BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salamon Jeremiasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Gospodarki Przestrzennej)
Title
Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce - doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r.
Instruments for contracting territorial development in Poland - lessons learned and perspectives until 2030
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 58, s. 51-72, rys., tab.,bibliogr. 30 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Rozwój, Region a województwo, Samorząd terytorialny
Regional policy, Development, Region and voivodeship, Local government
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych instrumentów kontraktowania rozwoju opisanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mianowicie: kontraktu programowego, kontraktu sektorowego oraz porozumienia terytorialnego. Ich wprowadzenie w 2020 r. do instrumentarium polskiej polityki regionalnej, stanowi kolejny krok prowadzący do wzmocnienia jej terytorialnego wymiaru. Rozważania na temat trzech nowych instrumentów poprzedzone zostały prezentacją dotychczasowych doświadczeń Polski związanych z kontraktowaniem rozwoju. Dzięki temu możliwe było zilustrowanie sposobu, w jaki w ramach polskiej polityki regionalnej doskonalono krajowe podejście w tym zakresie starając się w kolejnych edycjach kontraktów niwelować słabości zidentyfikowane w trakcie wdrażania ich wcześniejszych odsłon(abstrakt oryginalny)

Instruments for contracting territorial development have been employed in Poland for over two decades. The first Polish experience in this area dates back to 1995, when, as a pilot project, the Regional Contract for Katowickie Voivodeship was concluded. Contracts concluded in subsequent years were addressed to all 16 Polish regions. However, the Polish experience related to contracting development to date allows us to conclude that the implementation of this approach was moderately successful. Responsible for this state of affairs are errors and inconsistencies committed both at the programming stage and at the implementation stage of subsequent versions of a contract. It should be emphasized, however, that these failures and the reasons behind them did not escape the notice of the institutions responsible for regional policy in Poland, therefore the conclusions drawn from them were used to improve subsequent versions of the contract. The last attempt took place in 2020. Thus, the purpose of this article is to present new development contracting instruments described in revised in 2020 the Act of 6 December 2006 on the principles of development policy, namely: programme contract, sectoral contract and territorial agreement. Their introduction is another step leading to the strengthening of the territorial dimension of Polish regional policy. Analysis of the three new instruments was preceded by the presentation of Poland's experience to date in contracting development. Thanks to this, it was possible to illustrate how Polish regional policy improved its approach in this respect, trying to eliminate the weaknesses identified during the implementation of their previous versions in subsequent editions of contracts.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barański M. (red.) 2001. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego. Dorobek i opinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. Barczak A.S. 1995. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego: spojrzenie ekonometryka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 706: 35-39.
 3. Brousseau E. 2017. A new approach to contracting and implications for relationships among levels of government. EC-OECD Seminar Series on Designing better economic development policies for regions and cities. OECD, European Commission.
 4. Charbit C., Romano O. 2017. Governing together: An international review of contracts across levels of government for regional development. OECD Regional Development Working Papers, 2017/04, OECD.
 5. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań.
 6. Churski P. 2018. Regional Contracts in the Polish Development Policy. Queastiones Geographicae, 37(2): 93-108.
 7. Gløersen E., Michelet J. 2014. Experiences and concepts on vertical and horizontal coordination for regional development policy. Input Paper 4, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Berno.
 8. Mikołajczyk A., Matczak R., Sobolew M. 2009. Zasady zawierania i konstrukcja kontraktu wojewódzkiego w Polsce od 2010 r. [W:] Koncepcja nowej polityki regionalne. Ekspertyzy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, s. 231-242.
 9. Noworól A. 2017. Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami terytorialnymi. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174: 86-93.
 10. Noworól A., Noworól K. 2018. Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184: 20-28.
 11. Obrębalski M. 2015. Kontrakt terytorialny jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393: 142-153.
 12. OECD. 2007. Linking Regions and Central Governments: Contracts for Regional Development. Paryż.
 13. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668).
 14. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379).
 15. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania polityki rozwoju (Dz.U. z 2000 r., nr 48, poz. 550).
 16. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378).
 17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1206).
 18. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658).
 19. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 2020, z 2020 r., poz. 1378, 2327).
 20. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2010. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa.
 21. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 2019. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Warszawa.
 22. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 2020. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa partnerstwa. Warszawa.
 23. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Styczeń 2021. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Warszawa.
 24. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Listopad 2021. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Warszawa.
 25. Ministerstwo Rozwoju. 2017. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 roku). Warszawa.
 26. Aneks nr 1 do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego z dnia 3.08.2015 r.
 27. Aneks nr 2 do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego z dnia 30.05.2017 r.
 28. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2019 roku. 2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.
 29. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2020 roku. 2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.
 30. Kontrakt terytorialny dla województwa małopolskiego z dnia 13.11.2014 r.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu