BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suwaj Robert (Politechnika Warszawska)
Title
Nowe spojrzenie na opłatę legalizacyjną
A New Look at ahe Legalization Fee
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 7-14, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Sankcje administracyjne
Building Code, Taxes and fees, Administrative sanction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki rozważań nad prawną konstrukcją instytucji opłaty legalizacyjnej głównie z perspektywy standardów wynikających zasady państwa prawnego. Założeniem jest próba oceny charakteru prawnego tej instytucji w kontekście zasady określoności przepisów prawa oraz sposobu jej interpretacji zarówno z perspektywy ochrony interesu publicznego, jak również interesu właściciela nieruchomości, który - z różnych powodów - rozpoczął realizację inwestycji budowlanej bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu wydanego w sprawie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Rozważania prowadzone są w kontekście adekwatności, proporcjonalności i niezbędności tego instrumentu prawnego, który ustawodawca przewidział do zastosowania w każdym przypadku zaistnienia stanu niezgodności prowadzonej inwestycji z przepisami prawa budowlanego, które wymagają legalizacji. Ocenie poddano również sposób normatywnego kształtowania wymiaru tej opłaty w kontekście zasady równego traktowania oraz z perspektywy zasady sprawiedliwej procedury; do jej zastosowania nie wystarcza złożenie wniosku przez inwestora, bowiem postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanej organ nadzoru budowlanego wszczyna z urzędu. Wszystkie powyższe okoliczności wskazują na zasadne rozważenie, czy konstrukcja prawna opłaty legalizacyjnej realizuje standard prawidłowej legislacji przyjęty w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of considerations about the legal structure of the institution of the legalization fee mainly from the point of view of standards arising from the principle of the rule of law. The objective is to attempt to assess the legal nature of this institution in the context of the principle of determinacy of the provisions of the law and the method of its interpretation both from the point of view of the protection of the public interest, as well as the interest of a property owner who, for various reasons, started a construction project without the required building permission, without the required notification or despite objections issued in the case by an architectural and construction administrative authority. The deliberations are conducted in the context of adequacy, proportionality and necessity of this legal instrument, which the legislator intended to be used in every case of non-compliance of the project being conducted with the provisions of the construction law, which require legalization. The manner in which the amount of this fee was normatively set was also assessed in the context of the principle of equal treatment and from the point of view of the principle of a just procedure; it is insufficient for the investor to file an application for it to be applied, as the proceedings to legalize unauthorized construction are initiated ex officio by the construction supervision authority. All these circumstances suggest that it is reasonable to consider whether the legal structure of the legalization fee meets the standard of correct legislation adopted in the Constitutional Tribunal's case law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001.
  2. Dowgier R., Etel L., Liszewski G., Pahl B., Komentarz do art. 1 [w:] R. Dowgier, L. Etel, G. Liszewski, B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX 2021.
  3. Gomułowicz A., Podatek a opłata [w:] A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016.
  4. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A.R. Światłowski, Warszawa 2000.
  5. Prusak F., Zaniechanie ukarania sprawcy [w:] System Prawa Karnego, red. A. Marek, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014.
  6. Sawicki J., Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, "Prokuratura i Prawo" 2013/6.
  7. Siwik Z., Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Część ogólna, Wrocław 1993.
  8. Suwaj R., Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, Warszawa 2021.
  9. Zgoliński I., Komentarz do art. 16 [w:] A. Bułat, V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, I. Zgoliński, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu