BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rączka Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rokicka-Murszewska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Skuteczność mechanizmu legalizacji obiektu budowlanego lub jego części a egzekucja administracyjna opłaty legalizacyjnej
Effectiveness of the Mechanism of Legalization of a Structure or Its Part and Administrative Enforcement of the Legalization Fee
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 78-85, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Prawo budowlane, Podatki i opłaty, Sankcje administracyjne
Building Code, Taxes and fees, Administrative sanction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy w swoim opracowaniu oceniają skuteczność mechanizmu legalizacji obiektu budowlanego w kontekście egzekucji administracyjnej opłaty legalizacyjnej. Klasyczne metody, służące zapewnieniu skuteczności obowiązków publicznoprawnych (w tym egzekucja administracyjna), mogłyby potencjalnie mieć zastosowanie w odniesieniu do opłaty legalizacyjnej (po zmianie uregulowań dotyczących legalizacji). Należy jednak podkreślić, że nie zawsze są to mechanizmy wystarczająco efektywne. Aktualnie opłata legalizacyjna nie jest świadczeniem o charakterze przymusowym i represyjnym, choć z uwagi na jej wysokość może zostać w taki sposób odebrana przed podmiot wykonujący nielegalne roboty budowlane. Podmiot ten może jednak dobrowolnie dokonać wyboru skutków prawnych swoich działań między opłatą legalizacyjną a rozbiórką samowoli budowlanej. Autorzy w opracowaniu poddają analizie, czy tego rodzaju rozwiązanie prawne (opierające się na dobrowolności i wyborze) jest skuteczniejsze niż egzekucja administracyjna. (abstrakt oryginalny)

The article assesses the effectiveness of the mechanism of legalization of a structure in the context of administrative enforcement of a legalization fee. Classic methods used to ensure the effectiveness of public-law obligations (including administrative enforcement), could potentially be applied to the legalization fee (after the amendment of the legalization regulations). However, it should be emphasized that these mechanisms are not always sufficiently effective. The legalization fee is not currently a coercive and repressive performance, although, in view of its amount, it may be construed as such by the entity performing the illegal construction works. However, the entity can voluntarily choose the legal consequences of its actions between the payment of the legalization fee and the demolition of the unauthorized construction. The article presents an analysis of whether such a legal solution (based on voluntariness and choice) is more effective than administrative enforcement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adam L., Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962.
 2. Bandarzewski K., Legalizacja części obiektu budowlanego (uwagi na tle art. 48 i 49 Prawa budowlanego), "Samorząd Terytorialny" 2019/1-2.
 3. Błażewski M., Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura" 2017/3.
 4. Czarnik Z., Konstytucyjność legalizacji samowoli budowlanej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2008/3.
 5. Grzenia J., Uniwersalny słownik języka polskiego, Chorzów 2009.
 6. Huchla A., Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych i w ordynacji podatkowej [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014.
 7. Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.
 8. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1993.
 9. Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2000.
 10. Münnich M., Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015/10.
 11. Rypina M., Komentarz do art. 49c [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.
 12. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2008.
 13. Zwolak S., Legalizacja to prawo, a nie obowiązek inwestora. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2016 r., II OSK 2947/14, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały" 2018/1.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu