BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubańska Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie terenów zieleni przyulicznej na przykładzie al. Wiśniowej we Wrocławiu
Shaping the Greenery Areas along the Streets on the Example of Wiśniowa Avenue in Wrocław
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 58, s. 111-129, rys., tab.,bibliogr. 31 poz.
Keyword
Ochrona terenów zielonych, Transport, Miasto
Protection of green areas, Transport, City
Note
streszcz., summ.
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
Poniższy artykuł zawiera treści związane ze znaczeniem zieleni w miastach, głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Podkreślono istotę sadzenia roślin oraz korzyści, jakie zieleń przynosi dla środowiska i człowieka. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na al. Wiśniowej we Wrocławiu, pod kątem wykorzystania dostępnej powierzchni biologicznie czynnej. Wyniki badań wykazały, że al. Wiśniowa jest mocno zazieleniona, jednakże występuje wiele obszarów pokrytych wyłącznie trawą. Wzdłuż ulicy zaobserwowano brak zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej pod drzewami. Wykazano, że istotne jest wykorzystywanie każdej powierzchni biologicznie czynnej dostępnej w mieście w sposób przemyślany, w szczególności wzdłuż ciągów komunikacyjnych będących źródłem liniowej emisji zanieczyszczeń, które wraz z emisją z pieców grzewczych i lokalnych kotłowni są główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza w mieście(abstrakt oryginalny)

In the age of concrete cities, it is important to manage space in sustainable way, meeting the needs of urban residents and the natural environment. Following article addresses issues associated with meaning of greenery in cities, primarily alongside traffic routes. The importance of planting crops, and benefits that greenery brings to the environment and mankind has been emphasized. Some functions of plants reduce human impact on the environment, which is important, considering necessity for cities to adapt to climate change. Removing greenery in cities is popular even though it has negative effects in the long run. Mature trees produce more oxygen than young trees and in combination with lower greenery create a barrier to noise, wind, and air pollution. Results of a research about utilization of available biologically active surfaces, carried out on Wiśniowa avenue in Wrocław have been presented. Existing development and levels of traffic noise has been researched. During site inventory, the condition of the plants was assessed. Results show that Wiśniowa avenue is highly populated by plants, nevertheless, there are many regions with just grass planted. Alongside the street a trend has been observed, biologically active surfaces under the trees weren't landscaped properly. Sidewalks, bike paths, and parking lots are made of impervious materials, which reduce soaking of rainwater into the soil. Importance of deliberated utilization of all available biologically active regions in the city has been proven, especially alongside traffic routes, where we encounter immense air pollution. Lastly, solutions to improve the management of the biologically active area along streets including Wiśniowa avenue in Wrocław have been proposed(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andranik S.A., Levon A.B., Gayane L.B. 2019. Data on air pollutants and greenery in the city of Yerevan, Armenia. Data in brief, 25.
 2. Borymski S. 2019. Charakterystyka bioróżnorodności zespołów mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę metalofitów w glebach skażonych metalami ciężkimi. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.
 3. Canouï-Poitrine F., Cadot E., Spira A., Groupe Régional Canicule. 2006. Excess deaths during the August 2003 heat wave in Paris, France. Revue d Épidémiologie et de Santé Publique, 54: 127-135.
 4. Chojecka A. 2014. Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 1(9): 48-54.
 5. Godzina P. 2015. Tereny zieleni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta. Prace Geograficzne, 141: 57-72.
 6. Habrat T. 1999. Zieleń jako element ekranujący. Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Karpowicz P., Kosek M., Kucharska M., Materek T., Mleczko-Król M., Musiel M., Ochnio P., Siedlecki T., Stankiewicz E., Wójcikowska I. 2013. Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa.
 8. Klemm K. 2011. Wpływ zmian w układzie zabudowy na przepływ powietrza. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 6, 2: 53-58.
 9. Koszowska A., Dittfeld A., Nowak J., Ziora K. 2013. Pszczoły i ich produkty - znaczenie dla zrównoważonego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine, 16: 79-84.
 10. Kowalska F. 2020. Zanieczyszczenie powietrza istotnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców polskich miast. Refleksje, 21: 71-83.
 11. Kronenberg J. 2012. Usługi ekosystemów w miastach. Zrównoważony rozwój 3. Przyroda w mieście. Fundacja Sendzimira, s. 13-28.
 12. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. 2014. Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka. Transport Miejski, 3: 37-62.
 13. Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2016. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wyd. IV, poszerz. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 14. Mądry T., Słysz K. 2011. Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast. Problemy Rozwoju Miast, 3-4: 93-104.
 15. Morelli F., Beim M., Jerzak L., Jones D., Tryjanowski P. 2014. Can roads, railways and related structures have positive effects on birds? - A review. Transportation Research, D, Transport and Environment, 30: 21-31.
 16. Pauleit S., Duhme F. 2000. GIS assessment of Munich's urban forest structure for urban planning. J. Arboriculture, 26(3): 133-141.
 17. Sobczyńska K. 2014. Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania. Praca doktorska. Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Poznań.
 18. Szafranko E. 2012. Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie krajobrazu miejskiego. Analiza kryteriów doboru roślin. Czasopismo Techniczne, 19: 181-188.
 19. Szczepanowska H.B. 2015. Zieleń w mieście jako sposób na miejskie wyspy ciepła. [W:] A. Kalinowska (red.), Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa, s. 81-95.
 20. Szopińska E., Zygmunt-Rubaszek J. 2010. Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych na przykładzie Wrocławia. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Szopińska K., Rącka I. 2017. Wpływ hałasu na jakość przestrzeni publicznej w mieście. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 483: 163-180.
 22. Szuba B. 2008. Racjonalne gospodarowanie wodą deszczową w mieście. Problemy Ekologii, 12, 3: 134-138.
 23. Szulc A. 2013. Zielone miasto. Zieleń przy ulicach. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa.
 24. Szumacher I. 2005. Funkcje ekologiczne parków miejskich. Prace i Studia Geograficzne, 36: 107-120.
 25. Szumacher I. 2011. Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów. Prace i Studia Geograficzne, 46: 169-176.
 26. Wejchert W. 1984. Elementy kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 27. Winiarska G. 2000. Owady w mieście - wybrane zagadnienia dotyczące zagrożenia i ochrony entomofauny w ekosystemie miejskim. Wiadomości Entomologiczne, 18, 2: 121-128.
 28. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717).
 30. System Informacji Przestrzennej Wrocławia (https://geoportal.wroclaw.pl; dostęp: 29.07.2021).
 31. Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej (https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms; dostęp: 29.07.2021).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.08 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu