BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostapski Adam (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu)
Title
Uchwała rady gminy w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtysowi) przysługują dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej : glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25 sierpnia 2016 r. (II SA/Rz 1701/15)
Resolution of the Municipal Council on the Principles on Which the Chairman of the Executive Body of an Auxiliary Unit of the Municipality (Head of the Parish) Is Entitled to a Daily Allowance and the Reimbursement of the Costs of Business Travel - Critical Commentary on the Judgment of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 25 August 2016 (II SA/Rz 1701/15)
Source
Samorząd Terytorialny, 2022, nr 3, s. 112-118, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Prawo miejscowe, Gmina, Podróże służbowe
Local law, District, Business trips
Note
streszcz., summ.
Abstract
Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25.08.2016 r., II SA/Rz 1701/15, poświęcona jest zagadnieniu charakteru prawnego uchwały w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtysowi) przysługują dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, a także skutkom błędnego zaszeregowania takiej uchwały do aktów wewnętrznie obowiązujących (także z punktu widzenia kierunku załatwienia sprawy sądowoadministracyjnej). (abstrakt oryginalny)

The critical commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 25 August 2016, II SA/Rz 1701/15, addresses the matter of the legal nature of the resolution on the principles on which the chairman of the executive body of an auxiliary unit of the municipality (the head of the parish) is entitled to a daily allowance and the reimbursement of the costs of business travel, as well as the consequences of erroneously classifying such a resolution to internally applicable acts (including from the point of view of the direction in which administrative court cases are settled). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020.
  2. Kaźmierczyk S., Pulk Z. a, Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 1999.
  3. Korczak J., Lisowski P., Ostapski A., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wrocław 2020, e-podręcznik.
  4. Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
  5. Lisowski P., Ostapski A., Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej, Wrocław 2008.
  6. Lisowski P., Ostapski A., Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", w druku.
  7. Ochendowski E., Przepisy gminne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991/2.
  8. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2021.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu