BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielnicki Paweł (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Przepisy o nadzorze nad działalnością gminną po nowelizacji
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5, s. 23-33
Keyword
Prawo administracyjne, Ustawa o samorządzie gminnym, Nadzór, Nadzór administracyjny
Administrative law, Polish Local Government Act, Supervision, Administrative supervision
Abstract
Omówiono zmiany w ustawie o samorządzie gminnym z 1990 r. wprowadzone na mocy ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z 2002 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz, (w:) A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 483 i nast.
 2. A. Filipowicz: Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Warszawa-Kraków-Wrocław-Gdańsk 1984, s. 67 i nast.
 3. A. Filipowicz: Uwagi o treści nadzoru w prawic administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1981, nr 1, s. 53.
 4. A. Szewc, T. Szewc: Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 49 i nast.
 5. B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 92 i nast..
 6. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 1999, s. 162.
 7. H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 190.
 8. J. Boć, M. Miemiec, (w:) J. Boć (red.): Prawo administracyjne, Wrocław 1997, s. 205.
 9. J. Grubba: Konstrukcja zarządzenia zastępczego wojewody w świetle ustawy o samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr II s. 21 i nast.
 10. J. Niczyporuk, J. Szreniawski, (w:) E. Nowacka (red.): Ustrój administracji publicznej, Warszawa 2000, s. 147 i nast.
 11. J. Służewski: Nadzór i kontrola, (w:) Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej, Warszawa 1977, s. 276.
 12. J. Starościak: Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, s. 21 i nast.
 13. J. Starościak: Prawo administracyjne, Warszawa 1969, s. 357.
 14. J. Staryszak: Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931, s. 93.
 15. J. Świątkiewicz: Struktury zależności w systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, "Problemy Rad Narodowych" 1985, nr 61, s. 68 i nast.
 16. M. Miemiec: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, (w:) Samorządowy Poradnik Budżetowy na 1995 r., Warszawa 1995, s. 37 i nast.
 17. M. Szewczyk: Nadzór w materialnym prawic administracyjnym, Poznań 1996, s. 26.
 18. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, (w:) A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.): Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 1992, s. 33.
 19. P. Chmielnicki: Stwierdzenie nieważności uchwały organu gminy przez wojewodę, Kraków 2002, s. 157 i nast. Praca w maszynopisie, nie publikowana, w zasobach Biblioteki Jagiellońskiej.
 20. P. Chmielnicki: Środki kontroli jako źródło materialnoprawnych przesłanek do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez Prezesa Rady Ministrów, (w:) S. Dolata (red.): Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I: Prawo samorządowe i administracyjne, Opole 2000, s. 371 i nast.
 21. R. Klyszcz: Ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Komentarz, Wrocław 1999, s. 105.
 22. S. Jędrzejewski: Kontrola administracji, Toruń 1979, s. 16 i nast.
 23. T. Rabska: Podstawowe pojęcia organizacji administracji, (w:) System prawa administracyjnego, 1.1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 317.
 24. W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s. 35.
 25. Z. Kmieciak, (w:) W. Chróścielewski, Z. Kmieciak: Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995, s. 11 i nast.
 26. Z. Leoński: Nadzór nad samorządem terytorialnym, (w:) A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.): Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, ss. 229-230.
 27. Z. Leoński; Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 132 i nast.
 28. Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988, s. 99 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu