BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawuła Robert
Title
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2002 r. (II SA 2554/01) : glosa
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5, s. 56-59
Keyword
Administracja publiczna, Postępowanie administracyjne, Organy samorządu terytorialnego
Public administration, Administrative proceedings, Local government bodies
Abstract
Stosownie do art. 10 ustawy z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (...) od 23 lutego 2000 r. art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów otrzymał następujące brzmienie: "Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza na koszt Skarbu Państwa z zastosowaniem art. 4 pkt 2 starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest samorządowe kolegium odwoławcze". Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w P. z 29 grudnia 1993 r. zatwierdzająca projekt scalenia gruntów była ostatecznym orzeczeniem organu pierwszej instancji. Wobec tego, organem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji jest samorządowe kolegium odwoławcze. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2000, s. 674 i nast.
  2. W. Chróścielewski: Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Dom Wydawniczy ABC, 2002, s.71.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu