BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemańska Joanna (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Dekodyfikacja postępowania w sprawie legalizacji obiektu budowlanego
Decodification of Proceedings on the Legalization of a Structure
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 68-77, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Sankcje administracyjne, Kara administracyjna
Building Code, Taxes and fees, Administrative sanction, Administrative penalty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka podejmuje rozważania związane z dekodyfikacją postępowania w sprawie legalizacji samowoli budowlanej. Wskazuje na zastosowane przez ustawodawcę mechanizmy wyłączające stosowanie w tym postępowaniu norm Kodeksu postępowania administracyjnego i ich konsekwencje. W artykule przeprowadzona została analiza obecnego kształtu postępowania w sprawie legalizacji samowoli budowlanej, która prowadzi do wniosku o jego zasadniczej zmianie w stosunku do regulacji wcześniejszych. Kluczowe są rozważania, w których autorka wykazuje, że postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej jest w istocie decyzją administracyjną. Te ustalenia prowadzą do kolejnych refleksji: relacji pojęć opłata legalizacyjna - kara pieniężna (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego). W artykule zawarte zostały argumenty przemawiające za możliwością utożsamienia tych określeń, przy równoczesnym wskazaniu trudności związanych z możliwością zastosowania regulacji działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego do opłat legalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the decodification of proceedings on the legalization of unauthorized construction. She indicates the mechanisms applied by the legislator which rule out the application of the norms of the Administrative Procedures Code and their consequences in these proceedings. The article contains an analysis of the current shape of the proceedings on the legalization of an unauthorized construction, which leads to the conclusion that they have changed substantially in comparison with earlier regulations. The key considerations are those in which the author shows that the decision to impose a legalization fee is in fact an administrative decision. These findings lead to another reflection: the relationship between the notions of a legalization fee and a fine (in the meaning of the Administrative Procedures Code). The article contains arguments supporting the possibility of identifying these terms, while pointing out the difficulties related to the possibility of applying the provisions of Section IVa of the Administrative Procedures Code to legalization fees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Borkowski J., Postępowanie administracyjne ogólne a procedury szczególne [w:] Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, red. Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski, Ossolineum 1978.
 2. Gliniecki A., Komentarz do art. 48 [w:] A. Gliniecki (red.), A. Despot-Mładanowicz, Z. Kostka, A. Ostrowska, W. Piątek, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016.
 3. Godlewski R., Komentarz do art. 48 [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, wyd. II, red. H. Kisilowska, Warszawa 2010.
 4. Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, t. 3, Ossolineum 1978.
 5. Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2021.
 6. Jaśkowska M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2022.
 7. Knysiak-Sudyka H., Wstęp [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019.
 8. Lemańska J., Elementy przeszkadzające w wewnętrznym integrowaniu się prawa administracyjnego (perspektywa prawa pozytywnego) [w:] Integralność prawa administracyjnego. Perspektywa polska, red. J. Zimmermann, Warszawa 2019.
 9. Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Komentarz do art. 48(b) [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2021.
 10. Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2013.
 11. Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Kraków 2005.
 12. Szelągowska K., Komentarz do art. 189(d) [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, t. 3, Komentarz do art. 127-269, red. M. Karpiuk, P. Krzykowski, A. Skóra, Olsztyn 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu