BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobkowski Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Opłata legalizacyjna jako budżetowa należność o charakterze publicznoprawnym?
Legalization Fee as a Budget Receivable of a Public Law Nature?
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 34-42, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Należności, Dochody budżetowe
Building Code, Taxes and fees, Receivables, Budget revenue
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji nad prawnofinansowym i prawnoadministracyjnym charakterem opłaty legalizacyjnej ustalanej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części. Skupiono w nim uwagę na istocie prawnej tradycyjnie pojmowanej legalizacji oraz scharakteryzowano opłaty z tym związane. Porównano także opłatę legalizacyjną ustalaną w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części z opłatą legalizacyjną związaną z legalizacją urządzenia wodnego. Ustalono, że zapłata ustalonej w określonej wysokości opłaty legalizacyjnej z Prawa budowlanego nie jest obligatoryjna, ale jest prawem inwestora. Nie stanowi też opłaty administracyjnej w tradycyjnym rozumieniu. Stąd też nie może być uznana za daninę publiczną, a co za tym idzie - budżetową należność o charakterze publicznoprawnym. Jest za to faktycznym przychodem budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)

The article is a contribution to the discussion on the financial law and administrative law nature of the legalization fee, which is set in order to obtain a decision legalizing a structure or its part. It focuses on the legal essence of traditionally understood legalization and describes the fees related to it. It also compares the legalization fee that is set for the purpose of obtaining a decision legalizing a structure or its part with the legalization fee related to legalizing awater device. It was established that the payment of the legalization fee set at a specified amount under the Construction Law is not obligatory, but it is the investor's right. Nor does it constitute an administrative charge in the traditional sense. Therefore, it cannot be considered a public levy, and as a result, a budget receivable of a public law nature. Instead, it is actual revenue to the state budget. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Dochody i wydatki budżetu, red. M. Weralski, Warszawa 1985.
  2. Antonów D., Pojęcie opłaty w polskim języku prawnym [w:] Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, red. W. Miemiec, Wrocław 2017.
  3. Brzezicki T., Opłata administracyjna. Konstrukcja prawna, Toruń 2019.
  4. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008.
  5. Jaśkiewiczowa J., Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce [w:] Studia podatkowe i budżetowe, red. Z. Jaśkiewicz, Toruń 1964.
  6. Münnich M., Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015/10.
  7. Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu