BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nitecki Stanisław (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
Title
Obligatoryjne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy społecznej
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5, s. 45-55
Keyword
Pomoc społeczna, Prawo administracyjne, Mechanizmy decyzyjne
Social assistance, Administrative law, Decision-making mechanisms
Abstract
Omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej nakazujące organom administracji weryfikację ostatecznych decyzji administracyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Wróbel, (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2000, s. 962 i nast.
 2. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 231.
 3. B. Adamiak: Postępowanie w sprawach pomocy społecznej, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 34.
 4. E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1998, s. 157.
 5. F. Mayer: Postępowanie administracyjne w Republice Federalnej Niemiec, (w:) Postępowanie administracyjne krajów zachodnich. Teksty i komentarze, Ossolineum 1986, ss. 158-159.
 6. H. Maurer: Zasada ochrony praw nabytych w prawic państwowym i administracyjnym, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa J. Filipka, Kraków 2001, s. 195 i nast.
 7. J. Borkowski: Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967, ss. 167-168.
 8. J. Filipek: Ne bis in idem i res iudicata w prawie administracyjnym, (w:) Funkcjonowanie administracji publicznej, pod red. S. Niteckiego, Bielsko-Biała 1999, ss. 7-18.
 9. J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Zakamycze 2001, s. 66.
 10. J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część II, Zakamycze 2002, s. 100 i nast.
 11. J. Jończyk: Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2001, s. 390.
 12. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 178 i nast.
 13. M. Wierzbowski, (w:) M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 1999, s. 20.
 14. S. Nitecki, (w:) G. Szpor, S. Nitecki: Praktyczny komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Poznań 1993, s. 53.
 15. S. Nitecki, (w:) G. Szpor. C. Martysz. S. Nitecki: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001, s. 288.
 16. S. Nitecki: Weryfikacja decyzji administracyjnych w pomocy społecznej, (w:) Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), pod red. B.M. Ćwiertniak, Opole 2001 (WSZiA), s. 353 i nast.
 17. T. Zieliński: Ochrona praw nabytych - zasada państwa prawnego, "Państwo i Prawo" 1992, nr 3, s. 3 i nast.
 18. V. Gotz: Zasada ochrony praw nabytych. Uwagi o uchyleniu niezgodnych z prawem uprawniających aktów administracyjnych, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa J. Filipka, Kraków 2001, s. 195 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu