
Panele fotowoltaiczne są coraz częściej wykorzystywane do przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną w gospodarstwach domowych, także w Polsce. Rozwój tego rodzaju energii odnawialnej wynika z jednej strony z obowiązujących regulacji prawnych w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej, z drugiej strony natomiast z licznych korzyści, które są związane ze stosowaniem tych paneli. Wśród nich należy wymienić zarówno argumenty ekonomiczne, jak i środowiskowe. Celem pracy była ocena opłacalności inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną w gospodarstwie domowym w Polsce w latach 2019-2021. Omówiono więc koszty inwestycji, a także korzyści wynikające z jej podjęcia. Ponadto, dokonano różnych obliczeń i szacunków dotyczących zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przez 31 miesięcy objętych badaniem skumulowany dodatni bilans energii elektrycznej wytworzonej ponad energią zużytą w gospodarstwie domowym przekroczył 2900 kWh, co skutkowało nadwyżką ekonomiczną w kwocie ponad 1600 PLN (ok. 360 EUR). Co więcej inwestycja przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego, co jest wartością dodaną fotowoltaiki. (abstrakt oryginalny)

Photovoltaics is increasingly used to convert solar energy into electricity in households, including in Poland. The development of this type of renewable energy results, on the one hand, from legal regulations related to climate and energy policies, and on the other hand, from the numerous benefits connected with the use of pho-tovoltaics. These include both economic and environmental advantages. The aim of the work was to assess the profitability of installing photovoltaics in a Polish household in 2019-2021. Therefore, the costs of the investment are presented, as well as the benefits, mainly in economic terms. Different calculations and estimates concerning return on the invested capital are also shown. During the 31 months covered by the study, the cumulative positive balance of electricity that was generated above the energy consumed in the household exceeded 2,900 kWh, which resulted in an economic surplus of over PLN 1,600 (about EUR 360). What is more, the investment contributed to the protection of the natural environment which is the added value of the photovoltaics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borychowski, M., Czyżewski, B. (2017). Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech po 2005 roku. Ekonomiczne determinanty i uwarunkowania instytucjonalne. PWN, Warszawa.
 2. Borys, T. (2013). Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 1(44), 8-28.
 3. Brodziński, Z., Brodzińska, K., Szadziun, M. (2021). Photovoltaic Farms - Economic Efficiency of Investments in North-East Poland. Energies, 14(8), 2087.
 4. Chmieliński, M. (2015). Analiza opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) w Polsce w oparciu o produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne. Ekonomia XXI wieku, 3(7), 113-129.
 5. Costanza, R., Cumberland, J., Daly, H., Goodland, R., Norgaard, R. (1997). An introduction to ecological econom-An introduction to ecological economics. St. Lucie Press and ISER, Boca Raton.
 6. Czaja, S. (2012). Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Ekonomia i Środowisko, 3(43), 28-50.
 7. European Commission. 2030 climate & energy framework. Retrieved from https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-frame-work_en [accessed 09.12.2021].
 8. Eurostat. HICP - monthly data (annual rate of change). Re-trieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en [accessed 09.12.2021].
 9. Góral, J. (2014). Podejście horyzontalne czy regionalne w podziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020? IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Guaita-Pradas, I., Blasco-Ruiz, A. (2020). Analyzing Profitability and Discount Rates for Solar PV Plants. A Spanish Case. Sustainability, 12, 3157.
 11. Hirschburger, R., Weidlich, A. (2020). Profitability of photovoltaic and battery systems on municipal buildings. Renewable Energy, 153, 1163-1173.
 12. IRENA and ILO (2021). Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2021, Abu Dhabi, Geneva.
 13. Jastrzębska, G. (2017). Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie. WKŁ, Warszawa.WKŁ, Warszawa.
 14. Kruzel, R., Helbrych, P. (2018). Analysis of the profitability of a photovoltaic installation in the context of sustainable development of construction. E3S Web of Conferences, 49, 00061.
 15. Ministerstwo Energii (2019). Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Założenia i cele oraz polityki i działania. Wersja 4.1 z dn. 18.12.2019.
 16. Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
 17. Mirowski, T., Sornek, K. (2015). Potential of prosumer power engineering in Poland by example of micro PV installation in private construction. Polityka Energetyc-Polityka Energetyc-zna - Energy Policy Journal, 18(2), 73-84.
 18. National Renewable Energy Laboratory. Retrieved from https://www.nrel.gov/index.html [accessed 09.12.2021].
 19. NBP. Retrieved fromhttps://www.nbp.pl/ [accessed 09.12.2021].
 20. Olczak, P., Olek, M., Kryzia, D. (2020). The ecological impact of using photothermal and photovoltaic installations for DHW preparation. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 23(1), 65-74.
 21. Piwowar, A. (2020). Outline of the Problem of Energy Poverty in Poland - Trend and Extent. Hradec Economic Days 2020, Hradec Kralove.
 22. Piwowar, A. (2021). The Level of Energy Poverty in Poland Compared to other European Union Countries. Hradec Economic Days 2021, Hradec Kralove.
 23. Popczyk, J. (2014). Energetyka prosumencka. IBnGR, Gdańsk.
 24. Prandecki, K., Wrzaszcz, W., Buks, J., Bocian, M. (2014). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (25). Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 25. Riffkin, J. (2011). The Third Industrial Revolution. How lateral power is transforming energy, the economy, and the world. Palgrave Macmillan, New York. Palgrave Macmillan, New York.
 26. Rogall, H. (2010). Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung.. Zysk i S-ka, Poznań.
 27. Sobczyk, E. (2020). Opłacalność projektu inwestycyjnego polegającego na budowie mikroinstalacji prosumckiej w gospodarstwie domowym. Roczniki Ekonomiczne KPSW, 13, 173-185.
 28. Szpulak, P., Paszkiel, S., Wawrzyniak, S., Gryszpiński, M. (2017). Investment profitability analysis of an on-gridInvestment profitability analysis of an on-grid photovoltaics system. IAPGOS, 7(2), 36-39.
 29. Urząd Regulacji Energetyki. Retrieved from https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7853,Srednia-cena-energii-elektrycznej-dla-gospo-darstw-domowych.html [accessed 09.12.2021].
 30. World Bioenergy Association (2009). WBA Position Paper on Global Potential of Sustainable Biomass for Energy.
 31. Wysokiński, M., Gromada, A., Trębska, P. (2017). Prevalence and spatial distribution of fuel poverty in house-holds in Poland. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 16(3), 93-100.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu