BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Marcin
Title
Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie w świetle nowelizacji Prawa budowlanego ustawą z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Invalidation of Building Permission and an Occupancy Permit in the Light of the Amendment to the Construction Law by the Act Amending the Construction Law and Certain other Acts of 13 February 2020
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 86-94, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Prawo administracyjne, Prawo budowlane
Administrative law, Building Code
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały omówione nowe przepisy związane ze stwierdzeniem nieważności decyzji, które zostały wprowadzone do prawa budowlanego ustawą z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W pierwszej części artykułu omówiono nowo dodane do Prawa budowlanego art. 37b ust. 1 i art. 59h, które czasowo ograniczyły możliwość stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Przy tej okazji zostały poddane analizie przepisy przejściowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy nowo wprowadzone przepisy stosuje się do pozwoleń na budowę oraz na użytkowanie wydanych przed datą wejścia w życie nowelizacji. W drugiej części artykułu omówiono nowe regulacje dotyczące legalizacji robót w przypadku stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Powyższe rozważania stanowiły asumpt do bliższego przyjrzenia się pojęciu legalizacji i zbadania, czy może być ono stosowane poza procedurą usuwania skutków samowoli budowlanej. (abstrakt oryginalny)

The article addresses new provisions related to the invalidation of decisions, which were introduced into the Construction Law by the Act amending the Construction Law and certain other acts of 13 February 2020. The first part of the article discusses Article 37b, para. 1 and Article 59h which have been added to the Construction Law, which temporarily limited the possibility of invalidating building permission and an occupancy permit. On the side-line, the transitional provisions have been analysed to answer the question whether the newly introduced provisions apply to building permission and occupancy permits issued before the date on which the amendment entered into force. The second part of the article discusses new regulations on the legalization of works in the event of the invalidation of building permission. These considerations gave rise to a closer look at the notion of legalization and the examination of whether it can be applied outside the procedure for eliminating the consequences of unauthorized construction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 2021.
 2. Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013.
 3. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 4. Dessoulavy-Sliwiński J., Komentarz do art. 37b [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Legalis 2021.
 5. Glibowski K., Komentarz do art. 156 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2020.
 6. Gliniecki A., Komentarz do art. 48 [w:] A. Despot-Mładanowicz, Z. Kostka, A. Ostrowska, W. Piątek, A. Gliniecki, Prawo budowlane. Komentarz, LEX 2016.
 7. Kamiński M., Konstytucyjne podstawy domniemania ważności decyzji administracyjnej, "Państwo i Prawo" 2007/9.
 8. Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, LEX 2011.
 9. Kamiński M., Temporalne zakresy następstw prawnych i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2010/2.
 10. Kopacz M., Sytuacja prawna adresata decyzji dotkniętej wadą nieważności [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, LEX 2015.
 11. Kruś M., Leoński Z., Samowola budowlana [w:] M. Kruś, Z. Leoński, M. Szewczyk, Prawo zagospodarowania przestrzeni, LEX 2019.
 12. Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Komentarz do art. 37(b) [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX 2021.
 13. Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Wincenciak M., Komentarz do art. 50 [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX 2021.
 14. Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., Filipowicz T., Postępowanie naprawcze - wybrane zagadnienia, cz. I, "Nieruchomości" 2014/7, dodatek.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu