BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomianek Iwona (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Hasiec Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Coherence of the Spending of EU Funds in the Szczebrzeszyn Municipality in Poland in 2014-2020 : Expectations of Inhabitants for Local Development and Improving the Quality of Life
Spójność wydatkowania środków unijnych w gminie Szczebrzeszyn w latach 2014-2020 z oczekiwaniami mieszkańców w zakresie poprawy jakości życia i rozwoju lokalnego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 4, s. 49-61, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Gmina, Rozwój lokalny, Jakość życia, Inwestycje
District, Local development, Quality of life, Investment
Note
JEL Classification: I25, O12, R51
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rozwój lokalny rozumiany jako proces znaczących przemian uwarunkowany jest zarówno zasobami endogenicznymi, jak i egzogenicznymi, do których należy zaliczyć dotacje z UE. Głównym celem opracowania była identyfikacja obszarów, w których gmina Szczebrzeszyn realizowała projekty unijne w latach 2014-2020, a także poznanie opinii mieszkańców gminy na temat zasadności inwestycji realizowanych ze środków unijnych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i poprawy jakości życia. W związku z tym przeprowadzono wśród mieszkańców gminy badanie CAWI oraz przeanalizowano zmiany, jakie zaszły dzięki dofinansowaniu z UE na jej terenie. Jak się okazało, większość respondentów dostrzegło rozwój gminy Szczebrzeszyn w ostatnich dziesięciu latach. Wykorzystanie środków unijnych pozwoliło na zwiększenie m.in. długości sieci kanalizacyjnej i ścieżki rowerowej, a także zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Respondenci uznali, że niektóre projekty wpłynęły pozytywnie na jakość ich życia. (abstrakt oryginalny)

Local development, understood as a process of significant changes, is conditioned by both endogenous and exogenous resources, including EU subsidies. The main objective of the study is to identify the areas in which EU projects were implemented by the Szczebrzeszyn commune in Poland in 2014-2020. In addition, the study analyzes the opinions of the commune inhabitants on the legitimacy of investments implemented with EU funds, in the context of the socio-economic development of the commune and improvement of the quality of life. A CAWI survey was conducted among the inhabitants of the municipality, and the changes that have occurred due to the EU funding were analyzed. Most respondents noticed the development within the Szczebrzeszyn municipality in the last ten years. The use of EU funds allowed to increase the length of the sewage network and bicycle path, as well as to install solar collectors and photovoltaic panels. The respon-dents claimed that some of the projects positively impacted their quality of life. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boboli, I., Dashi Muça, E. (2021). The impact of smart tourism in local communities. Case of Visit Gjirokastra. 6th International Istanbul Scientific Research Congress Pro-ceedings Book, 518-523. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1Y1Zp9JPu9jx11CZ48NzznvodUo7RVy-M/view [accessed 04.10.2021].
 2. Brăgaru, C. (2011). Absorption of European Funds, Priority Objective for Local Communities Development. RevistaRevista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 194-201.
 3. Borkowski, B., Dudek, H., Szczesny, W. (2004). Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Miasto i Gmina Szczebrzeszyn. Retrieved from Miasto i Gmina Szczebrzeszyn. Retrieved from https://szczebrzeszyn.pl/pl/blog-artykul/306 [accessed 04.10.2021].
 5. Greenland, S., Senn, S.J., Rothman, K.J., Carlin, J.B., Poole, C., Goodman, S.N., Altman, D.G. (2016). Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: A guide to misinterpretations. Eur. J. Epidemiol., 31(4),Eur. J. Epidemiol., 31(4), 337-350.
 6. Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i po-zarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS 4(24), 9-28.
 7. Local Data Bank, Statistics Poland (BDL GUS). Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed 04.10.2021].
 8. Mapa dotacji UE. Retrieved from https://mapadotacji.gov.pl/projekty/779477/ [accessed 04.10.2021].
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012). Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, Studium wykonalności, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Warszawa.
 10. Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. UAM, Poznań.
 11. Pomianek, I. (2018). Preparation of local governments to implement the concept of sustainable development against demographic changes in selected rural and urbanrural communes of the Warmia and Mazury Voivodeship. Problemy Zarządzania - Management Problemy Zarządzania - Management Issues, 16, 3(75), 1, 39-54
 12. Rakowska, J. (2019). Fundusze unijne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w świetle teorii rozwoju lokalnego, Wydaw. SGGW, Warszawa.
 13. Rakowska, J., Pomianek, I., Ozimek, I. (2020). Turystyka - fundusze unijne - rozwój lokalny. Wyd. SGGW, Warszawa
 14. Realizowane projekty. Miasto i Gmina Szczebrzeszyn. Retrieved from https://szczebrzeszyn.pl/pl/blog-catego-ria/10 [accessed 04.10.2021].
 15. Sawicka, J., Kurek, I. (2004). Polityka spójności w ro-zszerzonej Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla samorządów gmin. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 3(1), 77-90.
 16. Sierak, J. (2018). Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin, Optimum. Econ. Stud., 3(93), 195-208.
 17. Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2020, Szczebrzeszyn.
 18. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014--2020. Retrieved from: https://strategia.lubelskie.pl/Retrieved from: https://strategia.lubelskie.pl/srwl.html [accessed 04.10.2021].
 19. Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2020). Fundusze Europejskie. Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014-2019. Wspólnota. Retrieved Wspólnota. Retrieved from https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/ANDRZEJ_GNIADKOWSKI/Nr_21-2020_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf [accessed 04.10.2021].
 20. Szara, K., Majka, A. (2017). Korzyści z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49(1), 384-395.
 21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie. Miasto i Gmina Szczebrzeszyn. Retrieved from https://szczebrzeszyn.pl/pl/blog-artykul/309 [accessed 04.10.2021].
 22. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lu-blinie (2015). Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Retrieved from https://Retrieved from https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=935&p1=szczegoly&p2=1035314 [accessed 04.10.2021].
 23. Urząd Miejski w Szczebrzeszynie (2017). Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023, Szczebrzeszyn. Retrieved from http://Retrieved from http://bip.szczebrzeszyn.pl/miastoigmina,27_97 [accessed 04.10.2021].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu