BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Title
Opłata legalizacyjna jako sui generis...
Legalization Fee as a sui generis...
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 15-23, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Sankcje administracyjne
Building Code, Taxes and fees, Administrative sanction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z warunków określonych w ustawie z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, koniecznych do legalizacji obiektu budowlanego (lub jego części) wzniesionego z naruszeniem prawa, zwanej również legalizacją samowoli budowlanej, jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Obecna prawna regulacja opłaty legalizacyjnej budzi pewne wątpliwości, które z kolei prowadzą do postawienia pytania o prawny charakter tej opłaty. Zasadność takiego pytania wynika między innymi z tego, że w konstrukcji prawnej opłaty legalizacyjnej można dostrzec cechy zarówno opłaty publicznej, jak i sankcji administracyjnej, w tym w szczególności administracyjnej kary pieniężnej w rozumieniu art. 189b Kodeksu postępowania administracyjnego. Rysująca się na tym tle swoistość opłaty legalizacyjnej skłania ponadto do podjęcia próby znalezienia motywów oraz dokonania oceny rozwiązań normatywnych przyjętych w tym zakresie w obowiązującym porządku prawnym. (abstrakt oryginalny)

One of the conditions specified in the Construction Law of 7 July 1994, which is necessary for legalizing a building (or its part) erected in breach of the law, also referred to as legalization of unauthorized construction, is the payment of a legalization fee. The current legal regulation on the legalization fee gives rise to certain doubts, which, in turn, lead to the question of the legal nature of this fee. The legitimacy of such a question arises, among other things, from the fact that features of both a public levy and an administrative sanction, including, in particular, an administrative fine, in the meaning of Article 189b of the Administrative Procedures Code, can be noticed in the legal structure of the legalization fee. Furthermore the uniqueness of the legalization fee, which can be seen in this light, incites an attempt to find the motives and to assess the normative solutions accepted in this respect in the current legal order. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bogusz M., Delikt administracyjny i kara administracyjna z perspektywy konstytucyjnej [w:] "Administratywizacja" prawa karnego czy "kryminalizacja" prawa administracyjnego, red. M. Bogusz, W. Zalewski, Gdańsk 2021.
 2. Bogusz M., Obowiązek administracyjnoprawny [w:] Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, red. T. Bąkowski, K. Żukowski, Warszawa 2016.
 3. Bogusz M., Postanowienie materialnoprawne [w:] Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, red. T. Bąkowski, K. Żukowski, Warszawa 2016.
 4. Bojanowski E., Kara administracyjna. Kilka refleksji [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019.
 5. Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013.
 6. Choduń A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone - wybrane zagadnienia teoretyczne [w:] A. Choduń, A. Gomułowicz, A. Skoczylas, Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013.
 7. Cieślak M., Wstęp do nauki polskiego prawa karnego, Gdańsk 1988.
 8. Górski M., Nakaz i zakaz [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 9. Jaciubek W., Umowa prorogacyjna jako czynność sui generis, "Polski Proces Cywilny" 2016/4.
 10. Nowicki H., Sankcje administracyjne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 11. Paśnik J., Kilka refleksji o regulacji stanu epidemii jako sui generis pozakonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2020/11.
 12. Rypina M., Opłata legalizacyjna [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska- -Filipowicz, Warszawa 2021.
 13. Smoleń P., Opłaty [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2008.
 14. Stahl M., Sankcje administracyjne - problemy węzłowe [w:] Sankcje administracyjne, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.
 15. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu