BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchojad Konrad (Uniwersytet Warszawski)
Title
Formy konwersji długu na kapitał w zamian za wkład niepieniężny w świetle prawa podatkowego - analiza podobieństw i różnic
Forms of Debt-To-Equity Swap in Exchange for In-Kind Contributions Performance in the Light of Tax Law - Similarities and Differences Analysis
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 2, s. 65-88, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, Konwersja zadłużenia, Wierzytelności, Kapitał zakładowy
Tax regulations, Debt conversion, Liability, Share capital
Note
summ.
Abstract
Cele artykułu to przedstawienie, analiza, a także uporządkowanie aspektów podatkowych (dotyczących podatków dochodowych oraz w mniejszym stopniu także podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług) wyróżnianych na gruncie polskiego porządku prawnego form konwersji długu na kapitał (debt-to-equity swap), dokonywanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest wierzytelność wobec spółki, wygasająca w wyniku przeprowadzonej operacji. Autor w pierwszej kolejności pokrótce przedstawia koncepcję ogólną konwersji długu na kapitał, a następnie dokonuje analizy aspektów podatkowych dopuszczalnych form jej dokonania w zamian za wkład niepieniężny, ukazując podobieństwa i różnice w ich klasyfikacji prawnopodatkowej. Na koniec prezentuje wnioski płynące z omówionych zagadnień oraz krótką ocenę perspektyw stosowania przez podatników danych form konwersji długu na kapitał w zamian za wkład niepieniężny.(abstrakt oryginalny)

The article at hand aims to present, analyse and systematise tax aspects of viable options of performance of debt-to-equity swap in exchange for in-kind contributions. In the contents of the article, the author first briefly presents the general concept of debt-to-equity swap, and then analyses tax treatment of undertaking the concerned operation in exchange for an in-kind contribution in a few different ways, legally viable under applicable Polish law. The author focuses on consequences analysed operations bear with regard to civil law transactions tax, value-added tax and income taxes, presenting the similarities and differences in their tax classification. At the end of this article, the author presents his conclusions regarding the elaborated issues, together with a brief, own assessment of the prospect of using certain options of debt-to-equity swap by taxpayers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barowicz M., Konwersja zobowiązań na kapitał zakładowy, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 10.
 2. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2017.
 3. Filipczyk H., Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
 4. Henclewski T., Instytucja konfuzji w polskim prawie cywilnym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2011, nr 4.
 5. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020.
 6. Kukulski Z., Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015.
 7. Litwińczuk H., Związki prawa podatkowego z prawem gospodarczym i prawem spółek, [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2019.
 8. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2020.
 9. Marciniak D., Moment podwyższenia kapitału zakładowego w konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018, nr 12.
 10. Nowacki A., Konwersja długu na kapitał, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 12.
 11. Nowacki A., Konwersja wierzytelności w układzie, [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, t. II, Warszawa 2020.
 12. Oplustil K., Wierzytelność wobec spółki kapitałowej jako przedmiot potrącenia i konwersji, "Przeglądu Prawa Handlowego" 2002, nr 2.
 13. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Warszawa 2019.
 14. Romanowski M., Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004.
 15. Wiśniewski C., Konwersja długu na kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu