BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondej Mikołaj
Title
Relacje pomiędzy kryterium intertemporalnym i kryteriami merytorycznymi stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r., sygn. III SA/Wa 584/21
Relations between intertemporal and substantive criteria of GAAR application. Gloss to the decision of Voivodship Administrative Court in Warsaw of 20 September 2021 (III SA/Wa 584/21)
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 2, s. 89-108, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Opodatkowanie, Unikanie opodatkowania, Prawo podatkowe
Taxation, Tax avoidance, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowi glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. III SA/Wa 584/21 i koncentruje się na kwestiach intertemporalnych stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor argumentuje w nim, że prawidłowe zastosowanie przepisu przejściowego, zgodnie z którym klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma zastosowanie do korzyści podatkowych osiągniętych po 15 lipca 2016 r., wymaga ustalenia, w którym momencie doszło do powstania korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Klauzula może znaleźć bowiem zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy "unikanie opodatkowania" ma miejsce po tej dacie. Niedopuszczalne pozostaje kwestionowanie korzyści podatkowych powstających po wejściu w życie klauzuli tylko z tego powodu, że są one skutkiem wcześniejszych działań podatnika, które umożliwiły mu uniknięcie zapłaty podatku przed wejściem w życie klauzuli.(abstrakt oryginalny)

Article is a gloss to the Voivodship Administrative Court in Warsaw decision of 20 September 2021 (III SA/Wa 584/21). It concerns mainly intertemporal issues connected with application of Polish GAAR. Author claims that application of the intertemporal rule, according to which GAAR is applicable to tax benefits obtained after 15 July 2016 requires verification when tax benefit contrary to the object or purpose of the law arose. GAAR may be applied only if such a benefit arose after that date. One may not deny taxpayer benefits only based on argumentation that they remain result of tax avoidance that took place before GAAR introduction to the legal system.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?, "Przegląd Podatkowy" 2021, nr 3.
 2. Kondej M., Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Poznań 2016.
 3. Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako rzekome legislacyjne nihil novi. Dopuszczalność wprowadzenia klauzuli w trakcie roku podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2019, nr 12, Legalis/el.
 4. Kondej M., Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2017, nr 7.
 5. Kondej M., Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2021, nr 12.
 6. Kondej M., Cebula T., Dlaczego przesłanki "sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu" nie należy nazywać "samospełniającą się", "Monitor Podatkowy" 2020, nr 10.
 7. Kondej M., Stępień M., Retroaktywne stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w opiniach Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2020, nr 4 https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.04.02
 8. Litwińczuk H., Problemy intertemporalne w prawie podatkowym na przykładzie regulacji wprowadzającej ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec, red. P. Borszowski, LEX/el. 2020.
 9. Olesiak J., Pajor Ł., Komentarz do art. 119a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Legalis/el. 2020.
 10. Turzyński Ł., Kolibski M., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych - polemika, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 12.
 11. Zalewski Ł., Po 25 latach fiskus zmienia zasady. Niekorzystne przepisy mają wejść w trakcie roku, "Dziennik Gazeta Prawna", 19 lutego 2020.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu