BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sakowicz Andrzej (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zbieg odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej w Prawie budowlanym
Convergence of Misdemeanour and Administrative Liability in the Construction Law
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 43-57, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Sankcje administracyjne
Building Code, Taxes and fees, Administrative sanction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kumulacja odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej tej samej osoby na tej samej podstawie faktycznej w oczywisty sposób rodzi pytania o jej zgodność z zasadą ne bis in idem i zasadą proporcjonalności. Ustawodawca, określając sankcję za naruszenie prawa, musi respektować proporcjonalność własnego naruszenia praw i wolności jednostki. Nie może stosować sankcji nieadekwatnych lub nieracjonalnych albo też niewspółmiernie dolegliwych. Wymogi te nie powinny być obce Prawu budowlanemu. Na podstawie art. 93 pkt 13 tej ustawy ponosi odpowiedzialność wykroczeniową osoba, która naruszyła normy określone w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2, wykonując roboty budowlane. Sprawcy powyższych zachowań, niezależnie od odpowiedzialności wykroczeniowej, grozi także odpowiedzialność administracyjna w postaci nakazu rozbiórki bądź nałożenia opłaty legalizacyjnej. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnienie wskazanego zbiegu reżimów odpowiedzialności nie narusza zasady proporcjonalności ingerencji do wagi chronionych dóbr prawnych. (abstrakt oryginalny)

The combination of misdemeanour and administrative liability of the same person on the same factual basis obviously gives rise to questions about its compliance with the principle of ne bis in idem and the principle of proportionality. When specifying the sanction for a breach of the law, the legislator must respect the proportionality of a breach of the individual's rights and freedoms. It cannot apply sanctions that are inadequate or unreasonable or disproportionately burdensome. These requirements should not be alien to the Construction Law. According to Article 93, para. 13 of this Act, aperson who breaches the norms specified in Article 48, para. 1, Article 50, para. 1, item 1 or Article 50, para. 1, item 2 by performing construction works bears misdemeanour liability. Regardless of the misdemeanour liability, the perpetrator is also threatened with administrative liability in the form of a demolition order or the imposition of a legalization fee. The objective of this article is to answer the question of whether the existence of the said coincidence of regimes of liability breaches the principle of proportionality of interference in the importance of protected legal rights. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Asman T., Dessoulavy-Śliwiński E., Janiszewska-Kuropatwa E., Niewiadomski Z., Plucińska-Filipowicz A., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2009.
 2. Błachnio-Parzych A., Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C-524/15, Criminal Proceedings against Luca Menci, "Review of European and Comparative Law" 2021/2.
 3. Błachnio-Parzych A., Sankcja administracyjna a sankcja karna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Sankcje administracyjne, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.
 4. Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016.
 5. Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.
 6. Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013.
 7. Dziwiński R., Glosa do wyroku NSA z 17 kwietnia 2000 r., IV SA 394/98, OSP 2001/7-8.
 8. Jakubowska-Hara J., Kilka uwag o obowiązku naprawienia szkody w prawie wykroczeń na tle unormowań kodeksu karnego [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii, i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Toruń 2010.
 9. Jędrzejewski S., Glosa do wyroku NSA we Wrocławiu z 12 grudnia 1996 r., II SA/Wr 236/96, OSP 1997/1.
 10. Jędrzejewski S., Postępowanie administracyjne w procesie budowlanym [w:] Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.
 11. Król-Bogomilska M., Z problematyki zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej - w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] Wina i kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman, red. M. Płatek, M. Dziewanowska, Warszawa 2012.
 12. Kurzępa B., Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo, Toruń 2008.
 13. Mozgawa M., Kulik M, Wybrane zagadnienia z zakresu wzajemnego stosunku odpowiedzialności karnej i administracyjnej, "Ius Novum" 2016/3.
 14. Lach A., Sankcje administracyjne i karne a zakaz podwójnego karania w świetle najnowszego orzecznictwa ETPCz i TS, "Prokuratura i Prawo" 2017/9.
 15. Lewicki M., Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2002/8.
 16. Liżyńska K., Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" 2013/30.
 17. Nita B., Zakaz podwójnego karania w ujęciu konstytucyjnym, "Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego" 2011/2.
 18. Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2007.
 19. Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska, Warszawa 2008.
 20. Rogalski M., Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, "Ius Novum" 2014, nr specjalny.
 21. Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 2009.
 22. Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
 23. Suwaj R., Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, Warszawa 2021.
 24. System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 25. Szwarc M., Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem (uwagi na tle orzecznictwa ETPC), "Państwo i Prawo" 2017/12.
 26. Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004.
 27. Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska, Warszawa 2008.
 28. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
 29. Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), "Europejski Przegląd Sądowy" 2014/9.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu