BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniszewska Lucyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Opłata legalizacyjna - charakter prawny oraz zasady nakładania w świetle demokratycznego państwa prawnego
Legalization Fee - Legal Nature and Principles of Imposition in the Light of a Democratic State Governed by the Rule of Law
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 24-33, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Sankcje administracyjne, Kara administracyjna
Building Code, Taxes and fees, Administrative sanction, Administrative penalty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na problematyce charakteru prawnego opłaty legalizacyjnej, która w doktrynie od lat budzi wątpliwości. Instytucja ta - chociaż została przez ustawodawcę nazwana mianem opłaty - jest wyposażona w liczne cechy właściwe dla administracyjnych kar finansowych. Opłata ta może być zaliczona do instrumentu bardzo zbliżonego do kar, jednak z tą różnicą, że brakuje jej cech przymusowości. Przyjęta w polskim ustawodawstwie konstrukcja opłaty legalizacyjnej także i z tego powodu jest przedmiotem krytyki. Jest to instytucja nietypowa, która może być rozważana także jako sui generis, która wymaga jednak przyjęcia jednolitej interpretacji w zakresie zasad jej nakładania. Postulować należy do ustawodawcy o wprowadzenie definicji opłaty legalizacyjnej, która wpłynęłaby na właściwą interpretację przepisów związanych z jej stosowaniem. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the issue of the legal nature of the legalization fee, which has been giving rise to doubts in the legal doctrine for years. Although the legislator called this institution a fee, it has numerous features that are typical of administrative fines. This fee can be classified as an instrument that is very similar to penalties, but with the difference that it lacks the features of being compulsory. The structure of the legalization fee adopted in Polish law is also criticized for this reason. It is an atypical institution, which can also be considered as a sui generis, but which requires the acceptance of a uniform interpretation of the principles of its imposition. The legislator should be asked to introduce a definition of the legalization fee, which would affect the correct interpretation of the regulations related to its application. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Draniewicz B., Opłata produktowa, Warszawa 2009.
  2. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce, Bydgoszcz 2007.
  3. Jaśkiewiczowa J., Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce [w:] Studia podatkowe i budżetowe, red. Z. Jaśkiewicz, Toruń 1964.
  4. Mazurkiewicz M., Opłaty i kary w systemie ochrony środowiska w Polsce (struktura prawna i funkcje), Wrocław 1986.
  5. Münnich M., Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015/10.
  6. Plucińska-Filipowicz A., Komentarz do art. 49d [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2021.
  7. Suwaj R., Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, Warszawa 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu